အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/အဝ်ချဳကဳ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ လပ်ချာ

အဝ်ချဳကဳ

အက္ခရ်သဳရဳလိသၠဲပတိတ်အခိင်-ဂ ⟶

This page lists the characters in the “အဝ်ချဳကဳ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+1C50 to U+1C7F. All assigned characters in this block have the Script value Olck (Ol Chiki).

Code point Image Character General
Category
Name
U+1C50 (7248) Nd
(Decimal Number)
OL CHIKI DIGIT ZERO
U+1C51 (7249) Nd
(Decimal Number)
OL CHIKI DIGIT ONE
U+1C52 (7250) Nd
(Decimal Number)
OL CHIKI DIGIT TWO
U+1C53 (7251) Nd
(Decimal Number)
OL CHIKI DIGIT THREE
U+1C54 (7252) Nd
(Decimal Number)
OL CHIKI DIGIT FOUR
U+1C55 (7253) Nd
(Decimal Number)
OL CHIKI DIGIT FIVE
U+1C56 (7254) Nd
(Decimal Number)
OL CHIKI DIGIT SIX
U+1C57 (7255) Nd
(Decimal Number)
OL CHIKI DIGIT SEVEN
U+1C58 (7256) Nd
(Decimal Number)
OL CHIKI DIGIT EIGHT
U+1C59 (7257) Nd
(Decimal Number)
OL CHIKI DIGIT NINE
U+1C5A (7258) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER LA
U+1C5B (7259) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER AT
U+1C5C (7260) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER AG
U+1C5D (7261) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER ANG
U+1C5E (7262) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER AL
U+1C5F (7263) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER LAA
U+1C60 (7264) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER AAK
U+1C61 (7265) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER AAJ
U+1C62 (7266) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER AAM
U+1C63 (7267) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER AAW
U+1C64 (7268) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER LI
U+1C65 (7269) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER IS
U+1C66 (7270) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER IH
U+1C67 (7271) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER INY
U+1C68 (7272) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER IR
U+1C69 (7273) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER LU
U+1C6A (7274) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER UC
U+1C6B (7275) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER UD
U+1C6C (7276) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER UNN
U+1C6D (7277) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER UY
U+1C6E (7278) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER LE
U+1C6F (7279) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER EP
U+1C70 (7280) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER EDD
U+1C71 (7281) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER EN
U+1C72 (7282) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER ERR
U+1C73 (7283) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER LO
U+1C74 (7284) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER OTT
U+1C75 (7285) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER OB
U+1C76 (7286) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER OV
U+1C77 (7287) Lo
(Other Letter)
OL CHIKI LETTER OH
U+1C78 (7288) Lm
(Modifier Letter)
OL CHIKI MU TTUDDAG
U+1C79 (7289) Lm
(Modifier Letter)
OL CHIKI GAAHLAA TTUDDAAG
U+1C7A (7290) Lm
(Modifier Letter)
OL CHIKI MU-GAAHLAA TTUDDAAG
U+1C7B (7291) Lm
(Modifier Letter)
OL CHIKI RELAA
U+1C7C (7292) Lm
(Modifier Letter)
OL CHIKI PHAARKAA
U+1C7D (7293) Lm
(Modifier Letter)
OL CHIKI AHAD
U+1C7E (7294) Po
(Other Punctuation)
OL CHIKI PUNCTUATION MUCAAD
U+1C7F (7295) ᱿ Po
(Other Punctuation)
OL CHIKI PUNCTUATION DOUBLE MUCAAD