အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/နာၜထေင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ပါမာဲရင်

နာၜထေင်

ဟေက်ထရာန် ⟶

This page lists the characters in the “နာၜထေင်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+10880 to U+108AF. All assigned characters in this block have the Script value Nbat (Nabataean).

Code point Image Character General
Category
Name
U+10880 (67712) 𐢀 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER FINAL ALEPH
U+10881 (67713) 𐢁 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER ALEPH
U+10882 (67714) 𐢂 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER FINAL BETH
U+10883 (67715) 𐢃 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER BETH
U+10884 (67716) 𐢄 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER GIMEL
U+10885 (67717) 𐢅 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER DALETH
U+10886 (67718) 𐢆 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER FINAL HE
U+10887 (67719) 𐢇 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER HE
U+10888 (67720) 𐢈 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER WAW
U+10889 (67721) 𐢉 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER ZAYIN
U+1088A (67722) 𐢊 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER HETH
U+1088B (67723) 𐢋 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER TETH
U+1088C (67724) 𐢌 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER FINAL YODH
U+1088D (67725) 𐢍 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER YODH
U+1088E (67726) 𐢎 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER FINAL KAPH
U+1088F (67727) 𐢏 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER KAPH
U+10890 (67728) 𐢐 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER FINAL LAMEDH
U+10891 (67729) 𐢑 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER LAMEDH
U+10892 (67730) 𐢒 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER FINAL MEM
U+10893 (67731) 𐢓 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER MEM
U+10894 (67732) 𐢔 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER FINAL NUN
U+10895 (67733) 𐢕 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER NUN
U+10896 (67734) 𐢖 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER SAMEKH
U+10897 (67735) 𐢗 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER AYIN
U+10898 (67736) 𐢘 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER PE
U+10899 (67737) 𐢙 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER SADHE
U+1089A (67738) 𐢚 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER QOPH
U+1089B (67739) 𐢛 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER RESH
U+1089C (67740) 𐢜 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER FINAL SHIN
U+1089D (67741) 𐢝 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER SHIN
U+1089E (67742) 𐢞 Lo
(Other Letter)
NABATAEAN LETTER TAW
U+108A7 (67751) 𐢧 No
(Other Number)
NABATAEAN NUMBER ONE
U+108A8 (67752) 𐢨 No
(Other Number)
NABATAEAN NUMBER TWO
U+108A9 (67753) 𐢩 No
(Other Number)
NABATAEAN NUMBER THREE
U+108AA (67754) 𐢪 No
(Other Number)
NABATAEAN NUMBER FOUR
U+108AB (67755) 𐢫 No
(Other Number)
NABATAEAN CRUCIFORM NUMBER FOUR
U+108AC (67756) 𐢬 No
(Other Number)
NABATAEAN NUMBER FIVE
U+108AD (67757) 𐢭 No
(Other Number)
NABATAEAN NUMBER TEN
U+108AE (67758) 𐢮 No
(Other Number)
NABATAEAN NUMBER TWENTY
U+108AF (67759) 𐢯 No
(Other Number)
NABATAEAN NUMBER ONE HUNDRED