အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ပံင်စပ်လဝ်ဝေါဟာသရနူဂကောံတိုက်သြသတြေလျဍုင်ခမ်နာဒါ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ချေဝ်ရဝ်ကဳ

ပံင်စပ်လဝ်ဝေါဟာသရနူဂကောံတိုက်သြသတြေလျဍုင်ခမ်နာဒါ

အဝ်ကမ် ⟶

This page lists the characters in the “ပံင်စပ်လဝ်ဝေါဟာသရနူဂကောံတိုက်သြသတြေလျဍုင်ခမ်နာဒါ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+1400 to U+167F. All assigned characters in this block have the Script value Cans (Canadian Aboriginal).

See also:

Code point Image Character General
Category
Name
U+1400 (5120) Pd
(Dash Punctuation)
CANADIAN SYLLABICS HYPHEN
U+1401 (5121) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS E
U+1402 (5122) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS AAI
U+1403 (5123) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS I
U+1404 (5124) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS II
U+1405 (5125) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS O
U+1406 (5126) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS OO
U+1407 (5127) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS Y-CREE OO
U+1408 (5128) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER EE
U+1409 (5129) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER I
U+140A (5130) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS A
U+140B (5131) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS AA
U+140C (5132) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WE
U+140D (5133) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WE
U+140E (5134) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WI
U+140F (5135) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WI
U+1410 (5136) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WII
U+1411 (5137) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WII
U+1412 (5138) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WO
U+1413 (5139) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WO
U+1414 (5140) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WOO
U+1415 (5141) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WOO
U+1416 (5142) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NASKAPI WOO
U+1417 (5143) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WA
U+1418 (5144) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WA
U+1419 (5145) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WAA
U+141A (5146) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WAA
U+141B (5147) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NASKAPI WAA
U+141C (5148) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS AI
U+141D (5149) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS Y-CREE W
U+141E (5150) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS GLOTTAL STOP
U+141F (5151) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FINAL ACUTE
U+1420 (5152) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FINAL GRAVE
U+1421 (5153) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FINAL BOTTOM HALF RING
U+1422 (5154) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FINAL TOP HALF RING
U+1423 (5155) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FINAL RIGHT HALF RING
U+1424 (5156) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FINAL RING
U+1425 (5157) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FINAL DOUBLE ACUTE
U+1426 (5158) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FINAL DOUBLE SHORT VERTICAL STROKES
U+1427 (5159) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FINAL MIDDLE DOT
U+1428 (5160) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FINAL SHORT HORIZONTAL STROKE
U+1429 (5161) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FINAL PLUS
U+142A (5162) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FINAL DOWN TACK
U+142B (5163) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS EN
U+142C (5164) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS IN
U+142D (5165) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS ON
U+142E (5166) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS AN
U+142F (5167) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS PE
U+1430 (5168) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS PAAI
U+1431 (5169) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS PI
U+1432 (5170) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS PII
U+1433 (5171) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS PO
U+1434 (5172) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS POO
U+1435 (5173) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS Y-CREE POO
U+1436 (5174) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER HEE
U+1437 (5175) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER HI
U+1438 (5176) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS PA
U+1439 (5177) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS PAA
U+143A (5178) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS PWE
U+143B (5179) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWE
U+143C (5180) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS PWI
U+143D (5181) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWI
U+143E (5182) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS PWII
U+143F (5183) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWII
U+1440 (5184) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS PWO
U+1441 (5185) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWO
U+1442 (5186) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS PWOO
U+1443 (5187) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWOO
U+1444 (5188) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS PWA
U+1445 (5189) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWA
U+1446 (5190) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS PWAA
U+1447 (5191) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWAA
U+1448 (5192) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS Y-CREE PWAA
U+1449 (5193) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS P
U+144A (5194) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE P
U+144B (5195) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER H
U+144C (5196) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TE
U+144D (5197) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TAAI
U+144E (5198) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TI
U+144F (5199) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TII
U+1450 (5200) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TO
U+1451 (5201) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TOO
U+1452 (5202) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS Y-CREE TOO
U+1453 (5203) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER DEE
U+1454 (5204) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER DI
U+1455 (5205) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TA
U+1456 (5206) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TAA
U+1457 (5207) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TWE
U+1458 (5208) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE TWE
U+1459 (5209) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TWI
U+145A (5210) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE TWI
U+145B (5211) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TWII
U+145C (5212) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE TWII
U+145D (5213) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TWO
U+145E (5214) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE TWO
U+145F (5215) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TWOO
U+1460 (5216) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE TWOO
U+1461 (5217) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TWA
U+1462 (5218) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE TWA
U+1463 (5219) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TWAA
U+1464 (5220) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE TWAA
U+1465 (5221) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NASKAPI TWAA
U+1466 (5222) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS T
U+1467 (5223) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TTE
U+1468 (5224) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TTI
U+1469 (5225) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TTO
U+146A (5226) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TTA
U+146B (5227) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KE
U+146C (5228) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KAAI
U+146D (5229) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KI
U+146E (5230) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KII
U+146F (5231) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KO
U+1470 (5232) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KOO
U+1471 (5233) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS Y-CREE KOO
U+1472 (5234) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KA
U+1473 (5235) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KAA
U+1474 (5236) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KWE
U+1475 (5237) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE KWE
U+1476 (5238) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KWI
U+1477 (5239) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE KWI
U+1478 (5240) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KWII
U+1479 (5241) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE KWII
U+147A (5242) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KWO
U+147B (5243) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE KWO
U+147C (5244) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KWOO
U+147D (5245) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE KWOO
U+147E (5246) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KWA
U+147F (5247) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE KWA
U+1480 (5248) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KWAA
U+1481 (5249) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE KWAA
U+1482 (5250) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NASKAPI KWAA
U+1483 (5251) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS K
U+1484 (5252) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS KW
U+1485 (5253) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SOUTH-SLAVEY KEH
U+1486 (5254) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SOUTH-SLAVEY KIH
U+1487 (5255) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SOUTH-SLAVEY KOH
U+1488 (5256) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SOUTH-SLAVEY KAH
U+1489 (5257) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CE
U+148A (5258) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CAAI
U+148B (5259) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CI
U+148C (5260) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CII
U+148D (5261) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CO
U+148E (5262) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS COO
U+148F (5263) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS Y-CREE COO
U+1490 (5264) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CA
U+1491 (5265) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CAA
U+1492 (5266) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CWE
U+1493 (5267) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE CWE
U+1494 (5268) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CWI
U+1495 (5269) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE CWI
U+1496 (5270) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CWII
U+1497 (5271) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE CWII
U+1498 (5272) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CWO
U+1499 (5273) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE CWO
U+149A (5274) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CWOO
U+149B (5275) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE CWOO
U+149C (5276) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CWA
U+149D (5277) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE CWA
U+149E (5278) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CWAA
U+149F (5279) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE CWAA
U+14A0 (5280) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NASKAPI CWAA
U+14A1 (5281) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS C
U+14A2 (5282) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SAYISI TH
U+14A3 (5283) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS ME
U+14A4 (5284) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MAAI
U+14A5 (5285) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MI
U+14A6 (5286) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MII
U+14A7 (5287) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MO
U+14A8 (5288) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MOO
U+14A9 (5289) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS Y-CREE MOO
U+14AA (5290) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MA
U+14AB (5291) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MAA
U+14AC (5292) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MWE
U+14AD (5293) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE MWE
U+14AE (5294) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MWI
U+14AF (5295) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE MWI
U+14B0 (5296) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MWII
U+14B1 (5297) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE MWII
U+14B2 (5298) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MWO
U+14B3 (5299) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE MWO
U+14B4 (5300) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MWOO
U+14B5 (5301) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE MWOO
U+14B6 (5302) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MWA
U+14B7 (5303) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE MWA
U+14B8 (5304) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MWAA
U+14B9 (5305) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE MWAA
U+14BA (5306) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NASKAPI MWAA
U+14BB (5307) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS M
U+14BC (5308) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE M
U+14BD (5309) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MH
U+14BE (5310) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS ATHAPASCAN M
U+14BF (5311) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SAYISI M
U+14C0 (5312) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NE
U+14C1 (5313) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NAAI
U+14C2 (5314) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NI
U+14C3 (5315) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NII
U+14C4 (5316) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NO
U+14C5 (5317) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NOO
U+14C6 (5318) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS Y-CREE NOO
U+14C7 (5319) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NA
U+14C8 (5320) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NAA
U+14C9 (5321) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NWE
U+14CA (5322) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE NWE
U+14CB (5323) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NWA
U+14CC (5324) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE NWA
U+14CD (5325) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NWAA
U+14CE (5326) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE NWAA
U+14CF (5327) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NASKAPI NWAA
U+14D0 (5328) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS N
U+14D1 (5329) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER NG
U+14D2 (5330) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NH
U+14D3 (5331) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LE
U+14D4 (5332) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LAAI
U+14D5 (5333) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LI
U+14D6 (5334) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LII
U+14D7 (5335) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LO
U+14D8 (5336) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LOO
U+14D9 (5337) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS Y-CREE LOO
U+14DA (5338) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LA
U+14DB (5339) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LAA
U+14DC (5340) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LWE
U+14DD (5341) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LWE
U+14DE (5342) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LWI
U+14DF (5343) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LWI
U+14E0 (5344) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LWII
U+14E1 (5345) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LWII
U+14E2 (5346) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LWO
U+14E3 (5347) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LWO
U+14E4 (5348) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LWOO
U+14E5 (5349) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LWOO
U+14E6 (5350) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LWA
U+14E7 (5351) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LWA
U+14E8 (5352) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LWAA
U+14E9 (5353) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LWAA
U+14EA (5354) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS L
U+14EB (5355) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE L
U+14EC (5356) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MEDIAL L
U+14ED (5357) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SE
U+14EE (5358) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SAAI
U+14EF (5359) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SI
U+14F0 (5360) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SII
U+14F1 (5361) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SO
U+14F2 (5362) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SOO
U+14F3 (5363) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS Y-CREE SOO
U+14F4 (5364) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SA
U+14F5 (5365) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SAA
U+14F6 (5366) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SWE
U+14F7 (5367) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SWE
U+14F8 (5368) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SWI
U+14F9 (5369) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SWI
U+14FA (5370) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SWII
U+14FB (5371) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SWII
U+14FC (5372) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SWO
U+14FD (5373) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SWO
U+14FE (5374) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SWOO
U+14FF (5375) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SWOO
U+1500 (5376) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SWA
U+1501 (5377) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SWA
U+1502 (5378) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SWAA
U+1503 (5379) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SWAA
U+1504 (5380) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NASKAPI SWAA
U+1505 (5381) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS S
U+1506 (5382) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS ATHAPASCAN S
U+1507 (5383) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SW
U+1508 (5384) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT S
U+1509 (5385) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MOOSE-CREE SK
U+150A (5386) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NASKAPI SKW
U+150B (5387) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NASKAPI S-W
U+150C (5388) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NASKAPI SPWA
U+150D (5389) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NASKAPI STWA
U+150E (5390) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NASKAPI SKWA
U+150F (5391) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NASKAPI SCWA
U+1510 (5392) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SHE
U+1511 (5393) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SHI
U+1512 (5394) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SHII
U+1513 (5395) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SHO
U+1514 (5396) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SHOO
U+1515 (5397) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SHA
U+1516 (5398) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SHAA
U+1517 (5399) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SHWE
U+1518 (5400) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SHWE
U+1519 (5401) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SHWI
U+151A (5402) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SHWI
U+151B (5403) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SHWII
U+151C (5404) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SHWII
U+151D (5405) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SHWO
U+151E (5406) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SHWO
U+151F (5407) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SHWOO
U+1520 (5408) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SHWOO
U+1521 (5409) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SHWA
U+1522 (5410) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SHWA
U+1523 (5411) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SHWAA
U+1524 (5412) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SHWAA
U+1525 (5413) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SH
U+1526 (5414) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS YE
U+1527 (5415) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS YAAI
U+1528 (5416) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS YI
U+1529 (5417) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS YII
U+152A (5418) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS YO
U+152B (5419) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS YOO
U+152C (5420) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS Y-CREE YOO
U+152D (5421) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS YA
U+152E (5422) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS YAA
U+152F (5423) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS YWE
U+1530 (5424) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE YWE
U+1531 (5425) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS YWI
U+1532 (5426) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE YWI
U+1533 (5427) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS YWII
U+1534 (5428) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE YWII
U+1535 (5429) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS YWO
U+1536 (5430) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE YWO
U+1537 (5431) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS YWOO
U+1538 (5432) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE YWOO
U+1539 (5433) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS YWA
U+153A (5434) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE YWA
U+153B (5435) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS YWAA
U+153C (5436) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE YWAA
U+153D (5437) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NASKAPI YWAA
U+153E (5438) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS Y
U+153F (5439) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BIBLE-CREE Y
U+1540 (5440) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE Y
U+1541 (5441) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SAYISI YI
U+1542 (5442) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS RE
U+1543 (5443) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS R-CREE RE
U+1544 (5444) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LE
U+1545 (5445) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS RAAI
U+1546 (5446) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS RI
U+1547 (5447) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS RII
U+1548 (5448) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS RO
U+1549 (5449) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS ROO
U+154A (5450) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LO
U+154B (5451) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS RA
U+154C (5452) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS RAA
U+154D (5453) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LA
U+154E (5454) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS RWAA
U+154F (5455) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE RWAA
U+1550 (5456) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS R
U+1551 (5457) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE R
U+1552 (5458) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS MEDIAL R
U+1553 (5459) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FE
U+1554 (5460) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FAAI
U+1555 (5461) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FI
U+1556 (5462) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FII
U+1557 (5463) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FO
U+1558 (5464) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FOO
U+1559 (5465) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FA
U+155A (5466) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FAA
U+155B (5467) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS FWAA
U+155C (5468) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE FWAA
U+155D (5469) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS F
U+155E (5470) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS THE
U+155F (5471) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS N-CREE THE
U+1560 (5472) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS THI
U+1561 (5473) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS N-CREE THI
U+1562 (5474) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS THII
U+1563 (5475) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS N-CREE THII
U+1564 (5476) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS THO
U+1565 (5477) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS THOO
U+1566 (5478) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS THA
U+1567 (5479) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS THAA
U+1568 (5480) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS THWAA
U+1569 (5481) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE THWAA
U+156A (5482) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TH
U+156B (5483) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TTHE
U+156C (5484) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TTHI
U+156D (5485) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TTHO
U+156E (5486) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TTHA
U+156F (5487) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TTH
U+1570 (5488) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TYE
U+1571 (5489) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TYI
U+1572 (5490) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TYO
U+1573 (5491) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TYA
U+1574 (5492) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK HE
U+1575 (5493) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK HI
U+1576 (5494) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK HII
U+1577 (5495) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK HO
U+1578 (5496) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK HOO
U+1579 (5497) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK HA
U+157A (5498) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK HAA
U+157B (5499) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK H
U+157C (5500) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NUNAVUT H
U+157D (5501) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS HK
U+157E (5502) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS QAAI
U+157F (5503) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS QI
U+1580 (5504) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS QII
U+1581 (5505) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS QO
U+1582 (5506) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS QOO
U+1583 (5507) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS QA
U+1584 (5508) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS QAA
U+1585 (5509) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS Q
U+1586 (5510) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TLHE
U+1587 (5511) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TLHI
U+1588 (5512) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TLHO
U+1589 (5513) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TLHA
U+158A (5514) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE RE
U+158B (5515) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE RI
U+158C (5516) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE RO
U+158D (5517) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE RA
U+158E (5518) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NGAAI
U+158F (5519) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NGI
U+1590 (5520) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NGII
U+1591 (5521) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NGO
U+1592 (5522) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NGOO
U+1593 (5523) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NGA
U+1594 (5524) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NGAA
U+1595 (5525) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NG
U+1596 (5526) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NNG
U+1597 (5527) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SAYISI SHE
U+1598 (5528) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SAYISI SHI
U+1599 (5529) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SAYISI SHO
U+159A (5530) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SAYISI SHA
U+159B (5531) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THE
U+159C (5532) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THI
U+159D (5533) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THO
U+159E (5534) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THA
U+159F (5535) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE TH
U+15A0 (5536) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LHI
U+15A1 (5537) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LHII
U+15A2 (5538) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LHO
U+15A3 (5539) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LHOO
U+15A4 (5540) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LHA
U+15A5 (5541) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LHAA
U+15A6 (5542) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS LH
U+15A7 (5543) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TH-CREE THE
U+15A8 (5544) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TH-CREE THI
U+15A9 (5545) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TH-CREE THII
U+15AA (5546) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TH-CREE THO
U+15AB (5547) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TH-CREE THOO
U+15AC (5548) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TH-CREE THA
U+15AD (5549) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TH-CREE THAA
U+15AE (5550) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS TH-CREE TH
U+15AF (5551) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS AIVILIK B
U+15B0 (5552) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT E
U+15B1 (5553) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT I
U+15B2 (5554) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT O
U+15B3 (5555) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT A
U+15B4 (5556) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT WE
U+15B5 (5557) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT WI
U+15B6 (5558) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT WO
U+15B7 (5559) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT WA
U+15B8 (5560) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT NE
U+15B9 (5561) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT NI
U+15BA (5562) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT NO
U+15BB (5563) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT NA
U+15BC (5564) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT KE
U+15BD (5565) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT KI
U+15BE (5566) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT KO
U+15BF (5567) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT KA
U+15C0 (5568) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SAYISI HE
U+15C1 (5569) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SAYISI HI
U+15C2 (5570) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SAYISI HO
U+15C3 (5571) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SAYISI HA
U+15C4 (5572) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER GHU
U+15C5 (5573) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER GHO
U+15C6 (5574) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER GHE
U+15C7 (5575) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER GHEE
U+15C8 (5576) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER GHI
U+15C9 (5577) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER GHA
U+15CA (5578) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER RU
U+15CB (5579) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER RO
U+15CC (5580) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER RE
U+15CD (5581) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER REE
U+15CE (5582) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER RI
U+15CF (5583) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER RA
U+15D0 (5584) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER WU
U+15D1 (5585) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER WO
U+15D2 (5586) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER WE
U+15D3 (5587) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER WEE
U+15D4 (5588) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER WI
U+15D5 (5589) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER WA
U+15D6 (5590) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER HWU
U+15D7 (5591) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER HWO
U+15D8 (5592) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER HWE
U+15D9 (5593) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER HWEE
U+15DA (5594) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER HWI
U+15DB (5595) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER HWA
U+15DC (5596) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER THU
U+15DD (5597) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER THO
U+15DE (5598) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER THE
U+15DF (5599) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER THEE
U+15E0 (5600) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER THI
U+15E1 (5601) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER THA
U+15E2 (5602) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTU
U+15E3 (5603) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTO
U+15E4 (5604) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTE
U+15E5 (5605) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTEE
U+15E6 (5606) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTI
U+15E7 (5607) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTA
U+15E8 (5608) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER PU
U+15E9 (5609) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER PO
U+15EA (5610) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER PE
U+15EB (5611) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER PEE
U+15EC (5612) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER PI
U+15ED (5613) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER PA
U+15EE (5614) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER P
U+15EF (5615) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER GU
U+15F0 (5616) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER GO
U+15F1 (5617) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER GE
U+15F2 (5618) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER GEE
U+15F3 (5619) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER GI
U+15F4 (5620) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER GA
U+15F5 (5621) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER KHU
U+15F6 (5622) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER KHO
U+15F7 (5623) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER KHE
U+15F8 (5624) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER KHEE
U+15F9 (5625) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER KHI
U+15FA (5626) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER KHA
U+15FB (5627) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER KKU
U+15FC (5628) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER KKO
U+15FD (5629) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER KKE
U+15FE (5630) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER KKEE
U+15FF (5631) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER KKI
U+1600 (5632) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER KKA
U+1601 (5633) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER KK
U+1602 (5634) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER NU
U+1603 (5635) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER NO
U+1604 (5636) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER NE
U+1605 (5637) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER NEE
U+1606 (5638) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER NI
U+1607 (5639) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER NA
U+1608 (5640) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER MU
U+1609 (5641) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER MO
U+160A (5642) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER ME
U+160B (5643) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER MEE
U+160C (5644) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER MI
U+160D (5645) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER MA
U+160E (5646) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER YU
U+160F (5647) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER YO
U+1610 (5648) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER YE
U+1611 (5649) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER YEE
U+1612 (5650) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER YI
U+1613 (5651) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER YA
U+1614 (5652) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER JU
U+1615 (5653) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SAYISI JU
U+1616 (5654) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER JO
U+1617 (5655) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER JE
U+1618 (5656) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER JEE
U+1619 (5657) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER JI
U+161A (5658) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS SAYISI JI
U+161B (5659) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER JA
U+161C (5660) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER JJU
U+161D (5661) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER JJO
U+161E (5662) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER JJE
U+161F (5663) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER JJEE
U+1620 (5664) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER JJI
U+1621 (5665) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER JJA
U+1622 (5666) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER LU
U+1623 (5667) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER LO
U+1624 (5668) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER LE
U+1625 (5669) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER LEE
U+1626 (5670) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER LI
U+1627 (5671) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER LA
U+1628 (5672) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER DLU
U+1629 (5673) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER DLO
U+162A (5674) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER DLE
U+162B (5675) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER DLEE
U+162C (5676) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER DLI
U+162D (5677) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER DLA
U+162E (5678) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER LHU
U+162F (5679) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER LHO
U+1630 (5680) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER LHE
U+1631 (5681) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER LHEE
U+1632 (5682) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER LHI
U+1633 (5683) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER LHA
U+1634 (5684) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLHU
U+1635 (5685) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLHO
U+1636 (5686) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLHE
U+1637 (5687) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLHEE
U+1638 (5688) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLHI
U+1639 (5689) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLHA
U+163A (5690) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLU
U+163B (5691) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLO
U+163C (5692) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLE
U+163D (5693) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLEE
U+163E (5694) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLI
U+163F (5695) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLA
U+1640 (5696) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER ZU
U+1641 (5697) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER ZO
U+1642 (5698) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER ZE
U+1643 (5699) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER ZEE
U+1644 (5700) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER ZI
U+1645 (5701) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER ZA
U+1646 (5702) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER Z
U+1647 (5703) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER INITIAL Z
U+1648 (5704) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER DZU
U+1649 (5705) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER DZO
U+164A (5706) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER DZE
U+164B (5707) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER DZEE
U+164C (5708) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER DZI
U+164D (5709) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER DZA
U+164E (5710) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER SU
U+164F (5711) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER SO
U+1650 (5712) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER SE
U+1651 (5713) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER SEE
U+1652 (5714) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER SI
U+1653 (5715) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER SA
U+1654 (5716) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER SHU
U+1655 (5717) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER SHO
U+1656 (5718) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER SHE
U+1657 (5719) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER SHEE
U+1658 (5720) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER SHI
U+1659 (5721) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER SHA
U+165A (5722) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER SH
U+165B (5723) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TSU
U+165C (5724) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TSO
U+165D (5725) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TSE
U+165E (5726) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TSEE
U+165F (5727) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TSI
U+1660 (5728) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TSA
U+1661 (5729) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER CHU
U+1662 (5730) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER CHO
U+1663 (5731) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER CHE
U+1664 (5732) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER CHEE
U+1665 (5733) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER CHI
U+1666 (5734) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER CHA
U+1667 (5735) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTSU
U+1668 (5736) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTSO
U+1669 (5737) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTSE
U+166A (5738) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTSEE
U+166B (5739) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTSI
U+166C (5740) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTSA
U+166D (5741) So
(Other Symbol)
CANADIAN SYLLABICS CHI SIGN
U+166E (5742) Po
(Other Punctuation)
CANADIAN SYLLABICS FULL STOP
U+166F (5743) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS QAI
U+1670 (5744) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NGAI
U+1671 (5745) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NNGI
U+1672 (5746) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NNGII
U+1673 (5747) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NNGO
U+1674 (5748) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NNGOO
U+1675 (5749) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NNGA
U+1676 (5750) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS NNGAA
U+1677 (5751) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THWEE
U+1678 (5752) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THWI
U+1679 (5753) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THWII
U+167A (5754) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THWO
U+167B (5755) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THWOO
U+167C (5756) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THWA
U+167D (5757) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THWAA
U+167E (5758) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE FINAL TH
U+167F (5759) Lo
(Other Letter)
CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT W