အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ပါတေတ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ သာန်ဓနဳ

ပါတေတ်

လပ်ချာ ⟶

This page lists the characters in the “ပါတေတ်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+1BC0 to U+1BFF. All assigned characters in this block have the Script value Batk (Batak).

Code point Image Character General
Category
Name
U+1BC0 (7104) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER A
U+1BC1 (7105) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER SIMALUNGUN A
U+1BC2 (7106) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER HA
U+1BC3 (7107) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER SIMALUNGUN HA
U+1BC4 (7108) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER MANDAILING HA
U+1BC5 (7109) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER BA
U+1BC6 (7110) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER KARO BA
U+1BC7 (7111) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER PA
U+1BC8 (7112) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER SIMALUNGUN PA
U+1BC9 (7113) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER NA
U+1BCA (7114) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER MANDAILING NA
U+1BCB (7115) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER WA
U+1BCC (7116) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER SIMALUNGUN WA
U+1BCD (7117) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER PAKPAK WA
U+1BCE (7118) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER GA
U+1BCF (7119) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER SIMALUNGUN GA
U+1BD0 (7120) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER JA
U+1BD1 (7121) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER DA
U+1BD2 (7122) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER RA
U+1BD3 (7123) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER SIMALUNGUN RA
U+1BD4 (7124) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER MA
U+1BD5 (7125) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER SIMALUNGUN MA
U+1BD6 (7126) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER SOUTHERN TA
U+1BD7 (7127) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER NORTHERN TA
U+1BD8 (7128) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER SA
U+1BD9 (7129) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER SIMALUNGUN SA
U+1BDA (7130) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER MANDAILING SA
U+1BDB (7131) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER YA
U+1BDC (7132) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER SIMALUNGUN YA
U+1BDD (7133) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER NGA
U+1BDE (7134) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER LA
U+1BDF (7135) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER SIMALUNGUN LA
U+1BE0 (7136) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER NYA
U+1BE1 (7137) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER CA
U+1BE2 (7138) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER NDA
U+1BE3 (7139) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER MBA
U+1BE4 (7140) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER I
U+1BE5 (7141) Lo
(Other Letter)
BATAK LETTER U
U+1BE6 (7142) ◌᯦ Mn
(Nonspacing Mark)
BATAK SIGN TOMPI
U+1BE7 (7143) Mc
(Spacing Mark)
BATAK VOWEL SIGN E
U+1BE8 (7144) Mn
(Nonspacing Mark)
BATAK VOWEL SIGN PAKPAK E
U+1BE9 (7145) Mn
(Nonspacing Mark)
BATAK VOWEL SIGN EE
U+1BEA (7146) Mc
(Spacing Mark)
BATAK VOWEL SIGN I
U+1BEB (7147) Mc
(Spacing Mark)
BATAK VOWEL SIGN KARO I
U+1BEC (7148) Mc
(Spacing Mark)
BATAK VOWEL SIGN O
U+1BED (7149) Mn
(Nonspacing Mark)
BATAK VOWEL SIGN KARO O
U+1BEE (7150) Mc
(Spacing Mark)
BATAK VOWEL SIGN U
U+1BEF (7151) Mn
(Nonspacing Mark)
BATAK VOWEL SIGN U FOR SIMALUNGUN SA
U+1BF0 (7152) Mn
(Nonspacing Mark)
BATAK CONSONANT SIGN NG
U+1BF1 (7153) Mn
(Nonspacing Mark)
BATAK CONSONANT SIGN H
U+1BF2 (7154) ◌᯲ Mc
(Spacing Mark)
BATAK PANGOLAT
U+1BF3 (7155) ◌᯳ Mc
(Spacing Mark)
BATAK PANONGONAN
U+1BFC (7164) Po
(Other Punctuation)
BATAK SYMBOL BINDU NA METEK
U+1BFD (7165) Po
(Other Punctuation)
BATAK SYMBOL BINDU PINARBORAS
U+1BFE (7166) Po
(Other Punctuation)
BATAK SYMBOL BINDU JUDUL
U+1BFF (7167) ᯿ Po
(Other Punctuation)
BATAK SYMBOL BINDU PANGOLAT