မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/သာန်ဓနဳ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ပါလဳနဳ

သာန်ဓနဳ

ပါတေတ် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “သာန်ဓနဳ” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+1B80 to U+1BBF. All assigned characters in this block have the Script value Sund (Sundanese).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+1B80 (7040) Mn
(Nonspacing Mark)
SUNDANESE SIGN PANYECEK
U+1B81 (7041) Mn
(Nonspacing Mark)
SUNDANESE SIGN PANGLAYAR
U+1B82 (7042) Mc
(Spacing Mark)
SUNDANESE SIGN PANGWISAD
U+1B83 (7043) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER A
U+1B84 (7044) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER I
U+1B85 (7045) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER U
U+1B86 (7046) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER AE
U+1B87 (7047) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER O
U+1B88 (7048) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER E
U+1B89 (7049) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER EU
U+1B8A (7050) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER KA
U+1B8B (7051) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER QA
U+1B8C (7052) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER GA
U+1B8D (7053) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER NGA
U+1B8E (7054) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER CA
U+1B8F (7055) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER JA
U+1B90 (7056) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER ZA
U+1B91 (7057) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER NYA
U+1B92 (7058) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER TA
U+1B93 (7059) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER DA
U+1B94 (7060) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER NA
U+1B95 (7061) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER PA
U+1B96 (7062) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER FA
U+1B97 (7063) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER VA
U+1B98 (7064) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER BA
U+1B99 (7065) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER MA
U+1B9A (7066) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER YA
U+1B9B (7067) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER RA
U+1B9C (7068) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER LA
U+1B9D (7069) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER WA
U+1B9E (7070) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER SA
U+1B9F (7071) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER XA
U+1BA0 (7072) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER HA
U+1BA1 (7073) Mc
(Spacing Mark)
SUNDANESE CONSONANT SIGN PAMINGKAL
U+1BA2 (7074) Mn
(Nonspacing Mark)
SUNDANESE CONSONANT SIGN PANYAKRA
U+1BA3 (7075) Mn
(Nonspacing Mark)
SUNDANESE CONSONANT SIGN PANYIKU
U+1BA4 (7076) Mn
(Nonspacing Mark)
SUNDANESE VOWEL SIGN PANGHULU
U+1BA5 (7077) Mn
(Nonspacing Mark)
SUNDANESE VOWEL SIGN PANYUKU
U+1BA6 (7078) Mc
(Spacing Mark)
SUNDANESE VOWEL SIGN PANAELAENG
U+1BA7 (7079) Mc
(Spacing Mark)
SUNDANESE VOWEL SIGN PANOLONG
U+1BA8 (7080) Mn
(Nonspacing Mark)
SUNDANESE VOWEL SIGN PAMEPET
U+1BA9 (7081) Mn
(Nonspacing Mark)
SUNDANESE VOWEL SIGN PANEULEUNG
U+1BAA (7082) ◌᮪ Mc
(Spacing Mark)
SUNDANESE SIGN PAMAAEH
U+1BAB (7083) ◌᮫ Mn
(Nonspacing Mark)
SUNDANESE SIGN VIRAMA
U+1BAC (7084) Mn
(Nonspacing Mark)
SUNDANESE CONSONANT SIGN PASANGAN MA
U+1BAD (7085) Mn
(Nonspacing Mark)
SUNDANESE CONSONANT SIGN PASANGAN WA
U+1BAE (7086) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER KHA
U+1BAF (7087) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER SYA
U+1BB0 (7088) Nd
(Decimal Number)
SUNDANESE DIGIT ZERO
U+1BB1 (7089) Nd
(Decimal Number)
SUNDANESE DIGIT ONE
U+1BB2 (7090) Nd
(Decimal Number)
SUNDANESE DIGIT TWO
U+1BB3 (7091) Nd
(Decimal Number)
SUNDANESE DIGIT THREE
U+1BB4 (7092) Nd
(Decimal Number)
SUNDANESE DIGIT FOUR
U+1BB5 (7093) Nd
(Decimal Number)
SUNDANESE DIGIT FIVE
U+1BB6 (7094) Nd
(Decimal Number)
SUNDANESE DIGIT SIX
U+1BB7 (7095) Nd
(Decimal Number)
SUNDANESE DIGIT SEVEN
U+1BB8 (7096) Nd
(Decimal Number)
SUNDANESE DIGIT EIGHT
U+1BB9 (7097) Nd
(Decimal Number)
SUNDANESE DIGIT NINE
U+1BBA (7098) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE AVAGRAHA
U+1BBB (7099) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER REU
U+1BBC (7100) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER LEU
U+1BBD (7101) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER BHA
Corrected name: SUNDANESE LETTER ARCHAIC I
U+1BBE (7102) Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER FINAL K
U+1BBF (7103) ᮿ Lo
(Other Letter)
SUNDANESE LETTER FINAL M