အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/သျမာရိဠူ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အိန်'ဂဝ်

သျမာရိဠူ

မာန်ဒိုင် ⟶

This page lists the characters in the “သျမာရိဠူ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+0800 to U+083F. All assigned characters in this block have the Script value Samr (Samaritan).

Code point Image Character General
Category
Name
U+0800 (2048) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER ALAF
U+0801 (2049) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER BIT
U+0802 (2050) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER GAMAN
U+0803 (2051) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER DALAT
U+0804 (2052) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER IY
U+0805 (2053) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER BAA
U+0806 (2054) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER ZEN
U+0807 (2055) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER IT
U+0808 (2056) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER TIT
U+0809 (2057) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER YUT
U+080A (2058) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER KAAF
U+080B (2059) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER LABAT
U+080C (2060) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER MIM
U+080D (2061) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER NUN
U+080E (2062) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER SINGAAT
U+080F (2063) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER IN
U+0810 (2064) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER FI
U+0811 (2065) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER TSAADIY
U+0812 (2066) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER QUF
U+0813 (2067) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER RISH
U+0814 (2068) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER SHAN
U+0815 (2069) Lo
(Other Letter)
SAMARITAN LETTER TAAF
U+0816 (2070) ◌ࠖ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN MARK IN
U+0817 (2071) ◌ࠗ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN MARK IN-ALAF
U+0818 (2072) ◌࠘ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN MARK OCCLUSION
U+0819 (2073) ◌࠙ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN MARK DAGESH
U+081A (2074) Lm
(Modifier Letter)
SAMARITAN MODIFIER LETTER EPENTHETIC YUT
U+081B (2075) ◌ࠛ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN MARK EPENTHETIC YUT
U+081C (2076) ◌ࠜ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN VOWEL SIGN LONG E
U+081D (2077) ◌ࠝ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN VOWEL SIGN E
U+081E (2078) ◌ࠞ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN VOWEL SIGN OVERLONG AA
U+081F (2079) ◌ࠟ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN VOWEL SIGN LONG AA
U+0820 (2080) ◌ࠠ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN VOWEL SIGN AA
U+0821 (2081) ◌ࠡ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN VOWEL SIGN OVERLONG A
U+0822 (2082) ◌ࠢ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN VOWEL SIGN LONG A
U+0823 (2083) ◌ࠣ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN VOWEL SIGN A
U+0824 (2084) Lm
(Modifier Letter)
SAMARITAN MODIFIER LETTER SHORT A
U+0825 (2085) ◌ࠥ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN VOWEL SIGN SHORT A
U+0826 (2086) ◌ࠦ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN VOWEL SIGN LONG U
U+0827 (2087) ◌ࠧ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN VOWEL SIGN U
U+0828 (2088) Lm
(Modifier Letter)
SAMARITAN MODIFIER LETTER I
U+0829 (2089) ◌ࠩ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN VOWEL SIGN LONG I
U+082A (2090) ◌ࠪ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN VOWEL SIGN I
U+082B (2091) ◌ࠫ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN VOWEL SIGN O
U+082C (2092) ◌ࠬ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN VOWEL SIGN SUKUN
U+082D (2093) ◌࠭ Mn
(Nonspacing Mark)
SAMARITAN MARK NEQUDAA
U+0830 (2096) Po
(Other Punctuation)
SAMARITAN PUNCTUATION NEQUDAA
U+0831 (2097) Po
(Other Punctuation)
SAMARITAN PUNCTUATION AFSAAQ
U+0832 (2098) Po
(Other Punctuation)
SAMARITAN PUNCTUATION ANGED
U+0833 (2099) Po
(Other Punctuation)
SAMARITAN PUNCTUATION BAU
U+0834 (2100) Po
(Other Punctuation)
SAMARITAN PUNCTUATION ATMAAU
U+0835 (2101) Po
(Other Punctuation)
SAMARITAN PUNCTUATION SHIYYAALAA
U+0836 (2102) Po
(Other Punctuation)
SAMARITAN ABBREVIATION MARK
U+0837 (2103) Po
(Other Punctuation)
SAMARITAN PUNCTUATION MELODIC QITSA
U+0838 (2104) Po
(Other Punctuation)
SAMARITAN PUNCTUATION ZIQAA
U+0839 (2105) Po
(Other Punctuation)
SAMARITAN PUNCTUATION QITSA
U+083A (2106) Po
(Other Punctuation)
SAMARITAN PUNCTUATION ZAEF
U+083B (2107) Po
(Other Punctuation)
SAMARITAN PUNCTUATION TURU
U+083C (2108) Po
(Other Punctuation)
SAMARITAN PUNCTUATION ARKAANU
U+083D (2109) Po
(Other Punctuation)
SAMARITAN PUNCTUATION SOF MASHFAAT
U+083E (2110) Po
(Other Punctuation)
SAMARITAN PUNCTUATION ANNAAU