မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/သိၚ်ဃဵု

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ မလေဝ်ယျလာမ်

သိၚ်ဃဵု

ဍုင်သေံ ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “သိၚ်ဃဵု” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+0D80 to U+0DFF. All assigned characters in this block have the Script value Sinh (Sinhala).


ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+0D81 (3457) Mn
(Nonspacing Mark)
SINHALA SIGN CANDRABINDU
U+0D82 (3458) Mc
(Spacing Mark)
SINHALA SIGN ANUSVARAYA
U+0D83 (3459) Mc
(Spacing Mark)
SINHALA SIGN VISARGAYA
U+0D85 (3461) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER AYANNA
U+0D86 (3462) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER AAYANNA
U+0D87 (3463) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER AEYANNA
U+0D88 (3464) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER AEEYANNA
U+0D89 (3465) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER IYANNA
U+0D8A (3466) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER IIYANNA
U+0D8B (3467) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER UYANNA
U+0D8C (3468) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER UUYANNA
U+0D8D (3469) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER IRUYANNA
U+0D8E (3470) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER IRUUYANNA
U+0D8F (3471) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER ILUYANNA
U+0D90 (3472) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER ILUUYANNA
U+0D91 (3473) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER EYANNA
U+0D92 (3474) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER EEYANNA
U+0D93 (3475) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER AIYANNA
U+0D94 (3476) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER OYANNA
U+0D95 (3477) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER OOYANNA
U+0D96 (3478) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER AUYANNA
U+0D9A (3482) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER ALPAPRAANA KAYANNA
U+0D9B (3483) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER MAHAAPRAANA KAYANNA
U+0D9C (3484) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER ALPAPRAANA GAYANNA
U+0D9D (3485) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER MAHAAPRAANA GAYANNA
U+0D9E (3486) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER KANTAJA NAASIKYAYA
U+0D9F (3487) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER SANYAKA GAYANNA
U+0DA0 (3488) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER ALPAPRAANA CAYANNA
U+0DA1 (3489) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER MAHAAPRAANA CAYANNA
U+0DA2 (3490) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER ALPAPRAANA JAYANNA
U+0DA3 (3491) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER MAHAAPRAANA JAYANNA
U+0DA4 (3492) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER TAALUJA NAASIKYAYA
U+0DA5 (3493) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER TAALUJA SANYOOGA NAAKSIKYAYA
U+0DA6 (3494) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER SANYAKA JAYANNA
U+0DA7 (3495) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER ALPAPRAANA TTAYANNA
U+0DA8 (3496) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER MAHAAPRAANA TTAYANNA
U+0DA9 (3497) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER ALPAPRAANA DDAYANNA
U+0DAA (3498) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER MAHAAPRAANA DDAYANNA
U+0DAB (3499) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER MUURDHAJA NAYANNA
U+0DAC (3500) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER SANYAKA DDAYANNA
U+0DAD (3501) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER ALPAPRAANA TAYANNA
U+0DAE (3502) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER MAHAAPRAANA TAYANNA
U+0DAF (3503) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER ALPAPRAANA DAYANNA
U+0DB0 (3504) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER MAHAAPRAANA DAYANNA
U+0DB1 (3505) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER DANTAJA NAYANNA
U+0DB3 (3507) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER SANYAKA DAYANNA
U+0DB4 (3508) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER ALPAPRAANA PAYANNA
U+0DB5 (3509) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER MAHAAPRAANA PAYANNA
U+0DB6 (3510) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER ALPAPRAANA BAYANNA
U+0DB7 (3511) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER MAHAAPRAANA BAYANNA
U+0DB8 (3512) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER MAYANNA
U+0DB9 (3513) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER AMBA BAYANNA
U+0DBA (3514) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER YAYANNA
U+0DBB (3515) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER RAYANNA
U+0DBD (3517) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER DANTAJA LAYANNA
U+0DC0 (3520) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER VAYANNA
U+0DC1 (3521) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER TAALUJA SAYANNA
U+0DC2 (3522) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER MUURDHAJA SAYANNA
U+0DC3 (3523) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER DANTAJA SAYANNA
U+0DC4 (3524) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER HAYANNA
U+0DC5 (3525) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER MUURDHAJA LAYANNA
U+0DC6 (3526) Lo
(Other Letter)
SINHALA LETTER FAYANNA
U+0DCA (3530) ◌් Mn
(Nonspacing Mark)
SINHALA SIGN AL-LAKUNA
U+0DCF (3535) Mc
(Spacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN AELA-PILLA
U+0DD0 (3536) Mc
(Spacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN KETTI AEDA-PILLA
U+0DD1 (3537) Mc
(Spacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN DIGA AEDA-PILLA
U+0DD2 (3538) Mn
(Nonspacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN KETTI IS-PILLA
U+0DD3 (3539) Mn
(Nonspacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN DIGA IS-PILLA
U+0DD4 (3540) Mn
(Nonspacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN KETTI PAA-PILLA
U+0DD6 (3542) Mn
(Nonspacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN DIGA PAA-PILLA
U+0DD8 (3544) Mc
(Spacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN GAETTA-PILLA
U+0DD9 (3545) Mc
(Spacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN KOMBUVA
U+0DDA (3546) Mc
(Spacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN DIGA KOMBUVA
U+0DDB (3547) Mc
(Spacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN KOMBU DEKA
U+0DDC (3548) Mc
(Spacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN KOMBUVA HAA AELA-PILLA
U+0DDD (3549) Mc
(Spacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN KOMBUVA HAA DIGA AELA-PILLA
U+0DDE (3550) Mc
(Spacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN KOMBUVA HAA GAYANUKITTA
U+0DDF (3551) Mc
(Spacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN GAYANUKITTA
U+0DE6 (3558) Nd
(Decimal Number)
SINHALA LITH DIGIT ZERO
U+0DE7 (3559) Nd
(Decimal Number)
SINHALA LITH DIGIT ONE
U+0DE8 (3560) Nd
(Decimal Number)
SINHALA LITH DIGIT TWO
U+0DE9 (3561) Nd
(Decimal Number)
SINHALA LITH DIGIT THREE
U+0DEA (3562) Nd
(Decimal Number)
SINHALA LITH DIGIT FOUR
U+0DEB (3563) Nd
(Decimal Number)
SINHALA LITH DIGIT FIVE
U+0DEC (3564) Nd
(Decimal Number)
SINHALA LITH DIGIT SIX
U+0DED (3565) Nd
(Decimal Number)
SINHALA LITH DIGIT SEVEN
U+0DEE (3566) Nd
(Decimal Number)
SINHALA LITH DIGIT EIGHT
U+0DEF (3567) Nd
(Decimal Number)
SINHALA LITH DIGIT NINE
U+0DF2 (3570) Mc
(Spacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN DIGA GAETTA-PILLA
U+0DF3 (3571) Mc
(Spacing Mark)
SINHALA VOWEL SIGN DIGA GAYANUKITTA
U+0DF4 (3572) Po
(Other Punctuation)
SINHALA PUNCTUATION KUNDDALIYA