မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဆ)

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ CJK မစှ်ေကဵုဗီုပြင်ပရေင်ပိုန်ဂြပ်အရာဗပေင်စုတ်လဝ်ဗွဲလက္ကရဴဂမၠိုင်

သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဆ)

သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဇ) ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “သၠဲပတိတ် CJK မတုပ်သၟဟ်မွဲဗီုဇၟံ(ဆ)” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+30000 to U+3134F. All assigned characters in this block belong to the General Category Lo (Other Letter). and have the Script value Hani (Han).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် ယၟု
U+30000 (196608) 𰀀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30000
U+30001 (196609) 𰀁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30001
U+30002 (196610) 𰀂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30002
U+30003 (196611) 𰀃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30003
U+30004 (196612) 𰀄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30004
U+30005 (196613) 𰀅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30005
U+30006 (196614) 𰀆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30006
U+30007 (196615) 𰀇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30007
U+30008 (196616) 𰀈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30008
U+30009 (196617) 𰀉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30009
U+3000A (196618) 𰀊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3000A
U+3000B (196619) 𰀋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3000B
U+3000C (196620) 𰀌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3000C
U+3000D (196621) 𰀍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3000D
U+3000E (196622) 𰀎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3000E
U+3000F (196623) 𰀏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3000F
U+30010 (196624) 𰀐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30010
U+30011 (196625) 𰀑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30011
U+30012 (196626) 𰀒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30012
U+30013 (196627) 𰀓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30013
U+30014 (196628) 𰀔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30014
U+30015 (196629) 𰀕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30015
U+30016 (196630) 𰀖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30016
U+30017 (196631) 𰀗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30017
U+30018 (196632) 𰀘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30018
U+30019 (196633) 𰀙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30019
U+3001A (196634) 𰀚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3001A
U+3001B (196635) 𰀛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3001B
U+3001C (196636) 𰀜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3001C
U+3001D (196637) 𰀝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3001D
U+3001E (196638) 𰀞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3001E
U+3001F (196639) 𰀟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3001F
U+30020 (196640) 𰀠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30020
U+30021 (196641) 𰀡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30021
U+30022 (196642) 𰀢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30022
U+30023 (196643) 𰀣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30023
U+30024 (196644) 𰀤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30024
U+30025 (196645) 𰀥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30025
U+30026 (196646) 𰀦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30026
U+30027 (196647) 𰀧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30027
U+30028 (196648) 𰀨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30028
U+30029 (196649) 𰀩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30029
U+3002A (196650) 𰀪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3002A
U+3002B (196651) 𰀫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3002B
U+3002C (196652) 𰀬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3002C
U+3002D (196653) 𰀭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3002D
U+3002E (196654) 𰀮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3002E
U+3002F (196655) 𰀯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3002F
U+30030 (196656) 𰀰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30030
U+30031 (196657) 𰀱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30031
U+30032 (196658) 𰀲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30032
U+30033 (196659) 𰀳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30033
U+30034 (196660) 𰀴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30034
U+30035 (196661) 𰀵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30035
U+30036 (196662) 𰀶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30036
U+30037 (196663) 𰀷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30037
U+30038 (196664) 𰀸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30038
U+30039 (196665) 𰀹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30039
U+3003A (196666) 𰀺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3003A
U+3003B (196667) 𰀻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3003B
U+3003C (196668) 𰀼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3003C
U+3003D (196669) 𰀽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3003D
U+3003E (196670) 𰀾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3003E
U+3003F (196671) 𰀿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3003F
U+30040 (196672) 𰁀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30040
U+30041 (196673) 𰁁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30041
U+30042 (196674) 𰁂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30042
U+30043 (196675) 𰁃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30043
U+30044 (196676) 𰁄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30044
U+30045 (196677) 𰁅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30045
U+30046 (196678) 𰁆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30046
U+30047 (196679) 𰁇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30047
U+30048 (196680) 𰁈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30048
U+30049 (196681) 𰁉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30049
U+3004A (196682) 𰁊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3004A
U+3004B (196683) 𰁋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3004B
U+3004C (196684) 𰁌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3004C
U+3004D (196685) 𰁍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3004D
U+3004E (196686) 𰁎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3004E
U+3004F (196687) 𰁏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3004F
U+30050 (196688) 𰁐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30050
U+30051 (196689) 𰁑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30051
U+30052 (196690) 𰁒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30052
U+30053 (196691) 𰁓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30053
U+30054 (196692) 𰁔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30054
U+30055 (196693) 𰁕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30055
U+30056 (196694) 𰁖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30056
U+30057 (196695) 𰁗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30057
U+30058 (196696) 𰁘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30058
U+30059 (196697) 𰁙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30059
U+3005A (196698) 𰁚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3005A
U+3005B (196699) 𰁛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3005B
U+3005C (196700) 𰁜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3005C
U+3005D (196701) 𰁝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3005D
U+3005E (196702) 𰁞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3005E
U+3005F (196703) 𰁟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3005F
U+30060 (196704) 𰁠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30060
U+30061 (196705) 𰁡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30061
U+30062 (196706) 𰁢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30062
U+30063 (196707) 𰁣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30063
U+30064 (196708) 𰁤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30064
U+30065 (196709) 𰁥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30065
U+30066 (196710) 𰁦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30066
U+30067 (196711) 𰁧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30067
U+30068 (196712) 𰁨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30068
U+30069 (196713) 𰁩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30069
U+3006A (196714) 𰁪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3006A
U+3006B (196715) 𰁫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3006B
U+3006C (196716) 𰁬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3006C
U+3006D (196717) 𰁭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3006D
U+3006E (196718) 𰁮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3006E
U+3006F (196719) 𰁯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3006F
U+30070 (196720) 𰁰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30070
U+30071 (196721) 𰁱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30071
U+30072 (196722) 𰁲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30072
U+30073 (196723) 𰁳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30073
U+30074 (196724) 𰁴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30074
U+30075 (196725) 𰁵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30075
U+30076 (196726) 𰁶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30076
U+30077 (196727) 𰁷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30077
U+30078 (196728) 𰁸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30078
U+30079 (196729) 𰁹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30079
U+3007A (196730) 𰁺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3007A
U+3007B (196731) 𰁻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3007B
U+3007C (196732) 𰁼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3007C
U+3007D (196733) 𰁽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3007D
U+3007E (196734) 𰁾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3007E
U+3007F (196735) 𰁿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3007F
U+30080 (196736) 𰂀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30080
U+30081 (196737) 𰂁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30081
U+30082 (196738) 𰂂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30082
U+30083 (196739) 𰂃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30083
U+30084 (196740) 𰂄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30084
U+30085 (196741) 𰂅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30085
U+30086 (196742) 𰂆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30086
U+30087 (196743) 𰂇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30087
U+30088 (196744) 𰂈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30088
U+30089 (196745) 𰂉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30089
U+3008A (196746) 𰂊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3008A
U+3008B (196747) 𰂋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3008B
U+3008C (196748) 𰂌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3008C
U+3008D (196749) 𰂍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3008D
U+3008E (196750) 𰂎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3008E
U+3008F (196751) 𰂏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3008F
U+30090 (196752) 𰂐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30090
U+30091 (196753) 𰂑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30091
U+30092 (196754) 𰂒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30092
U+30093 (196755) 𰂓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30093
U+30094 (196756) 𰂔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30094
U+30095 (196757) 𰂕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30095
U+30096 (196758) 𰂖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30096
U+30097 (196759) 𰂗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30097
U+30098 (196760) 𰂘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30098
U+30099 (196761) 𰂙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30099
U+3009A (196762) 𰂚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3009A
U+3009B (196763) 𰂛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3009B
U+3009C (196764) 𰂜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3009C
U+3009D (196765) 𰂝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3009D
U+3009E (196766) 𰂞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3009E
U+3009F (196767) 𰂟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3009F
U+300A0 (196768) 𰂠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A0
U+300A1 (196769) 𰂡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A1
U+300A2 (196770) 𰂢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A2
U+300A3 (196771) 𰂣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A3
U+300A4 (196772) 𰂤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A4
U+300A5 (196773) 𰂥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A5
U+300A6 (196774) 𰂦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A6
U+300A7 (196775) 𰂧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A7
U+300A8 (196776) 𰂨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A8
U+300A9 (196777) 𰂩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A9
U+300AA (196778) 𰂪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300AA
U+300AB (196779) 𰂫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300AB
U+300AC (196780) 𰂬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300AC
U+300AD (196781) 𰂭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300AD
U+300AE (196782) 𰂮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300AE
U+300AF (196783) 𰂯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300AF
U+300B0 (196784) 𰂰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B0
U+300B1 (196785) 𰂱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B1
U+300B2 (196786) 𰂲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B2
U+300B3 (196787) 𰂳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B3
U+300B4 (196788) 𰂴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B4
U+300B5 (196789) 𰂵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B5
U+300B6 (196790) 𰂶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B6
U+300B7 (196791) 𰂷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B7
U+300B8 (196792) 𰂸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B8
U+300B9 (196793) 𰂹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B9
U+300BA (196794) 𰂺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300BA
U+300BB (196795) 𰂻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300BB
U+300BC (196796) 𰂼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300BC
U+300BD (196797) 𰂽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300BD
U+300BE (196798) 𰂾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300BE
U+300BF (196799) 𰂿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300BF
U+300C0 (196800) 𰃀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C0
U+300C1 (196801) 𰃁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C1
U+300C2 (196802) 𰃂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C2
U+300C3 (196803) 𰃃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C3
U+300C4 (196804) 𰃄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C4
U+300C5 (196805) 𰃅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C5
U+300C6 (196806) 𰃆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C6
U+300C7 (196807) 𰃇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C7
U+300C8 (196808) 𰃈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C8
U+300C9 (196809) 𰃉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C9
U+300CA (196810) 𰃊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300CA
U+300CB (196811) 𰃋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300CB
U+300CC (196812) 𰃌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300CC
U+300CD (196813) 𰃍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300CD
U+300CE (196814) 𰃎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300CE
U+300CF (196815) 𰃏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300CF
U+300D0 (196816) 𰃐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D0
U+300D1 (196817) 𰃑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D1
U+300D2 (196818) 𰃒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D2
U+300D3 (196819) 𰃓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D3
U+300D4 (196820) 𰃔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D4
U+300D5 (196821) 𰃕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D5
U+300D6 (196822) 𰃖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D6
U+300D7 (196823) 𰃗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D7
U+300D8 (196824) 𰃘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D8
U+300D9 (196825) 𰃙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D9
U+300DA (196826) 𰃚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300DA
U+300DB (196827) 𰃛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300DB
U+300DC (196828) 𰃜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300DC
U+300DD (196829) 𰃝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300DD
U+300DE (196830) 𰃞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300DE
U+300DF (196831) 𰃟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300DF
U+300E0 (196832) 𰃠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E0
U+300E1 (196833) 𰃡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E1
U+300E2 (196834) 𰃢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E2
U+300E3 (196835) 𰃣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E3
U+300E4 (196836) 𰃤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E4
U+300E5 (196837) 𰃥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E5
U+300E6 (196838) 𰃦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E6
U+300E7 (196839) 𰃧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E7
U+300E8 (196840) 𰃨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E8
U+300E9 (196841) 𰃩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E9
U+300EA (196842) 𰃪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300EA
U+300EB (196843) 𰃫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300EB
U+300EC (196844) 𰃬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300EC
U+300ED (196845) 𰃭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300ED
U+300EE (196846) 𰃮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300EE
U+300EF (196847) 𰃯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300EF
U+300F0 (196848) 𰃰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F0
U+300F1 (196849) 𰃱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F1
U+300F2 (196850) 𰃲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F2
U+300F3 (196851) 𰃳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F3
U+300F4 (196852) 𰃴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F4
U+300F5 (196853) 𰃵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F5
U+300F6 (196854) 𰃶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F6
U+300F7 (196855) 𰃷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F7
U+300F8 (196856) 𰃸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F8
U+300F9 (196857) 𰃹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F9
U+300FA (196858) 𰃺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300FA
U+300FB (196859) 𰃻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300FB
U+300FC (196860) 𰃼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300FC
U+300FD (196861) 𰃽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300FD
U+300FE (196862) 𰃾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300FE
U+300FF (196863) 𰃿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300FF
U+30100 (196864) 𰄀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30100
U+30101 (196865) 𰄁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30101
U+30102 (196866) 𰄂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30102
U+30103 (196867) 𰄃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30103
U+30104 (196868) 𰄄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30104
U+30105 (196869) 𰄅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30105
U+30106 (196870) 𰄆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30106
U+30107 (196871) 𰄇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30107
U+30108 (196872) 𰄈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30108
U+30109 (196873) 𰄉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30109
U+3010A (196874) 𰄊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3010A
U+3010B (196875) 𰄋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3010B
U+3010C (196876) 𰄌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3010C
U+3010D (196877) 𰄍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3010D
U+3010E (196878) 𰄎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3010E
U+3010F (196879) 𰄏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3010F
U+30110 (196880) 𰄐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30110
U+30111 (196881) 𰄑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30111
U+30112 (196882) 𰄒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30112
U+30113 (196883) 𰄓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30113
U+30114 (196884) 𰄔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30114
U+30115 (196885) 𰄕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30115
U+30116 (196886) 𰄖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30116
U+30117 (196887) 𰄗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30117
U+30118 (196888) 𰄘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30118
U+30119 (196889) 𰄙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30119
U+3011A (196890) 𰄚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3011A
U+3011B (196891) 𰄛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3011B
U+3011C (196892) 𰄜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3011C
U+3011D (196893) 𰄝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3011D
U+3011E (196894) 𰄞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3011E
U+3011F (196895) 𰄟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3011F
U+30120 (196896) 𰄠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30120
U+30121 (196897) 𰄡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30121
U+30122 (196898) 𰄢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30122
U+30123 (196899) 𰄣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30123
U+30124 (196900) 𰄤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30124
U+30125 (196901) 𰄥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30125
U+30126 (196902) 𰄦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30126
U+30127 (196903) 𰄧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30127
U+30128 (196904) 𰄨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30128
U+30129 (196905) 𰄩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30129
U+3012A (196906) 𰄪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3012A
U+3012B (196907) 𰄫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3012B
U+3012C (196908) 𰄬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3012C
U+3012D (196909) 𰄭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3012D
U+3012E (196910) 𰄮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3012E
U+3012F (196911) 𰄯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3012F
U+30130 (196912) 𰄰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30130
U+30131 (196913) 𰄱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30131
U+30132 (196914) 𰄲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30132
U+30133 (196915) 𰄳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30133
U+30134 (196916) 𰄴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30134
U+30135 (196917) 𰄵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30135
U+30136 (196918) 𰄶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30136
U+30137 (196919) 𰄷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30137
U+30138 (196920) 𰄸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30138
U+30139 (196921) 𰄹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30139
U+3013A (196922) 𰄺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3013A
U+3013B (196923) 𰄻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3013B
U+3013C (196924) 𰄼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3013C
U+3013D (196925) 𰄽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3013D
U+3013E (196926) 𰄾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3013E
U+3013F (196927) 𰄿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3013F
U+30140 (196928) 𰅀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30140
U+30141 (196929) 𰅁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30141
U+30142 (196930) 𰅂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30142
U+30143 (196931) 𰅃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30143
U+30144 (196932) 𰅄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30144
U+30145 (196933) 𰅅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30145
U+30146 (196934) 𰅆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30146
U+30147 (196935) 𰅇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30147
U+30148 (196936) 𰅈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30148
U+30149 (196937) 𰅉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30149
U+3014A (196938) 𰅊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3014A
U+3014B (196939) 𰅋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3014B
U+3014C (196940) 𰅌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3014C
U+3014D (196941) 𰅍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3014D
U+3014E (196942) 𰅎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3014E
U+3014F (196943) 𰅏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3014F
U+30150 (196944) 𰅐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30150
U+30151 (196945) 𰅑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30151
U+30152 (196946) 𰅒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30152
U+30153 (196947) 𰅓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30153
U+30154 (196948) 𰅔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30154
U+30155 (196949) 𰅕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30155
U+30156 (196950) 𰅖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30156
U+30157 (196951) 𰅗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30157
U+30158 (196952) 𰅘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30158
U+30159 (196953) 𰅙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30159
U+3015A (196954) 𰅚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3015A
U+3015B (196955) 𰅛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3015B
U+3015C (196956) 𰅜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3015C
U+3015D (196957) 𰅝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3015D
U+3015E (196958) 𰅞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3015E
U+3015F (196959) 𰅟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3015F
U+30160 (196960) 𰅠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30160
U+30161 (196961) 𰅡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30161
U+30162 (196962) 𰅢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30162
U+30163 (196963) 𰅣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30163
U+30164 (196964) 𰅤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30164
U+30165 (196965) 𰅥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30165
U+30166 (196966) 𰅦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30166
U+30167 (196967) 𰅧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30167
U+30168 (196968) 𰅨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30168
U+30169 (196969) 𰅩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30169
U+3016A (196970) 𰅪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3016A
U+3016B (196971) 𰅫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3016B
U+3016C (196972) 𰅬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3016C
U+3016D (196973) 𰅭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3016D
U+3016E (196974) 𰅮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3016E
U+3016F (196975) 𰅯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3016F
U+30170 (196976) 𰅰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30170
U+30171 (196977) 𰅱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30171
U+30172 (196978) 𰅲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30172
U+30173 (196979) 𰅳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30173
U+30174 (196980) 𰅴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30174
U+30175 (196981) 𰅵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30175
U+30176 (196982) 𰅶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30176
U+30177 (196983) 𰅷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30177
U+30178 (196984) 𰅸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30178
U+30179 (196985) 𰅹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30179
U+3017A (196986) 𰅺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3017A
U+3017B (196987) 𰅻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3017B
U+3017C (196988) 𰅼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3017C
U+3017D (196989) 𰅽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3017D
U+3017E (196990) 𰅾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3017E
U+3017F (196991) 𰅿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3017F
U+30180 (196992) 𰆀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30180
U+30181 (196993) 𰆁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30181
U+30182 (196994) 𰆂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30182
U+30183 (196995) 𰆃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30183
U+30184 (196996) 𰆄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30184
U+30185 (196997) 𰆅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30185
U+30186 (196998) 𰆆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30186
U+30187 (196999) 𰆇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30187
U+30188 (197000) 𰆈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30188
U+30189 (197001) 𰆉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30189
U+3018A (197002) 𰆊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3018A
U+3018B (197003) 𰆋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3018B
U+3018C (197004) 𰆌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3018C
U+3018D (197005) 𰆍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3018D
U+3018E (197006) 𰆎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3018E
U+3018F (197007) 𰆏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3018F
U+30190 (197008) 𰆐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30190
U+30191 (197009) 𰆑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30191
U+30192 (197010) 𰆒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30192
U+30193 (197011) 𰆓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30193
U+30194 (197012) 𰆔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30194
U+30195 (197013) 𰆕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30195
U+30196 (197014) 𰆖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30196
U+30197 (197015) 𰆗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30197
U+30198 (197016) 𰆘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30198
U+30199 (197017) 𰆙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30199
U+3019A (197018) 𰆚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3019A
U+3019B (197019) 𰆛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3019B
U+3019C (197020) 𰆜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3019C
U+3019D (197021) 𰆝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3019D
U+3019E (197022) 𰆞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3019E
U+3019F (197023) 𰆟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3019F
U+301A0 (197024) 𰆠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A0
U+301A1 (197025) 𰆡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A1
U+301A2 (197026) 𰆢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A2
U+301A3 (197027) 𰆣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A3
U+301A4 (197028) 𰆤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A4
U+301A5 (197029) 𰆥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A5
U+301A6 (197030) 𰆦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A6
U+301A7 (197031) 𰆧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A7
U+301A8 (197032) 𰆨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A8
U+301A9 (197033) 𰆩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A9
U+301AA (197034) 𰆪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301AA
U+301AB (197035) 𰆫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301AB
U+301AC (197036) 𰆬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301AC
U+301AD (197037) 𰆭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301AD
U+301AE (197038) 𰆮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301AE
U+301AF (197039) 𰆯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301AF
U+301B0 (197040) 𰆰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B0
U+301B1 (197041) 𰆱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B1
U+301B2 (197042) 𰆲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B2
U+301B3 (197043) 𰆳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B3
U+301B4 (197044) 𰆴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B4
U+301B5 (197045) 𰆵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B5
U+301B6 (197046) 𰆶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B6
U+301B7 (197047) 𰆷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B7
U+301B8 (197048) 𰆸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B8
U+301B9 (197049) 𰆹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B9
U+301BA (197050) 𰆺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301BA
U+301BB (197051) 𰆻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301BB
U+301BC (197052) 𰆼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301BC
U+301BD (197053) 𰆽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301BD
U+301BE (197054) 𰆾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301BE
U+301BF (197055) 𰆿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301BF
U+301C0 (197056) 𰇀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C0
U+301C1 (197057) 𰇁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C1
U+301C2 (197058) 𰇂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C2
U+301C3 (197059) 𰇃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C3
U+301C4 (197060) 𰇄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C4
U+301C5 (197061) 𰇅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C5
U+301C6 (197062) 𰇆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C6
U+301C7 (197063) 𰇇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C7
U+301C8 (197064) 𰇈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C8
U+301C9 (197065) 𰇉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C9
U+301CA (197066) 𰇊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301CA
U+301CB (197067) 𰇋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301CB
U+301CC (197068) 𰇌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301CC
U+301CD (197069) 𰇍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301CD
U+301CE (197070) 𰇎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301CE
U+301CF (197071) 𰇏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301CF
U+301D0 (197072) 𰇐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D0
U+301D1 (197073) 𰇑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D1
U+301D2 (197074) 𰇒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D2
U+301D3 (197075) 𰇓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D3
U+301D4 (197076) 𰇔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D4
U+301D5 (197077) 𰇕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D5
U+301D6 (197078) 𰇖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D6
U+301D7 (197079) 𰇗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D7
U+301D8 (197080) 𰇘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D8
U+301D9 (197081) 𰇙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D9
U+301DA (197082) 𰇚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301DA
U+301DB (197083) 𰇛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301DB
U+301DC (197084) 𰇜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301DC
U+301DD (197085) 𰇝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301DD
U+301DE (197086) 𰇞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301DE
U+301DF (197087) 𰇟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301DF
U+301E0 (197088) 𰇠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E0
U+301E1 (197089) 𰇡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E1
U+301E2 (197090) 𰇢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E2
U+301E3 (197091) 𰇣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E3
U+301E4 (197092) 𰇤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E4
U+301E5 (197093) 𰇥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E5
U+301E6 (197094) 𰇦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E6
U+301E7 (197095) 𰇧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E7
U+301E8 (197096) 𰇨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E8
U+301E9 (197097) 𰇩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E9
U+301EA (197098) 𰇪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301EA
U+301EB (197099) 𰇫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301EB
U+301EC (197100) 𰇬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301EC
U+301ED (197101) 𰇭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301ED
U+301EE (197102) 𰇮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301EE
U+301EF (197103) 𰇯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301EF
U+301F0 (197104) 𰇰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F0
U+301F1 (197105) 𰇱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F1
U+301F2 (197106) 𰇲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F2
U+301F3 (197107) 𰇳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F3
U+301F4 (197108) 𰇴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F4
U+301F5 (197109) 𰇵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F5
U+301F6 (197110) 𰇶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F6
U+301F7 (197111) 𰇷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F7
U+301F8 (197112) 𰇸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F8
U+301F9 (197113) 𰇹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F9
U+301FA (197114) 𰇺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301FA
U+301FB (197115) 𰇻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301FB
U+301FC (197116) 𰇼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301FC
U+301FD (197117) 𰇽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301FD
U+301FE (197118) 𰇾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301FE
U+301FF (197119) 𰇿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301FF
U+30200 (197120) 𰈀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30200
U+30201 (197121) 𰈁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30201
U+30202 (197122) 𰈂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30202
U+30203 (197123) 𰈃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30203
U+30204 (197124) 𰈄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30204
U+30205 (197125) 𰈅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30205
U+30206 (197126) 𰈆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30206
U+30207 (197127) 𰈇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30207
U+30208 (197128) 𰈈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30208
U+30209 (197129) 𰈉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30209
U+3020A (197130) 𰈊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3020A
U+3020B (197131) 𰈋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3020B
U+3020C (197132) 𰈌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3020C
U+3020D (197133) 𰈍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3020D
U+3020E (197134) 𰈎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3020E
U+3020F (197135) 𰈏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3020F
U+30210 (197136) 𰈐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30210
U+30211 (197137) 𰈑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30211
U+30212 (197138) 𰈒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30212
U+30213 (197139) 𰈓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30213
U+30214 (197140) 𰈔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30214
U+30215 (197141) 𰈕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30215
U+30216 (197142) 𰈖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30216
U+30217 (197143) 𰈗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30217
U+30218 (197144) 𰈘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30218
U+30219 (197145) 𰈙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30219
U+3021A (197146) 𰈚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3021A
U+3021B (197147) 𰈛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3021B
U+3021C (197148) 𰈜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3021C
U+3021D (197149) 𰈝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3021D
U+3021E (197150) 𰈞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3021E
U+3021F (197151) 𰈟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3021F
U+30220 (197152) 𰈠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30220
U+30221 (197153) 𰈡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30221
U+30222 (197154) 𰈢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30222
U+30223 (197155) 𰈣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30223
U+30224 (197156) 𰈤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30224
U+30225 (197157) 𰈥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30225
U+30226 (197158) 𰈦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30226
U+30227 (197159) 𰈧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30227
U+30228 (197160) 𰈨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30228
U+30229 (197161) 𰈩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30229
U+3022A (197162) 𰈪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3022A
U+3022B (197163) 𰈫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3022B
U+3022C (197164) 𰈬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3022C
U+3022D (197165) 𰈭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3022D
U+3022E (197166) 𰈮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3022E
U+3022F (197167) 𰈯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3022F
U+30230 (197168) 𰈰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30230
U+30231 (197169) 𰈱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30231
U+30232 (197170) 𰈲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30232
U+30233 (197171) 𰈳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30233
U+30234 (197172) 𰈴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30234
U+30235 (197173) 𰈵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30235
U+30236 (197174) 𰈶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30236
U+30237 (197175) 𰈷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30237
U+30238 (197176) 𰈸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30238
U+30239 (197177) 𰈹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30239
U+3023A (197178) 𰈺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3023A
U+3023B (197179) 𰈻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3023B
U+3023C (197180) 𰈼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3023C
U+3023D (197181) 𰈽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3023D
U+3023E (197182) 𰈾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3023E
U+3023F (197183) 𰈿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3023F
U+30240 (197184) 𰉀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30240
U+30241 (197185) 𰉁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30241
U+30242 (197186) 𰉂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30242
U+30243 (197187) 𰉃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30243
U+30244 (197188) 𰉄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30244
U+30245 (197189) 𰉅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30245
U+30246 (197190) 𰉆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30246
U+30247 (197191) 𰉇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30247
U+30248 (197192) 𰉈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30248
U+30249 (197193) 𰉉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30249
U+3024A (197194) 𰉊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3024A
U+3024B (197195) 𰉋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3024B
U+3024C (197196) 𰉌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3024C
U+3024D (197197) 𰉍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3024D
U+3024E (197198) 𰉎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3024E
U+3024F (197199) 𰉏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3024F
U+30250 (197200) 𰉐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30250
U+30251 (197201) 𰉑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30251
U+30252 (197202) 𰉒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30252
U+30253 (197203) 𰉓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30253
U+30254 (197204) 𰉔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30254
U+30255 (197205) 𰉕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30255
U+30256 (197206) 𰉖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30256
U+30257 (197207) 𰉗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30257
U+30258 (197208) 𰉘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30258
U+30259 (197209) 𰉙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30259
U+3025A (197210) 𰉚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3025A
U+3025B (197211) 𰉛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3025B
U+3025C (197212) 𰉜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3025C
U+3025D (197213) 𰉝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3025D
U+3025E (197214) 𰉞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3025E
U+3025F (197215) 𰉟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3025F
U+30260 (197216) 𰉠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30260
U+30261 (197217) 𰉡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30261
U+30262 (197218) 𰉢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30262
U+30263 (197219) 𰉣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30263
U+30264 (197220) 𰉤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30264
U+30265 (197221) 𰉥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30265
U+30266 (197222) 𰉦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30266
U+30267 (197223) 𰉧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30267
U+30268 (197224) 𰉨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30268
U+30269 (197225) 𰉩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30269
U+3026A (197226) 𰉪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3026A
U+3026B (197227) 𰉫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3026B
U+3026C (197228) 𰉬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3026C
U+3026D (197229) 𰉭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3026D
U+3026E (197230) 𰉮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3026E
U+3026F (197231) 𰉯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3026F
U+30270 (197232) 𰉰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30270
U+30271 (197233) 𰉱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30271
U+30272 (197234) 𰉲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30272
U+30273 (197235) 𰉳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30273
U+30274 (197236) 𰉴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30274
U+30275 (197237) 𰉵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30275
U+30276 (197238) 𰉶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30276
U+30277 (197239) 𰉷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30277
U+30278 (197240) 𰉸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30278
U+30279 (197241) 𰉹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30279
U+3027A (197242) 𰉺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3027A
U+3027B (197243) 𰉻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3027B
U+3027C (197244) 𰉼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3027C
U+3027D (197245) 𰉽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3027D
U+3027E (197246) 𰉾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3027E
U+3027F (197247) 𰉿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3027F
U+30280 (197248) 𰊀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30280
U+30281 (197249) 𰊁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30281
U+30282 (197250) 𰊂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30282
U+30283 (197251) 𰊃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30283
U+30284 (197252) 𰊄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30284
U+30285 (197253) 𰊅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30285
U+30286 (197254) 𰊆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30286
U+30287 (197255) 𰊇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30287
U+30288 (197256) 𰊈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30288
U+30289 (197257) 𰊉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30289
U+3028A (197258) 𰊊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3028A
U+3028B (197259) 𰊋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3028B
U+3028C (197260) 𰊌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3028C
U+3028D (197261) 𰊍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3028D
U+3028E (197262) 𰊎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3028E
U+3028F (197263) 𰊏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3028F
U+30290 (197264) 𰊐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30290
U+30291 (197265) 𰊑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30291
U+30292 (197266) 𰊒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30292
U+30293 (197267) 𰊓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30293
U+30294 (197268) 𰊔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30294
U+30295 (197269) 𰊕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30295
U+30296 (197270) 𰊖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30296
U+30297 (197271) 𰊗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30297
U+30298 (197272) 𰊘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30298
U+30299 (197273) 𰊙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30299
U+3029A (197274) 𰊚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3029A
U+3029B (197275) 𰊛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3029B
U+3029C (197276) 𰊜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3029C
U+3029D (197277) 𰊝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3029D
U+3029E (197278) 𰊞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3029E
U+3029F (197279) 𰊟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3029F
U+302A0 (197280) 𰊠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A0
U+302A1 (197281) 𰊡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A1
U+302A2 (197282) 𰊢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A2
U+302A3 (197283) 𰊣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A3
U+302A4 (197284) 𰊤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A4
U+302A5 (197285) 𰊥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A5
U+302A6 (197286) 𰊦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A6
U+302A7 (197287) 𰊧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A7
U+302A8 (197288) 𰊨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A8
U+302A9 (197289) 𰊩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A9
U+302AA (197290) 𰊪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302AA
U+302AB (197291) 𰊫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302AB
U+302AC (197292) 𰊬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302AC
U+302AD (197293) 𰊭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302AD
U+302AE (197294) 𰊮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302AE
U+302AF (197295) 𰊯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302AF
U+302B0 (197296) 𰊰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B0
U+302B1 (197297) 𰊱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B1
U+302B2 (197298) 𰊲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B2
U+302B3 (197299) 𰊳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B3
U+302B4 (197300) 𰊴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B4
U+302B5 (197301) 𰊵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B5
U+302B6 (197302) 𰊶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B6
U+302B7 (197303) 𰊷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B7
U+302B8 (197304) 𰊸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B8
U+302B9 (197305) 𰊹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B9
U+302BA (197306) 𰊺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302BA
U+302BB (197307) 𰊻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302BB
U+302BC (197308) 𰊼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302BC
U+302BD (197309) 𰊽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302BD
U+302BE (197310) 𰊾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302BE
U+302BF (197311) 𰊿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302BF
U+302C0 (197312) 𰋀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C0
U+302C1 (197313) 𰋁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C1
U+302C2 (197314) 𰋂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C2
U+302C3 (197315) 𰋃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C3
U+302C4 (197316) 𰋄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C4
U+302C5 (197317) 𰋅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C5
U+302C6 (197318) 𰋆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C6
U+302C7 (197319) 𰋇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C7
U+302C8 (197320) 𰋈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C8
U+302C9 (197321) 𰋉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C9
U+302CA (197322) 𰋊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302CA
U+302CB (197323) 𰋋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302CB
U+302CC (197324) 𰋌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302CC
U+302CD (197325) 𰋍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302CD
U+302CE (197326) 𰋎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302CE
U+302CF (197327) 𰋏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302CF
U+302D0 (197328) 𰋐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D0
U+302D1 (197329) 𰋑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D1
U+302D2 (197330) 𰋒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D2
U+302D3 (197331) 𰋓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D3
U+302D4 (197332) 𰋔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D4
U+302D5 (197333) 𰋕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D5
U+302D6 (197334) 𰋖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D6
U+302D7 (197335) 𰋗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D7
U+302D8 (197336) 𰋘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D8
U+302D9 (197337) 𰋙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D9
U+302DA (197338) 𰋚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302DA
U+302DB (197339) 𰋛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302DB
U+302DC (197340) 𰋜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302DC
U+302DD (197341) 𰋝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302DD
U+302DE (197342) 𰋞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302DE
U+302DF (197343) 𰋟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302DF
U+302E0 (197344) 𰋠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E0
U+302E1 (197345) 𰋡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E1
U+302E2 (197346) 𰋢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E2
U+302E3 (197347) 𰋣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E3
U+302E4 (197348) 𰋤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E4
U+302E5 (197349) 𰋥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E5
U+302E6 (197350) 𰋦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E6
U+302E7 (197351) 𰋧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E7
U+302E8 (197352) 𰋨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E8
U+302E9 (197353) 𰋩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E9
U+302EA (197354) 𰋪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302EA
U+302EB (197355) 𰋫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302EB
U+302EC (197356) 𰋬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302EC
U+302ED (197357) 𰋭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302ED
U+302EE (197358) 𰋮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302EE
U+302EF (197359) 𰋯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302EF
U+302F0 (197360) 𰋰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F0
U+302F1 (197361) 𰋱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F1
U+302F2 (197362) 𰋲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F2
U+302F3 (197363) 𰋳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F3
U+302F4 (197364) 𰋴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F4
U+302F5 (197365) 𰋵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F5
U+302F6 (197366) 𰋶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F6
U+302F7 (197367) 𰋷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F7
U+302F8 (197368) 𰋸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F8
U+302F9 (197369) 𰋹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F9
U+302FA (197370) 𰋺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302FA
U+302FB (197371) 𰋻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302FB
U+302FC (197372) 𰋼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302FC
U+302FD (197373) 𰋽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302FD
U+302FE (197374) 𰋾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302FE
U+302FF (197375) 𰋿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302FF
U+30300 (197376) 𰌀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30300
U+30301 (197377) 𰌁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30301
U+30302 (197378) 𰌂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30302
U+30303 (197379) 𰌃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30303
U+30304 (197380) 𰌄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30304
U+30305 (197381) 𰌅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30305
U+30306 (197382) 𰌆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30306
U+30307 (197383) 𰌇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30307
U+30308 (197384) 𰌈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30308
U+30309 (197385) 𰌉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30309
U+3030A (197386) 𰌊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3030A
U+3030B (197387) 𰌋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3030B
U+3030C (197388) 𰌌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3030C
U+3030D (197389) 𰌍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3030D
U+3030E (197390) 𰌎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3030E
U+3030F (197391) 𰌏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3030F
U+30310 (197392) 𰌐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30310
U+30311 (197393) 𰌑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30311
U+30312 (197394) 𰌒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30312
U+30313 (197395) 𰌓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30313
U+30314 (197396) 𰌔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30314
U+30315 (197397) 𰌕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30315
U+30316 (197398) 𰌖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30316
U+30317 (197399) 𰌗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30317
U+30318 (197400) 𰌘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30318
U+30319 (197401) 𰌙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30319
U+3031A (197402) 𰌚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3031A
U+3031B (197403) 𰌛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3031B
U+3031C (197404) 𰌜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3031C
U+3031D (197405) 𰌝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3031D
U+3031E (197406) 𰌞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3031E
U+3031F (197407) 𰌟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3031F
U+30320 (197408) 𰌠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30320
U+30321 (197409) 𰌡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30321
U+30322 (197410) 𰌢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30322
U+30323 (197411) 𰌣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30323
U+30324 (197412) 𰌤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30324
U+30325 (197413) 𰌥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30325
U+30326 (197414) 𰌦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30326
U+30327 (197415) 𰌧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30327
U+30328 (197416) 𰌨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30328
U+30329 (197417) 𰌩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30329
U+3032A (197418) 𰌪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3032A
U+3032B (197419) 𰌫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3032B
U+3032C (197420) 𰌬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3032C
U+3032D (197421) 𰌭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3032D
U+3032E (197422) 𰌮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3032E
U+3032F (197423) 𰌯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3032F
U+30330 (197424) 𰌰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30330
U+30331 (197425) 𰌱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30331
U+30332 (197426) 𰌲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30332
U+30333 (197427) 𰌳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30333
U+30334 (197428) 𰌴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30334
U+30335 (197429) 𰌵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30335
U+30336 (197430) 𰌶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30336
U+30337 (197431) 𰌷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30337
U+30338 (197432) 𰌸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30338
U+30339 (197433) 𰌹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30339
U+3033A (197434) 𰌺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3033A
U+3033B (197435) 𰌻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3033B
U+3033C (197436) 𰌼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3033C
U+3033D (197437) 𰌽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3033D
U+3033E (197438) 𰌾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3033E
U+3033F (197439) 𰌿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3033F
U+30340 (197440) 𰍀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30340
U+30341 (197441) 𰍁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30341
U+30342 (197442) 𰍂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30342
U+30343 (197443) 𰍃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30343
U+30344 (197444) 𰍄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30344
U+30345 (197445) 𰍅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30345
U+30346 (197446) 𰍆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30346
U+30347 (197447) 𰍇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30347
U+30348 (197448) 𰍈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30348
U+30349 (197449) 𰍉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30349
U+3034A (197450) 𰍊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3034A
U+3034B (197451) 𰍋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3034B
U+3034C (197452) 𰍌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3034C
U+3034D (197453) 𰍍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3034D
U+3034E (197454) 𰍎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3034E
U+3034F (197455) 𰍏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3034F
U+30350 (197456) 𰍐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30350
U+30351 (197457) 𰍑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30351
U+30352 (197458) 𰍒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30352
U+30353 (197459) 𰍓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30353
U+30354 (197460) 𰍔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30354
U+30355 (197461) 𰍕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30355
U+30356 (197462) 𰍖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30356
U+30357 (197463) 𰍗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30357
U+30358 (197464) 𰍘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30358
U+30359 (197465) 𰍙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30359
U+3035A (197466) 𰍚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3035A
U+3035B (197467) 𰍛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3035B
U+3035C (197468) 𰍜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3035C
U+3035D (197469) 𰍝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3035D
U+3035E (197470) 𰍞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3035E
U+3035F (197471) 𰍟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3035F
U+30360 (197472) 𰍠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30360
U+30361 (197473) 𰍡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30361
U+30362 (197474) 𰍢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30362
U+30363 (197475) 𰍣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30363
U+30364 (197476) 𰍤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30364
U+30365 (197477) 𰍥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30365
U+30366 (197478) 𰍦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30366
U+30367 (197479) 𰍧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30367
U+30368 (197480) 𰍨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30368
U+30369 (197481) 𰍩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30369
U+3036A (197482) 𰍪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3036A
U+3036B (197483) 𰍫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3036B
U+3036C (197484) 𰍬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3036C
U+3036D (197485) 𰍭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3036D
U+3036E (197486) 𰍮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3036E
U+3036F (197487) 𰍯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3036F
U+30370 (197488) 𰍰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30370
U+30371 (197489) 𰍱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30371
U+30372 (197490) 𰍲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30372
U+30373 (197491) 𰍳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30373
U+30374 (197492) 𰍴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30374
U+30375 (197493) 𰍵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30375
U+30376 (197494) 𰍶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30376
U+30377 (197495) 𰍷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30377
U+30378 (197496) 𰍸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30378
U+30379 (197497) 𰍹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30379
U+3037A (197498) 𰍺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3037A
U+3037B (197499) 𰍻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3037B
U+3037C (197500) 𰍼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3037C
U+3037D (197501) 𰍽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3037D
U+3037E (197502) 𰍾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3037E
U+3037F (197503) 𰍿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3037F
U+30380 (197504) 𰎀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30380
U+30381 (197505) 𰎁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30381
U+30382 (197506) 𰎂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30382
U+30383 (197507) 𰎃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30383
U+30384 (197508) 𰎄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30384
U+30385 (197509) 𰎅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30385
U+30386 (197510) 𰎆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30386
U+30387 (197511) 𰎇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30387
U+30388 (197512) 𰎈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30388
U+30389 (197513) 𰎉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30389
U+3038A (197514) 𰎊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3038A
U+3038B (197515) 𰎋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3038B
U+3038C (197516) 𰎌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3038C
U+3038D (197517) 𰎍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3038D
U+3038E (197518) 𰎎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3038E
U+3038F (197519) 𰎏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3038F
U+30390 (197520) 𰎐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30390
U+30391 (197521) 𰎑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30391
U+30392 (197522) 𰎒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30392
U+30393 (197523) 𰎓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30393
U+30394 (197524) 𰎔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30394
U+30395 (197525) 𰎕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30395
U+30396 (197526) 𰎖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30396
U+30397 (197527) 𰎗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30397
U+30398 (197528) 𰎘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30398
U+30399 (197529) 𰎙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30399
U+3039A (197530) 𰎚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3039A
U+3039B (197531) 𰎛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3039B
U+3039C (197532) 𰎜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3039C
U+3039D (197533) 𰎝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3039D
U+3039E (197534) 𰎞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3039E
U+3039F (197535) 𰎟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3039F
U+303A0 (197536) 𰎠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A0
U+303A1 (197537) 𰎡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A1
U+303A2 (197538) 𰎢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A2
U+303A3 (197539) 𰎣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A3
U+303A4 (197540) 𰎤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A4
U+303A5 (197541) 𰎥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A5
U+303A6 (197542) 𰎦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A6
U+303A7 (197543) 𰎧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A7
U+303A8 (197544) 𰎨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A8
U+303A9 (197545) 𰎩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A9
U+303AA (197546) 𰎪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303AA
U+303AB (197547) 𰎫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303AB
U+303AC (197548) 𰎬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303AC
U+303AD (197549) 𰎭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303AD
U+303AE (197550) 𰎮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303AE
U+303AF (197551) 𰎯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303AF
U+303B0 (197552) 𰎰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B0
U+303B1 (197553) 𰎱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B1
U+303B2 (197554) 𰎲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B2
U+303B3 (197555) 𰎳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B3
U+303B4 (197556) 𰎴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B4
U+303B5 (197557) 𰎵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B5
U+303B6 (197558) 𰎶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B6
U+303B7 (197559) 𰎷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B7
U+303B8 (197560) 𰎸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B8
U+303B9 (197561) 𰎹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B9
U+303BA (197562) 𰎺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303BA
U+303BB (197563) 𰎻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303BB
U+303BC (197564) 𰎼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303BC
U+303BD (197565) 𰎽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303BD
U+303BE (197566) 𰎾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303BE
U+303BF (197567) 𰎿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303BF
U+303C0 (197568) 𰏀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C0
U+303C1 (197569) 𰏁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C1
U+303C2 (197570) 𰏂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C2
U+303C3 (197571) 𰏃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C3
U+303C4 (197572) 𰏄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C4
U+303C5 (197573) 𰏅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C5
U+303C6 (197574) 𰏆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C6
U+303C7 (197575) 𰏇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C7
U+303C8 (197576) 𰏈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C8
U+303C9 (197577) 𰏉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C9
U+303CA (197578) 𰏊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303CA
U+303CB (197579) 𰏋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303CB
U+303CC (197580) 𰏌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303CC
U+303CD (197581) 𰏍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303CD
U+303CE (197582) 𰏎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303CE
U+303CF (197583) 𰏏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303CF
U+303D0 (197584) 𰏐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D0
U+303D1 (197585) 𰏑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D1
U+303D2 (197586) 𰏒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D2
U+303D3 (197587) 𰏓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D3
U+303D4 (197588) 𰏔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D4
U+303D5 (197589) 𰏕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D5
U+303D6 (197590) 𰏖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D6
U+303D7 (197591) 𰏗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D7
U+303D8 (197592) 𰏘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D8
U+303D9 (197593) 𰏙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D9
U+303DA (197594) 𰏚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303DA
U+303DB (197595) 𰏛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303DB
U+303DC (197596) 𰏜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303DC
U+303DD (197597) 𰏝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303DD
U+303DE (197598) 𰏞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303DE
U+303DF (197599) 𰏟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303DF
U+303E0 (197600) 𰏠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E0
U+303E1 (197601) 𰏡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E1
U+303E2 (197602) 𰏢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E2
U+303E3 (197603) 𰏣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E3
U+303E4 (197604) 𰏤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E4
U+303E5 (197605) 𰏥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E5
U+303E6 (197606) 𰏦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E6
U+303E7 (197607) 𰏧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E7
U+303E8 (197608) 𰏨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E8
U+303E9 (197609) 𰏩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E9
U+303EA (197610) 𰏪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303EA
U+303EB (197611) 𰏫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303EB
U+303EC (197612) 𰏬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303EC
U+303ED (197613) 𰏭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303ED
U+303EE (197614) 𰏮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303EE
U+303EF (197615) 𰏯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303EF
U+303F0 (197616) 𰏰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F0
U+303F1 (197617) 𰏱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F1
U+303F2 (197618) 𰏲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F2
U+303F3 (197619) 𰏳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F3
U+303F4 (197620) 𰏴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F4
U+303F5 (197621) 𰏵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F5
U+303F6 (197622) 𰏶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F6
U+303F7 (197623) 𰏷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F7
U+303F8 (197624) 𰏸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F8
U+303F9 (197625) 𰏹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F9
U+303FA (197626) 𰏺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303FA
U+303FB (197627) 𰏻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303FB
U+303FC (197628) 𰏼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303FC
U+303FD (197629) 𰏽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303FD
U+303FE (197630) 𰏾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303FE
U+303FF (197631) 𰏿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303FF
U+30400 (197632) 𰐀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30400
U+30401 (197633) 𰐁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30401
U+30402 (197634) 𰐂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30402
U+30403 (197635) 𰐃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30403
U+30404 (197636) 𰐄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30404
U+30405 (197637) 𰐅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30405
U+30406 (197638) 𰐆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30406
U+30407 (197639) 𰐇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30407
U+30408 (197640) 𰐈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30408
U+30409 (197641) 𰐉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30409
U+3040A (197642) 𰐊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3040A
U+3040B (197643) 𰐋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3040B
U+3040C (197644) 𰐌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3040C
U+3040D (197645) 𰐍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3040D
U+3040E (197646) 𰐎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3040E
U+3040F (197647) 𰐏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3040F
U+30410 (197648) 𰐐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30410
U+30411 (197649) 𰐑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30411
U+30412 (197650) 𰐒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30412
U+30413 (197651) 𰐓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30413
U+30414 (197652) 𰐔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30414
U+30415 (197653) 𰐕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30415
U+30416 (197654) 𰐖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30416
U+30417 (197655) 𰐗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30417
U+30418 (197656) 𰐘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30418
U+30419 (197657) 𰐙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30419
U+3041A (197658) 𰐚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3041A
U+3041B (197659) 𰐛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3041B
U+3041C (197660) 𰐜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3041C
U+3041D (197661) 𰐝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3041D
U+3041E (197662) 𰐞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3041E
U+3041F (197663) 𰐟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3041F
U+30420 (197664) 𰐠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30420
U+30421 (197665) 𰐡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30421
U+30422 (197666) 𰐢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30422
U+30423 (197667) 𰐣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30423
U+30424 (197668) 𰐤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30424
U+30425 (197669) 𰐥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30425
U+30426 (197670) 𰐦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30426
U+30427 (197671) 𰐧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30427
U+30428 (197672) 𰐨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30428
U+30429 (197673) 𰐩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30429
U+3042A (197674) 𰐪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3042A
U+3042B (197675) 𰐫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3042B
U+3042C (197676) 𰐬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3042C
U+3042D (197677) 𰐭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3042D
U+3042E (197678) 𰐮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3042E
U+3042F (197679) 𰐯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3042F
U+30430 (197680) 𰐰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30430
U+30431 (197681) 𰐱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30431
U+30432 (197682) 𰐲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30432
U+30433 (197683) 𰐳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30433
U+30434 (197684) 𰐴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30434
U+30435 (197685) 𰐵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30435
U+30436 (197686) 𰐶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30436
U+30437 (197687) 𰐷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30437
U+30438 (197688) 𰐸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30438
U+30439 (197689) 𰐹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30439
U+3043A (197690) 𰐺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3043A
U+3043B (197691) 𰐻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3043B
U+3043C (197692) 𰐼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3043C
U+3043D (197693) 𰐽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3043D
U+3043E (197694) 𰐾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3043E
U+3043F (197695) 𰐿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3043F
U+30440 (197696) 𰑀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30440
U+30441 (197697) 𰑁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30441
U+30442 (197698) 𰑂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30442
U+30443 (197699) 𰑃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30443
U+30444 (197700) 𰑄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30444
U+30445 (197701) 𰑅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30445
U+30446 (197702) 𰑆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30446
U+30447 (197703) 𰑇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30447
U+30448 (197704) 𰑈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30448
U+30449 (197705) 𰑉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30449
U+3044A (197706) 𰑊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3044A
U+3044B (197707) 𰑋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3044B
U+3044C (197708) 𰑌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3044C
U+3044D (197709) 𰑍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3044D
U+3044E (197710) 𰑎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3044E
U+3044F (197711) 𰑏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3044F
U+30450 (197712) 𰑐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30450
U+30451 (197713) 𰑑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30451
U+30452 (197714) 𰑒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30452
U+30453 (197715) 𰑓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30453
U+30454 (197716) 𰑔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30454
U+30455 (197717) 𰑕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30455
U+30456 (197718) 𰑖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30456
U+30457 (197719) 𰑗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30457
U+30458 (197720) 𰑘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30458
U+30459 (197721) 𰑙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30459
U+3045A (197722) 𰑚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3045A
U+3045B (197723) 𰑛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3045B
U+3045C (197724) 𰑜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3045C
U+3045D (197725) 𰑝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3045D
U+3045E (197726) 𰑞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3045E
U+3045F (197727) 𰑟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3045F
U+30460 (197728) 𰑠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30460
U+30461 (197729) 𰑡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30461
U+30462 (197730) 𰑢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30462
U+30463 (197731) 𰑣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30463
U+30464 (197732) 𰑤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30464
U+30465 (197733) 𰑥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30465
U+30466 (197734) 𰑦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30466
U+30467 (197735) 𰑧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30467
U+30468 (197736) 𰑨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30468
U+30469 (197737) 𰑩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30469
U+3046A (197738) 𰑪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3046A
U+3046B (197739) 𰑫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3046B
U+3046C (197740) 𰑬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3046C
U+3046D (197741) 𰑭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3046D
U+3046E (197742) 𰑮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3046E
U+3046F (197743) 𰑯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3046F
U+30470 (197744) 𰑰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30470
U+30471 (197745) 𰑱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30471
U+30472 (197746) 𰑲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30472
U+30473 (197747) 𰑳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30473
U+30474 (197748) 𰑴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30474
U+30475 (197749) 𰑵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30475
U+30476 (197750) 𰑶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30476
U+30477 (197751) 𰑷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30477
U+30478 (197752) 𰑸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30478
U+30479 (197753) 𰑹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30479
U+3047A (197754) 𰑺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3047A
U+3047B (197755) 𰑻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3047B
U+3047C (197756) 𰑼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3047C
U+3047D (197757) 𰑽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3047D
U+3047E (197758) 𰑾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3047E
U+3047F (197759) 𰑿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3047F
U+30480 (197760) 𰒀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30480
U+30481 (197761) 𰒁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30481
U+30482 (197762) 𰒂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30482
U+30483 (197763) 𰒃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30483
U+30484 (197764) 𰒄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30484
U+30485 (197765) 𰒅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30485
U+30486 (197766) 𰒆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30486
U+30487 (197767) 𰒇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30487
U+30488 (197768) 𰒈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30488
U+30489 (197769) 𰒉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30489
U+3048A (197770) 𰒊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3048A
U+3048B (197771) 𰒋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3048B
U+3048C (197772) 𰒌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3048C
U+3048D (197773) 𰒍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3048D
U+3048E (197774) 𰒎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3048E
U+3048F (197775) 𰒏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3048F
U+30490 (197776) 𰒐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30490
U+30491 (197777) 𰒑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30491
U+30492 (197778) 𰒒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30492
U+30493 (197779) 𰒓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30493
U+30494 (197780) 𰒔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30494
U+30495 (197781) 𰒕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30495
U+30496 (197782) 𰒖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30496
U+30497 (197783) 𰒗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30497
U+30498 (197784) 𰒘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30498
U+30499 (197785) 𰒙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30499
U+3049A (197786) 𰒚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3049A
U+3049B (197787) 𰒛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3049B
U+3049C (197788) 𰒜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3049C
U+3049D (197789) 𰒝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3049D
U+3049E (197790) 𰒞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3049E
U+3049F (197791) 𰒟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3049F
U+304A0 (197792) 𰒠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A0
U+304A1 (197793) 𰒡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A1
U+304A2 (197794) 𰒢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A2
U+304A3 (197795) 𰒣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A3
U+304A4 (197796) 𰒤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A4
U+304A5 (197797) 𰒥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A5
U+304A6 (197798) 𰒦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A6
U+304A7 (197799) 𰒧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A7
U+304A8 (197800) 𰒨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A8
U+304A9 (197801) 𰒩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A9
U+304AA (197802) 𰒪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304AA
U+304AB (197803) 𰒫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304AB
U+304AC (197804) 𰒬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304AC
U+304AD (197805) 𰒭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304AD
U+304AE (197806) 𰒮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304AE
U+304AF (197807) 𰒯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304AF
U+304B0 (197808) 𰒰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B0
U+304B1 (197809) 𰒱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B1
U+304B2 (197810) 𰒲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B2
U+304B3 (197811) 𰒳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B3
U+304B4 (197812) 𰒴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B4
U+304B5 (197813) 𰒵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B5
U+304B6 (197814) 𰒶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B6
U+304B7 (197815) 𰒷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B7
U+304B8 (197816) 𰒸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B8
U+304B9 (197817) 𰒹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B9
U+304BA (197818) 𰒺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304BA
U+304BB (197819) 𰒻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304BB
U+304BC (197820) 𰒼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304BC
U+304BD (197821) 𰒽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304BD
U+304BE (197822) 𰒾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304BE
U+304BF (197823) 𰒿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304BF
U+304C0 (197824) 𰓀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C0
U+304C1 (197825) 𰓁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C1
U+304C2 (197826) 𰓂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C2
U+304C3 (197827) 𰓃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C3
U+304C4 (197828) 𰓄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C4
U+304C5 (197829) 𰓅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C5
U+304C6 (197830) 𰓆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C6
U+304C7 (197831) 𰓇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C7
U+304C8 (197832) 𰓈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C8
U+304C9 (197833) 𰓉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C9
U+304CA (197834) 𰓊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304CA
U+304CB (197835) 𰓋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304CB
U+304CC (197836) 𰓌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304CC
U+304CD (197837) 𰓍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304CD
U+304CE (197838) 𰓎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304CE
U+304CF (197839) 𰓏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304CF
U+304D0 (197840) 𰓐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D0
U+304D1 (197841) 𰓑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D1
U+304D2 (197842) 𰓒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D2
U+304D3 (197843) 𰓓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D3
U+304D4 (197844) 𰓔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D4
U+304D5 (197845) 𰓕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D5
U+304D6 (197846) 𰓖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D6
U+304D7 (197847) 𰓗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D7
U+304D8 (197848) 𰓘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D8
U+304D9 (197849) 𰓙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D9
U+304DA (197850) 𰓚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304DA
U+304DB (197851) 𰓛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304DB
U+304DC (197852) 𰓜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304DC
U+304DD (197853) 𰓝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304DD
U+304DE (197854) 𰓞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304DE
U+304DF (197855) 𰓟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304DF
U+304E0 (197856) 𰓠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E0
U+304E1 (197857) 𰓡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E1
U+304E2 (197858) 𰓢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E2
U+304E3 (197859) 𰓣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E3
U+304E4 (197860) 𰓤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E4
U+304E5 (197861) 𰓥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E5
U+304E6 (197862) 𰓦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E6
U+304E7 (197863) 𰓧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E7
U+304E8 (197864) 𰓨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E8
U+304E9 (197865)