အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ဂျဝ်ဂျဳယာန်ဆက်တၞဟ်ဟ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ကတ်ပတေတ်

ဂျဝ်ဂျဳယာန်ဆက်တၞဟ်ဟ်

တဳဖဳနေတ် ⟶

This page lists the characters in the “ဂျဝ်ဂျဳယာန်ဆက်တၞဟ်ဟ်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+2D00 to U+2D2F. All assigned characters in this block belong to the General Category Ll (Lowercase Letter). and have the Script value Geor (Georgian).

Code point Image Character Name
U+2D00 (11520) GEORGIAN SMALL LETTER AN
U+2D01 (11521) GEORGIAN SMALL LETTER BAN
U+2D02 (11522) GEORGIAN SMALL LETTER GAN
U+2D03 (11523) GEORGIAN SMALL LETTER DON
U+2D04 (11524) GEORGIAN SMALL LETTER EN
U+2D05 (11525) GEORGIAN SMALL LETTER VIN
U+2D06 (11526) GEORGIAN SMALL LETTER ZEN
U+2D07 (11527) GEORGIAN SMALL LETTER TAN
U+2D08 (11528) GEORGIAN SMALL LETTER IN
U+2D09 (11529) GEORGIAN SMALL LETTER KAN
U+2D0A (11530) GEORGIAN SMALL LETTER LAS
U+2D0B (11531) GEORGIAN SMALL LETTER MAN
U+2D0C (11532) GEORGIAN SMALL LETTER NAR
U+2D0D (11533) GEORGIAN SMALL LETTER ON
U+2D0E (11534) GEORGIAN SMALL LETTER PAR
U+2D0F (11535) GEORGIAN SMALL LETTER ZHAR
U+2D10 (11536) GEORGIAN SMALL LETTER RAE
U+2D11 (11537) GEORGIAN SMALL LETTER SAN
U+2D12 (11538) GEORGIAN SMALL LETTER TAR
U+2D13 (11539) GEORGIAN SMALL LETTER UN
U+2D14 (11540) GEORGIAN SMALL LETTER PHAR
U+2D15 (11541) GEORGIAN SMALL LETTER KHAR
U+2D16 (11542) GEORGIAN SMALL LETTER GHAN
U+2D17 (11543) GEORGIAN SMALL LETTER QAR
U+2D18 (11544) GEORGIAN SMALL LETTER SHIN
U+2D19 (11545) GEORGIAN SMALL LETTER CHIN
U+2D1A (11546) GEORGIAN SMALL LETTER CAN
U+2D1B (11547) GEORGIAN SMALL LETTER JIL
U+2D1C (11548) GEORGIAN SMALL LETTER CIL
U+2D1D (11549) GEORGIAN SMALL LETTER CHAR
U+2D1E (11550) GEORGIAN SMALL LETTER XAN
U+2D1F (11551) GEORGIAN SMALL LETTER JHAN
U+2D20 (11552) GEORGIAN SMALL LETTER HAE
U+2D21 (11553) GEORGIAN SMALL LETTER HE
U+2D22 (11554) GEORGIAN SMALL LETTER HIE
U+2D23 (11555) GEORGIAN SMALL LETTER WE
U+2D24 (11556) GEORGIAN SMALL LETTER HAR
U+2D25 (11557) GEORGIAN SMALL LETTER HOE
U+2D27 (11559) GEORGIAN SMALL LETTER YN
U+2D2D (11565) GEORGIAN SMALL LETTER AEN