အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/အာန်တဳအဝ်ဖေန်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ဟာန်ဂူစာမဝ်

အာန်တဳအဝ်ဖေန်

အာန်တဳအဝ်ဖေန်အဆက်တၞဟ် ⟶

This page lists the characters in the “အာန်တဳအဝ်ဖေန်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+1200 to U+137F. All assigned characters in this block have the Script value Ethi (Ethiopic).

See also:

Code point Image Character General
Category
Name
U+1200 (4608) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HA
U+1201 (4609) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HU
U+1202 (4610) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HI
U+1203 (4611) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HAA
U+1204 (4612) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HEE
U+1205 (4613) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HE
U+1206 (4614) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HO
U+1207 (4615) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HOA
U+1208 (4616) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE LA
U+1209 (4617) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE LU
U+120A (4618) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE LI
U+120B (4619) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE LAA
U+120C (4620) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE LEE
U+120D (4621) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE LE
U+120E (4622) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE LO
U+120F (4623) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE LWA
U+1210 (4624) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HHA
U+1211 (4625) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HHU
U+1212 (4626) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HHI
U+1213 (4627) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HHAA
U+1214 (4628) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HHEE
U+1215 (4629) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HHE
U+1216 (4630) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HHO
U+1217 (4631) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE HHWA
U+1218 (4632) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE MA
U+1219 (4633) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE MU
U+121A (4634) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE MI
U+121B (4635) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE MAA
U+121C (4636) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE MEE
U+121D (4637) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ME
U+121E (4638) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE MO
U+121F (4639) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE MWA
U+1220 (4640) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SZA
U+1221 (4641) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SZU
U+1222 (4642) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SZI
U+1223 (4643) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SZAA
U+1224 (4644) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SZEE
U+1225 (4645) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SZE
U+1226 (4646) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SZO
U+1227 (4647) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SZWA
U+1228 (4648) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE RA
U+1229 (4649) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE RU
U+122A (4650) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE RI
U+122B (4651) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE RAA
U+122C (4652) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE REE
U+122D (4653) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE RE
U+122E (4654) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE RO
U+122F (4655) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE RWA
U+1230 (4656) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SA
U+1231 (4657) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SU
U+1232 (4658) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SI
U+1233 (4659) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SAA
U+1234 (4660) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SEE
U+1235 (4661) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SE
U+1236 (4662) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SO
U+1237 (4663) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SWA
U+1238 (4664) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SHA
U+1239 (4665) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SHU
U+123A (4666) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SHI
U+123B (4667) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SHAA
U+123C (4668) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SHEE
U+123D (4669) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SHE
U+123E (4670) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SHO
U+123F (4671) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE SHWA
U+1240 (4672) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QA
U+1241 (4673) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QU
U+1242 (4674) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QI
U+1243 (4675) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QAA
U+1244 (4676) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QEE
U+1245 (4677) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QE
U+1246 (4678) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QO
U+1247 (4679) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QOA
U+1248 (4680) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QWA
U+124A (4682) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QWI
U+124B (4683) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QWAA
U+124C (4684) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QWEE
U+124D (4685) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QWE
U+1250 (4688) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QHA
U+1251 (4689) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QHU
U+1252 (4690) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QHI
U+1253 (4691) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QHAA
U+1254 (4692) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QHEE
U+1255 (4693) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QHE
U+1256 (4694) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QHO
U+1258 (4696) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QHWA
U+125A (4698) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QHWI
U+125B (4699) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QHWAA
U+125C (4700) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QHWEE
U+125D (4701) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE QHWE
U+1260 (4704) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE BA
U+1261 (4705) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE BU
U+1262 (4706) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE BI
U+1263 (4707) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE BAA
U+1264 (4708) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE BEE
U+1265 (4709) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE BE
U+1266 (4710) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE BO
U+1267 (4711) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE BWA
U+1268 (4712) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE VA
U+1269 (4713) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE VU
U+126A (4714) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE VI
U+126B (4715) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE VAA
U+126C (4716) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE VEE
U+126D (4717) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE VE
U+126E (4718) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE VO
U+126F (4719) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE VWA
U+1270 (4720) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TA
U+1271 (4721) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TU
U+1272 (4722) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TI
U+1273 (4723) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TAA
U+1274 (4724) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TEE
U+1275 (4725) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TE
U+1276 (4726) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TO
U+1277 (4727) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TWA
U+1278 (4728) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CA
U+1279 (4729) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CU
U+127A (4730) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CI
U+127B (4731) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CAA
U+127C (4732) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CEE
U+127D (4733) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CE
U+127E (4734) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CO
U+127F (4735) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CWA
U+1280 (4736) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE XA
U+1281 (4737) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE XU
U+1282 (4738) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE XI
U+1283 (4739) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE XAA
U+1284 (4740) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE XEE
U+1285 (4741) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE XE
U+1286 (4742) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE XO
U+1287 (4743) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE XOA
U+1288 (4744) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE XWA
U+128A (4746) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE XWI
U+128B (4747) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE XWAA
U+128C (4748) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE XWEE
U+128D (4749) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE XWE
U+1290 (4752) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NA
U+1291 (4753) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NU
U+1292 (4754) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NI
U+1293 (4755) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NAA
U+1294 (4756) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NEE
U+1295 (4757) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NE
U+1296 (4758) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NO
U+1297 (4759) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NWA
U+1298 (4760) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NYA
U+1299 (4761) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NYU
U+129A (4762) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NYI
U+129B (4763) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NYAA
U+129C (4764) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NYEE
U+129D (4765) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NYE
U+129E (4766) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NYO
U+129F (4767) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE NYWA
U+12A0 (4768) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL A
U+12A1 (4769) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL U
U+12A2 (4770) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL I
U+12A3 (4771) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL AA
U+12A4 (4772) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL EE
U+12A5 (4773) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL E
U+12A6 (4774) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL O
U+12A7 (4775) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GLOTTAL WA
U+12A8 (4776) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KA
U+12A9 (4777) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KU
U+12AA (4778) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KI
U+12AB (4779) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KAA
U+12AC (4780) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KEE
U+12AD (4781) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KE
U+12AE (4782) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KO
U+12AF (4783) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KOA
U+12B0 (4784) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KWA
U+12B2 (4786) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KWI
U+12B3 (4787) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KWAA
U+12B4 (4788) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KWEE
U+12B5 (4789) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KWE
U+12B8 (4792) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KXA
U+12B9 (4793) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KXU
U+12BA (4794) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KXI
U+12BB (4795) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KXAA
U+12BC (4796) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KXEE
U+12BD (4797) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KXE
U+12BE (4798) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KXO
U+12C0 (4800) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KXWA
U+12C2 (4802) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KXWI
U+12C3 (4803) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KXWAA
U+12C4 (4804) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KXWEE
U+12C5 (4805) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE KXWE
U+12C8 (4808) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE WA
U+12C9 (4809) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE WU
U+12CA (4810) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE WI
U+12CB (4811) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE WAA
U+12CC (4812) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE WEE
U+12CD (4813) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE WE
U+12CE (4814) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE WO
U+12CF (4815) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE WOA
U+12D0 (4816) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL A
U+12D1 (4817) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL U
U+12D2 (4818) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL I
U+12D3 (4819) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL AA
U+12D4 (4820) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL EE
U+12D5 (4821) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL E
U+12D6 (4822) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PHARYNGEAL O
U+12D8 (4824) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZA
U+12D9 (4825) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZU
U+12DA (4826) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZI
U+12DB (4827) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZAA
U+12DC (4828) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZEE
U+12DD (4829) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZE
U+12DE (4830) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZO
U+12DF (4831) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZWA
U+12E0 (4832) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZHA
U+12E1 (4833) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZHU
U+12E2 (4834) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZHI
U+12E3 (4835) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZHAA
U+12E4 (4836) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZHEE
U+12E5 (4837) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZHE
U+12E6 (4838) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZHO
U+12E7 (4839) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE ZHWA
U+12E8 (4840) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE YA
U+12E9 (4841) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE YU
U+12EA (4842) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE YI
U+12EB (4843) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE YAA
U+12EC (4844) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE YEE
U+12ED (4845) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE YE
U+12EE (4846) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE YO
U+12EF (4847) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE YOA
U+12F0 (4848) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DA
U+12F1 (4849) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DU
U+12F2 (4850) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DI
U+12F3 (4851) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DAA
U+12F4 (4852) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DEE
U+12F5 (4853) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DE
U+12F6 (4854) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DO
U+12F7 (4855) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DWA
U+12F8 (4856) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DDA
U+12F9 (4857) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DDU
U+12FA (4858) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DDI
U+12FB (4859) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DDAA
U+12FC (4860) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DDEE
U+12FD (4861) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DDE
U+12FE (4862) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DDO
U+12FF (4863) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE DDWA
U+1300 (4864) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE JA
U+1301 (4865) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE JU
U+1302 (4866) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE JI
U+1303 (4867) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE JAA
U+1304 (4868) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE JEE
U+1305 (4869) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE JE
U+1306 (4870) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE JO
U+1307 (4871) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE JWA
U+1308 (4872) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GA
U+1309 (4873) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GU
U+130A (4874) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GI
U+130B (4875) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GAA
U+130C (4876) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GEE
U+130D (4877) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GE
U+130E (4878) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GO
U+130F (4879) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GOA
U+1310 (4880) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GWA
U+1312 (4882) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GWI
U+1313 (4883) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GWAA
U+1314 (4884) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GWEE
U+1315 (4885) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GWE
U+1318 (4888) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GGA
U+1319 (4889) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GGU
U+131A (4890) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GGI
U+131B (4891) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GGAA
U+131C (4892) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GGEE
U+131D (4893) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GGE
U+131E (4894) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GGO
U+131F (4895) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE GGWAA
U+1320 (4896) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE THA
U+1321 (4897) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE THU
U+1322 (4898) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE THI
U+1323 (4899) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE THAA
U+1324 (4900) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE THEE
U+1325 (4901) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE THE
U+1326 (4902) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE THO
U+1327 (4903) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE THWA
U+1328 (4904) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CHA
U+1329 (4905) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CHU
U+132A (4906) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CHI
U+132B (4907) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CHAA
U+132C (4908) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CHEE
U+132D (4909) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CHE
U+132E (4910) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CHO
U+132F (4911) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE CHWA
U+1330 (4912) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PHA
U+1331 (4913) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PHU
U+1332 (4914) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PHI
U+1333 (4915) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PHAA
U+1334 (4916) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PHEE
U+1335 (4917) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PHE
U+1336 (4918) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PHO
U+1337 (4919) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PHWA
U+1338 (4920) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TSA
U+1339 (4921) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TSU
U+133A (4922) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TSI
U+133B (4923) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TSAA
U+133C (4924) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TSEE
U+133D (4925) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TSE
U+133E (4926) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TSO
U+133F (4927) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TSWA
U+1340 (4928) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TZA
U+1341 (4929) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TZU
U+1342 (4930) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TZI
U+1343 (4931) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TZAA
U+1344 (4932) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TZEE
U+1345 (4933) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TZE
U+1346 (4934) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TZO
U+1347 (4935) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE TZOA
U+1348 (4936) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE FA
U+1349 (4937) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE FU
U+134A (4938) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE FI
U+134B (4939) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE FAA
U+134C (4940) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE FEE
U+134D (4941) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE FE
U+134E (4942) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE FO
U+134F (4943) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE FWA
U+1350 (4944) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PA
U+1351 (4945) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PU
U+1352 (4946) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PI
U+1353 (4947) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PAA
U+1354 (4948) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PEE
U+1355 (4949) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PE
U+1356 (4950) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PO
U+1357 (4951) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE PWA
U+1358 (4952) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE RYA
U+1359 (4953) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE MYA
U+135A (4954) Lo
(Other Letter)
ETHIOPIC SYLLABLE FYA
U+135D (4957) ◌፝ Mn
(Nonspacing Mark)
ETHIOPIC COMBINING GEMINATION AND VOWEL LENGTH MARK
U+135E (4958) ◌፞ Mn
(Nonspacing Mark)
ETHIOPIC COMBINING VOWEL LENGTH MARK
U+135F (4959) ◌፟ Mn
(Nonspacing Mark)
ETHIOPIC COMBINING GEMINATION MARK
U+1360 (4960) Po
(Other Punctuation)
ETHIOPIC SECTION MARK
U+1361 (4961) Po
(Other Punctuation)
ETHIOPIC WORDSPACE
U+1362 (4962) Po
(Other Punctuation)
ETHIOPIC FULL STOP
U+1363 (4963) Po
(Other Punctuation)
ETHIOPIC COMMA
U+1364 (4964) Po
(Other Punctuation)
ETHIOPIC SEMICOLON
U+1365 (4965) Po
(Other Punctuation)
ETHIOPIC COLON
U+1366 (4966) Po
(Other Punctuation)
ETHIOPIC PREFACE COLON
U+1367 (4967) Po
(Other Punctuation)
ETHIOPIC QUESTION MARK
U+1368 (4968) Po
(Other Punctuation)
ETHIOPIC PARAGRAPH SEPARATOR
U+1369 (4969) No
(Other Number)
ETHIOPIC DIGIT ONE
U+136A (4970) No
(Other Number)
ETHIOPIC DIGIT TWO
U+136B (4971) No
(Other Number)
ETHIOPIC DIGIT THREE
U+136C (4972) No
(Other Number)
ETHIOPIC DIGIT FOUR
U+136D (4973) No
(Other Number)
ETHIOPIC DIGIT FIVE
U+136E (4974) No
(Other Number)
ETHIOPIC DIGIT SIX
U+136F (4975) No
(Other Number)
ETHIOPIC DIGIT SEVEN
U+1370 (4976) No
(Other Number)
ETHIOPIC DIGIT EIGHT
U+1371 (4977) No
(Other Number)
ETHIOPIC DIGIT NINE
U+1372 (4978) No
(Other Number)
ETHIOPIC NUMBER TEN
U+1373 (4979) No
(Other Number)
ETHIOPIC NUMBER TWENTY
U+1374 (4980) No
(Other Number)
ETHIOPIC NUMBER THIRTY
U+1375 (4981) No
(Other Number)
ETHIOPIC NUMBER FORTY
U+1376 (4982) No
(Other Number)
ETHIOPIC NUMBER FIFTY
U+1377 (4983) No
(Other Number)
ETHIOPIC NUMBER SIXTY
U+1378 (4984) No
(Other Number)
ETHIOPIC NUMBER SEVENTY
U+1379 (4985) No
(Other Number)
ETHIOPIC NUMBER EIGHTY
U+137A (4986) No
(Other Number)
ETHIOPIC NUMBER NINETY
U+137B (4987) No
(Other Number)
ETHIOPIC NUMBER HUNDRED
U+137C (4988) No
(Other Number)
ETHIOPIC NUMBER TEN THOUSAND