အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ကတ်ပတေတ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-သဳ

ကတ်ပတေတ်

ဂျဝ်ဂျဳယာန်ဆက်တၞဟ်ဟ် ⟶

This page lists the characters in the “ကတ်ပတေတ်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+2C80 to U+2CFF. All assigned characters in this block have the Script value Copt (Coptic).

Code point Image Character General
Category
Name
U+2C80 (11392) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER ALFA
U+2C81 (11393) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER ALFA
U+2C82 (11394) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER VIDA
U+2C83 (11395) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER VIDA
U+2C84 (11396) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER GAMMA
U+2C85 (11397) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER GAMMA
U+2C86 (11398) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER DALDA
U+2C87 (11399) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER DALDA
U+2C88 (11400) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER EIE
U+2C89 (11401) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER EIE
U+2C8A (11402) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER SOU
U+2C8B (11403) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER SOU
U+2C8C (11404) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER ZATA
U+2C8D (11405) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER ZATA
U+2C8E (11406) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER HATE
U+2C8F (11407) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER HATE
U+2C90 (11408) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER THETHE
U+2C91 (11409) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER THETHE
U+2C92 (11410) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER IAUDA
U+2C93 (11411) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER IAUDA
U+2C94 (11412) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER KAPA
U+2C95 (11413) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER KAPA
U+2C96 (11414) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER LAULA
U+2C97 (11415) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER LAULA
U+2C98 (11416) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER MI
U+2C99 (11417) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER MI
U+2C9A (11418) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER NI
U+2C9B (11419) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER NI
U+2C9C (11420) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER KSI
U+2C9D (11421) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER KSI
U+2C9E (11422) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER O
U+2C9F (11423) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER O
U+2CA0 (11424) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER PI
U+2CA1 (11425) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER PI
U+2CA2 (11426) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER RO
U+2CA3 (11427) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER RO
U+2CA4 (11428) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER SIMA
U+2CA5 (11429) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER SIMA
U+2CA6 (11430) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER TAU
U+2CA7 (11431) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER TAU
U+2CA8 (11432) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER UA
U+2CA9 (11433) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER UA
U+2CAA (11434) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER FI
U+2CAB (11435) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER FI
U+2CAC (11436) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER KHI
U+2CAD (11437) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER KHI
U+2CAE (11438) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER PSI
U+2CAF (11439) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER PSI
U+2CB0 (11440) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OOU
U+2CB1 (11441) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OOU
U+2CB2 (11442) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER DIALECT-P ALEF
U+2CB3 (11443) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER DIALECT-P ALEF
U+2CB4 (11444) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OLD COPTIC AIN
U+2CB5 (11445) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC AIN
U+2CB6 (11446) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER CRYPTOGRAMMIC EIE
U+2CB7 (11447) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER CRYPTOGRAMMIC EIE
U+2CB8 (11448) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER DIALECT-P KAPA
U+2CB9 (11449) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER DIALECT-P KAPA
U+2CBA (11450) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER DIALECT-P NI
U+2CBB (11451) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER DIALECT-P NI
U+2CBC (11452) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER CRYPTOGRAMMIC NI
U+2CBD (11453) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER CRYPTOGRAMMIC NI
U+2CBE (11454) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OLD COPTIC OOU
U+2CBF (11455) ⲿ Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC OOU
U+2CC0 (11456) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER SAMPI
U+2CC1 (11457) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER SAMPI
U+2CC2 (11458) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER CROSSED SHEI
U+2CC3 (11459) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER CROSSED SHEI
U+2CC4 (11460) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OLD COPTIC SHEI
U+2CC5 (11461) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC SHEI
U+2CC6 (11462) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OLD COPTIC ESH
U+2CC7 (11463) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC ESH
U+2CC8 (11464) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER AKHMIMIC KHEI
U+2CC9 (11465) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER AKHMIMIC KHEI
U+2CCA (11466) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER DIALECT-P HORI
U+2CCB (11467) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER DIALECT-P HORI
U+2CCC (11468) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OLD COPTIC HORI
U+2CCD (11469) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC HORI
U+2CCE (11470) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OLD COPTIC HA
U+2CCF (11471) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC HA
U+2CD0 (11472) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER L-SHAPED HA
U+2CD1 (11473) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER L-SHAPED HA
U+2CD2 (11474) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OLD COPTIC HEI
U+2CD3 (11475) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC HEI
U+2CD4 (11476) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OLD COPTIC HAT
U+2CD5 (11477) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC HAT
U+2CD6 (11478) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OLD COPTIC GANGIA
U+2CD7 (11479) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC GANGIA
U+2CD8 (11480) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OLD COPTIC DJA
U+2CD9 (11481) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC DJA
U+2CDA (11482) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OLD COPTIC SHIMA
U+2CDB (11483) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OLD COPTIC SHIMA
U+2CDC (11484) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OLD NUBIAN SHIMA
U+2CDD (11485) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OLD NUBIAN SHIMA
U+2CDE (11486) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OLD NUBIAN NGI
U+2CDF (11487) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OLD NUBIAN NGI
U+2CE0 (11488) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OLD NUBIAN NYI
U+2CE1 (11489) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OLD NUBIAN NYI
U+2CE2 (11490) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER OLD NUBIAN WAU
U+2CE3 (11491) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER OLD NUBIAN WAU
U+2CE4 (11492) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SYMBOL KAI
U+2CE5 (11493) So
(Other Symbol)
COPTIC SYMBOL MI RO
U+2CE6 (11494) So
(Other Symbol)
COPTIC SYMBOL PI RO
U+2CE7 (11495) So
(Other Symbol)
COPTIC SYMBOL STAUROS
U+2CE8 (11496) So
(Other Symbol)
COPTIC SYMBOL TAU RO
U+2CE9 (11497) So
(Other Symbol)
COPTIC SYMBOL KHI RO
U+2CEA (11498) So
(Other Symbol)
COPTIC SYMBOL SHIMA SIMA
U+2CEB (11499) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER CRYPTOGRAMMIC SHEI
U+2CEC (11500) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER CRYPTOGRAMMIC SHEI
U+2CED (11501) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER CRYPTOGRAMMIC GANGIA
U+2CEE (11502) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER CRYPTOGRAMMIC GANGIA
U+2CEF (11503) ◌⳯ Mn
(Nonspacing Mark)
COPTIC COMBINING NI ABOVE
U+2CF0 (11504) ◌⳰ Mn
(Nonspacing Mark)
COPTIC COMBINING SPIRITUS ASPER
U+2CF1 (11505) ◌⳱ Mn
(Nonspacing Mark)
COPTIC COMBINING SPIRITUS LENIS
U+2CF2 (11506) Lu
(Uppercase Letter)
COPTIC CAPITAL LETTER BOHAIRIC KHEI
U+2CF3 (11507) Ll
(Lowercase Letter)
COPTIC SMALL LETTER BOHAIRIC KHEI
U+2CF9 (11513) Po
(Other Punctuation)
COPTIC OLD NUBIAN FULL STOP
U+2CFA (11514) Po
(Other Punctuation)
COPTIC OLD NUBIAN DIRECT QUESTION MARK
U+2CFB (11515) Po
(Other Punctuation)
COPTIC OLD NUBIAN INDIRECT QUESTION MARK
U+2CFC (11516) Po
(Other Punctuation)
COPTIC OLD NUBIAN VERSE DIVIDER
U+2CFD (11517) No
(Other Number)
COPTIC FRACTION ONE HALF
U+2CFE (11518) Po
(Other Punctuation)
COPTIC FULL STOP
U+2CFF (11519) ⳿ Po
(Other Punctuation)
COPTIC MORPHOLOGICAL DIVIDER