အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/အိန်'ဂဝ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ထဏး

အိန်'ဂဝ်

သျမာရိဠူ ⟶

This page lists the characters in the “အိန်'ဂဝ်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+07C0 to U+07FF. All assigned characters in this block have the Script value Nkoo (Nko).

Code point Image Character General
Category
Name
U+07C0 (1984) ߀ Nd
(Decimal Number)
NKO DIGIT ZERO
U+07C1 (1985) ߁ Nd
(Decimal Number)
NKO DIGIT ONE
U+07C2 (1986) ߂ Nd
(Decimal Number)
NKO DIGIT TWO
U+07C3 (1987) ߃ Nd
(Decimal Number)
NKO DIGIT THREE
U+07C4 (1988) ߄ Nd
(Decimal Number)
NKO DIGIT FOUR
U+07C5 (1989) ߅ Nd
(Decimal Number)
NKO DIGIT FIVE
U+07C6 (1990) ߆ Nd
(Decimal Number)
NKO DIGIT SIX
U+07C7 (1991) ߇ Nd
(Decimal Number)
NKO DIGIT SEVEN
U+07C8 (1992) ߈ Nd
(Decimal Number)
NKO DIGIT EIGHT
U+07C9 (1993) ߉ Nd
(Decimal Number)
NKO DIGIT NINE
U+07CA (1994) ߊ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER A
U+07CB (1995) ߋ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER EE
U+07CC (1996) ߌ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER I
U+07CD (1997) ߍ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER E
U+07CE (1998) ߎ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER U
U+07CF (1999) ߏ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER OO
U+07D0 (2000) ߐ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER O
U+07D1 (2001) ߑ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER DAGBASINNA
U+07D2 (2002) ߒ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER N
U+07D3 (2003) ߓ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER BA
U+07D4 (2004) ߔ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER PA
U+07D5 (2005) ߕ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER TA
U+07D6 (2006) ߖ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER JA
U+07D7 (2007) ߗ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER CHA
U+07D8 (2008) ߘ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER DA
U+07D9 (2009) ߙ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER RA
U+07DA (2010) ߚ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER RRA
U+07DB (2011) ߛ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER SA
U+07DC (2012) ߜ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER GBA
U+07DD (2013) ߝ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER FA
U+07DE (2014) ߞ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER KA
U+07DF (2015) ߟ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER LA
U+07E0 (2016) ߠ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER NA WOLOSO
U+07E1 (2017) ߡ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER MA
U+07E2 (2018) ߢ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER NYA
U+07E3 (2019) ߣ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER NA
U+07E4 (2020) ߤ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER HA
U+07E5 (2021) ߥ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER WA
U+07E6 (2022) ߦ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER YA
U+07E7 (2023) ߧ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER NYA WOLOSO
U+07E8 (2024) ߨ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER JONA JA
U+07E9 (2025) ߩ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER JONA CHA
U+07EA (2026) ߪ Lo
(Other Letter)
NKO LETTER JONA RA
U+07EB (2027) ◌߫ Mn
(Nonspacing Mark)
NKO COMBINING SHORT HIGH TONE
U+07EC (2028) ◌߬ Mn
(Nonspacing Mark)
NKO COMBINING SHORT LOW TONE
U+07ED (2029) ◌߭ Mn
(Nonspacing Mark)
NKO COMBINING SHORT RISING TONE
U+07EE (2030) ◌߮ Mn
(Nonspacing Mark)
NKO COMBINING LONG DESCENDING TONE
U+07EF (2031) ◌߯ Mn
(Nonspacing Mark)
NKO COMBINING LONG HIGH TONE
U+07F0 (2032) ◌߰ Mn
(Nonspacing Mark)
NKO COMBINING LONG LOW TONE
U+07F1 (2033) ◌߱ Mn
(Nonspacing Mark)
NKO COMBINING LONG RISING TONE
U+07F2 (2034) ◌߲ Mn
(Nonspacing Mark)
NKO COMBINING NASALIZATION MARK
U+07F3 (2035) ◌߳ Mn
(Nonspacing Mark)
NKO COMBINING DOUBLE DOT ABOVE
U+07F4 (2036) ߴ Lm
(Modifier Letter)
NKO HIGH TONE APOSTROPHE
U+07F5 (2037) ߵ Lm
(Modifier Letter)
NKO LOW TONE APOSTROPHE
U+07F6 (2038) ߶ So
(Other Symbol)
NKO SYMBOL OO DENNEN
U+07F7 (2039) ߷ Po
(Other Punctuation)
NKO SYMBOL GBAKURUNEN
U+07F8 (2040) ߸ Po
(Other Punctuation)
NKO COMMA
U+07F9 (2041) ߹ Po
(Other Punctuation)
NKO EXCLAMATION MARK
U+07FA (2042) ߺ Lm
(Modifier Letter)
NKO LAJANYALAN
U+07FD (2045) ◌߽ Mn
(Nonspacing Mark)
NKO DANTAYALAN
U+07FE (2046) ߾ Sc
(Currency Symbol)
NKO DOROME SIGN
U+07FF (2047) ߿ Sc
(Currency Symbol)
NKO TAMAN SIGN