အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ဟေက်ထရာန်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ နာၜထေင်

ဟေက်ထရာန်

ဖဳနေတ်ယှေန် ⟶

This page lists the characters in the “ဟေက်ထရာန်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+108E0 to U+108FF. All assigned characters in this block have the Script value Hatr (Hatran).

Code point Image Character General
Category
Name
U+108E0 (67808) 𐣠 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER ALEPH
U+108E1 (67809) 𐣡 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER BETH
U+108E2 (67810) 𐣢 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER GIMEL
U+108E3 (67811) 𐣣 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER DALETH-RESH
U+108E4 (67812) 𐣤 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER HE
U+108E5 (67813) 𐣥 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER WAW
U+108E6 (67814) 𐣦 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER ZAYN
U+108E7 (67815) 𐣧 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER HETH
U+108E8 (67816) 𐣨 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER TETH
U+108E9 (67817) 𐣩 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER YODH
U+108EA (67818) 𐣪 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER KAPH
U+108EB (67819) 𐣫 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER LAMEDH
U+108EC (67820) 𐣬 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER MEM
U+108ED (67821) 𐣭 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER NUN
U+108EE (67822) 𐣮 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER SAMEKH
U+108EF (67823) 𐣯 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER AYN
U+108F0 (67824) 𐣰 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER PE
U+108F1 (67825) 𐣱 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER SADHE
U+108F2 (67826) 𐣲 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER QOPH
U+108F4 (67828) 𐣴 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER SHIN
U+108F5 (67829) 𐣵 Lo
(Other Letter)
HATRAN LETTER TAW
U+108FB (67835) 𐣻 No
(Other Number)
HATRAN NUMBER ONE
U+108FC (67836) 𐣼 No
(Other Number)
HATRAN NUMBER FIVE
U+108FD (67837) 𐣽 No
(Other Number)
HATRAN NUMBER TEN
U+108FE (67838) 𐣾 No
(Other Number)
HATRAN NUMBER TWENTY
U+108FF (67839) 𐣿 No
(Other Number)
HATRAN NUMBER ONE HUNDRED