အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/လပ်ချာ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ပါတေတ်

လပ်ချာ

အဝ်ချဳကဳ ⟶

This page lists the characters in the “လပ်ချာ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+1C00 to U+1C4F. All assigned characters in this block have the Script value Lepc (Lepcha).

Code point Image Character General
Category
Name
U+1C00 (7168) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER KA
U+1C01 (7169) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER KLA
U+1C02 (7170) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER KHA
U+1C03 (7171) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER GA
U+1C04 (7172) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER GLA
U+1C05 (7173) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER NGA
U+1C06 (7174) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER CA
U+1C07 (7175) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER CHA
U+1C08 (7176) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER JA
U+1C09 (7177) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER NYA
U+1C0A (7178) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER TA
U+1C0B (7179) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER THA
U+1C0C (7180) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER DA
U+1C0D (7181) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER NA
U+1C0E (7182) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER PA
U+1C0F (7183) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER PLA
U+1C10 (7184) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER PHA
U+1C11 (7185) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER FA
U+1C12 (7186) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER FLA
U+1C13 (7187) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER BA
U+1C14 (7188) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER BLA
U+1C15 (7189) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER MA
U+1C16 (7190) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER MLA
U+1C17 (7191) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER TSA
U+1C18 (7192) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER TSHA
U+1C19 (7193) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER DZA
U+1C1A (7194) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER YA
U+1C1B (7195) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER RA
U+1C1C (7196) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER LA
U+1C1D (7197) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER HA
U+1C1E (7198) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER HLA
U+1C1F (7199) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER VA
U+1C20 (7200) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER SA
U+1C21 (7201) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER SHA
U+1C22 (7202) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER WA
U+1C23 (7203) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER A
U+1C24 (7204) Mc
(Spacing Mark)
LEPCHA SUBJOINED LETTER YA
U+1C25 (7205) Mc
(Spacing Mark)
LEPCHA SUBJOINED LETTER RA
U+1C26 (7206) Mc
(Spacing Mark)
LEPCHA VOWEL SIGN AA
U+1C27 (7207) Mc
(Spacing Mark)
LEPCHA VOWEL SIGN I
U+1C28 (7208) Mc
(Spacing Mark)
LEPCHA VOWEL SIGN O
U+1C29 (7209) Mc
(Spacing Mark)
LEPCHA VOWEL SIGN OO
U+1C2A (7210) Mc
(Spacing Mark)
LEPCHA VOWEL SIGN U
U+1C2B (7211) Mc
(Spacing Mark)
LEPCHA VOWEL SIGN UU
U+1C2C (7212) Mn
(Nonspacing Mark)
LEPCHA VOWEL SIGN E
U+1C2D (7213) Mn
(Nonspacing Mark)
LEPCHA CONSONANT SIGN K
U+1C2E (7214) Mn
(Nonspacing Mark)
LEPCHA CONSONANT SIGN M
U+1C2F (7215) Mn
(Nonspacing Mark)
LEPCHA CONSONANT SIGN L
U+1C30 (7216) Mn
(Nonspacing Mark)
LEPCHA CONSONANT SIGN N
U+1C31 (7217) Mn
(Nonspacing Mark)
LEPCHA CONSONANT SIGN P
U+1C32 (7218) Mn
(Nonspacing Mark)
LEPCHA CONSONANT SIGN R
U+1C33 (7219) Mn
(Nonspacing Mark)
LEPCHA CONSONANT SIGN T
U+1C34 (7220) Mc
(Spacing Mark)
LEPCHA CONSONANT SIGN NYIN-DO
U+1C35 (7221) Mc
(Spacing Mark)
LEPCHA CONSONANT SIGN KANG
U+1C36 (7222) Mn
(Nonspacing Mark)
LEPCHA SIGN RAN
U+1C37 (7223) ◌᰷ Mn
(Nonspacing Mark)
LEPCHA SIGN NUKTA
U+1C3B (7227) Po
(Other Punctuation)
LEPCHA PUNCTUATION TA-ROL
U+1C3C (7228) Po
(Other Punctuation)
LEPCHA PUNCTUATION NYET THYOOM TA-ROL
U+1C3D (7229) Po
(Other Punctuation)
LEPCHA PUNCTUATION CER-WA
U+1C3E (7230) Po
(Other Punctuation)
LEPCHA PUNCTUATION TSHOOK CER-WA
U+1C3F (7231) ᰿ Po
(Other Punctuation)
LEPCHA PUNCTUATION TSHOOK
U+1C40 (7232) Nd
(Decimal Number)
LEPCHA DIGIT ZERO
U+1C41 (7233) Nd
(Decimal Number)
LEPCHA DIGIT ONE
U+1C42 (7234) Nd
(Decimal Number)
LEPCHA DIGIT TWO
U+1C43 (7235) Nd
(Decimal Number)
LEPCHA DIGIT THREE
U+1C44 (7236) Nd
(Decimal Number)
LEPCHA DIGIT FOUR
U+1C45 (7237) Nd
(Decimal Number)
LEPCHA DIGIT FIVE
U+1C46 (7238) Nd
(Decimal Number)
LEPCHA DIGIT SIX
U+1C47 (7239) Nd
(Decimal Number)
LEPCHA DIGIT SEVEN
U+1C48 (7240) Nd
(Decimal Number)
LEPCHA DIGIT EIGHT
U+1C49 (7241) Nd
(Decimal Number)
LEPCHA DIGIT NINE
U+1C4D (7245) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER TTA
U+1C4E (7246) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER TTHA
U+1C4F (7247) Lo
(Other Letter)
LEPCHA LETTER DDA