အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ထဏး

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အဆက်တၞဟ်အခဝ်အာရဗဳ

ထဏး

အိန်'ဂဝ် ⟶

This page lists the characters in the “ထဏး” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+0780 to U+07BF. All assigned characters in this block have the Script value Thaa (Thaana).

Code point Image Character General
Category
Name
U+0780 (1920) ހ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER HAA
U+0781 (1921) ށ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER SHAVIYANI
U+0782 (1922) ނ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER NOONU
U+0783 (1923) ރ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER RAA
U+0784 (1924) ބ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER BAA
U+0785 (1925) ޅ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER LHAVIYANI
U+0786 (1926) ކ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER KAAFU
U+0787 (1927) އ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER ALIFU
U+0788 (1928) ވ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER VAAVU
U+0789 (1929) މ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER MEEMU
U+078A (1930) ފ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER FAAFU
U+078B (1931) ދ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER DHAALU
U+078C (1932) ތ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER THAA
U+078D (1933) ލ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER LAAMU
U+078E (1934) ގ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER GAAFU
U+078F (1935) ޏ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER GNAVIYANI
U+0790 (1936) ސ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER SEENU
U+0791 (1937) ޑ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER DAVIYANI
U+0792 (1938) ޒ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER ZAVIYANI
U+0793 (1939) ޓ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER TAVIYANI
U+0794 (1940) ޔ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER YAA
U+0795 (1941) ޕ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER PAVIYANI
U+0796 (1942) ޖ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER JAVIYANI
U+0797 (1943) ޗ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER CHAVIYANI
U+0798 (1944) ޘ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER TTAA
U+0799 (1945) ޙ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER HHAA
U+079A (1946) ޚ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER KHAA
U+079B (1947) ޛ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER THAALU
U+079C (1948) ޜ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER ZAA
U+079D (1949) ޝ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER SHEENU
U+079E (1950) ޞ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER SAADHU
U+079F (1951) ޟ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER DAADHU
U+07A0 (1952) ޠ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER TO
U+07A1 (1953) ޡ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER ZO
U+07A2 (1954) ޢ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER AINU
U+07A3 (1955) ޣ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER GHAINU
U+07A4 (1956) ޤ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER QAAFU
U+07A5 (1957) ޥ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER WAAVU
U+07A6 (1958) ަ Mn
(Nonspacing Mark)
THAANA ABAFILI
U+07A7 (1959) ާ Mn
(Nonspacing Mark)
THAANA AABAAFILI
U+07A8 (1960) ި Mn
(Nonspacing Mark)
THAANA IBIFILI
U+07A9 (1961) ީ Mn
(Nonspacing Mark)
THAANA EEBEEFILI
U+07AA (1962) ު Mn
(Nonspacing Mark)
THAANA UBUFILI
U+07AB (1963) ޫ Mn
(Nonspacing Mark)
THAANA OOBOOFILI
U+07AC (1964) ެ Mn
(Nonspacing Mark)
THAANA EBEFILI
U+07AD (1965) ޭ Mn
(Nonspacing Mark)
THAANA EYBEYFILI
U+07AE (1966) ޮ Mn
(Nonspacing Mark)
THAANA OBOFILI
U+07AF (1967) ޯ Mn
(Nonspacing Mark)
THAANA OABOAFILI
U+07B0 (1968) ް Mn
(Nonspacing Mark)
THAANA SUKUN
U+07B1 (1969) ޱ Lo
(Other Letter)
THAANA LETTER NAA