မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/မလေဝ်ယျလာမ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ကန်နာဒါ

မလေဝ်ယျလာမ်

သိၚ်ဃဵု ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “မလေဝ်ယျလာမ်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+0D00 to U+0D7F. All assigned characters in this block have the Script value Mlym (Malayalam).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+0D00 (3328) Mn
(Nonspacing Mark)
MALAYALAM SIGN COMBINING ANUSVARA ABOVE
U+0D01 (3329) Mn
(Nonspacing Mark)
MALAYALAM SIGN CANDRABINDU
U+0D02 (3330) Mc
(Spacing Mark)
MALAYALAM SIGN ANUSVARA
U+0D03 (3331) Mc
(Spacing Mark)
MALAYALAM SIGN VISARGA
U+0D04 (3332) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER VEDIC ANUSVARA
U+0D05 (3333) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER A
U+0D06 (3334) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER AA
U+0D07 (3335) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER I
U+0D08 (3336) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER II
U+0D09 (3337) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER U
U+0D0A (3338) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER UU
U+0D0B (3339) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER VOCALIC R
U+0D0C (3340) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER VOCALIC L
U+0D0E (3342) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER E
U+0D0F (3343) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER EE
U+0D10 (3344) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER AI
U+0D12 (3346) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER O
U+0D13 (3347) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER OO
U+0D14 (3348) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER AU
U+0D15 (3349) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER KA
U+0D16 (3350) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER KHA
U+0D17 (3351) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER GA
U+0D18 (3352) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER GHA
U+0D19 (3353) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER NGA
U+0D1A (3354) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER CA
U+0D1B (3355) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER CHA
U+0D1C (3356) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER JA
U+0D1D (3357) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER JHA
U+0D1E (3358) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER NYA
U+0D1F (3359) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER TTA
U+0D20 (3360) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER TTHA
U+0D21 (3361) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER DDA
U+0D22 (3362) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER DDHA
U+0D23 (3363) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER NNA
U+0D24 (3364) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER TA
U+0D25 (3365) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER THA
U+0D26 (3366) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER DA
U+0D27 (3367) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER DHA
U+0D28 (3368) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER NA
U+0D29 (3369) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER NNNA
U+0D2A (3370) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER PA
U+0D2B (3371) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER PHA
U+0D2C (3372) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER BA
U+0D2D (3373) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER BHA
U+0D2E (3374) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER MA
U+0D2F (3375) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER YA
U+0D30 (3376) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER RA
U+0D31 (3377) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER RRA
U+0D32 (3378) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER LA
U+0D33 (3379) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER LLA
U+0D34 (3380) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER LLLA
U+0D35 (3381) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER VA
U+0D36 (3382) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER SHA
U+0D37 (3383) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER SSA
U+0D38 (3384) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER SA
U+0D39 (3385) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER HA
U+0D3A (3386) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER TTTA
U+0D3B (3387) ◌഻ Mn
(Nonspacing Mark)
MALAYALAM SIGN VERTICAL BAR VIRAMA
U+0D3C (3388) ◌഼ Mn
(Nonspacing Mark)
MALAYALAM SIGN CIRCULAR VIRAMA
U+0D3D (3389) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM SIGN AVAGRAHA
U+0D3E (3390) Mc
(Spacing Mark)
MALAYALAM VOWEL SIGN AA
U+0D3F (3391) ി Mc
(Spacing Mark)
MALAYALAM VOWEL SIGN I
U+0D40 (3392) Mc
(Spacing Mark)
MALAYALAM VOWEL SIGN II
U+0D41 (3393) Mn
(Nonspacing Mark)
MALAYALAM VOWEL SIGN U
U+0D42 (3394) Mn
(Nonspacing Mark)
MALAYALAM VOWEL SIGN UU
U+0D43 (3395) Mn
(Nonspacing Mark)
MALAYALAM VOWEL SIGN VOCALIC R
U+0D44 (3396) Mn
(Nonspacing Mark)
MALAYALAM VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+0D46 (3398) Mc
(Spacing Mark)
MALAYALAM VOWEL SIGN E
U+0D47 (3399) Mc
(Spacing Mark)
MALAYALAM VOWEL SIGN EE
U+0D48 (3400) Mc
(Spacing Mark)
MALAYALAM VOWEL SIGN AI
U+0D4A (3402) Mc
(Spacing Mark)
MALAYALAM VOWEL SIGN O
U+0D4B (3403) Mc
(Spacing Mark)
MALAYALAM VOWEL SIGN OO
U+0D4C (3404) Mc
(Spacing Mark)
MALAYALAM VOWEL SIGN AU
U+0D4D (3405) ◌് Mn
(Nonspacing Mark)
MALAYALAM SIGN VIRAMA
U+0D4E (3406) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER DOT REPH
U+0D4F (3407) So
(Other Symbol)
MALAYALAM SIGN PARA
U+0D54 (3412) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER CHILLU M
U+0D55 (3413) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER CHILLU Y
U+0D56 (3414) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER CHILLU LLL
U+0D57 (3415) Mc
(Spacing Mark)
MALAYALAM AU LENGTH MARK
U+0D58 (3416) No
(Other Number)
MALAYALAM FRACTION ONE ONE-HUNDRED-AND-SIXTIETH
U+0D59 (3417) No
(Other Number)
MALAYALAM FRACTION ONE FORTIETH
U+0D5A (3418) No
(Other Number)
MALAYALAM FRACTION THREE EIGHTIETHS
U+0D5B (3419) No
(Other Number)
MALAYALAM FRACTION ONE TWENTIETH
U+0D5C (3420) No
(Other Number)
MALAYALAM FRACTION ONE TENTH
U+0D5D (3421) No
(Other Number)
MALAYALAM FRACTION THREE TWENTIETHS
U+0D5E (3422) No
(Other Number)
MALAYALAM FRACTION ONE FIFTH
U+0D5F (3423) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER ARCHAIC II
U+0D60 (3424) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER VOCALIC RR
U+0D61 (3425) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER VOCALIC LL
U+0D62 (3426) Mn
(Nonspacing Mark)
MALAYALAM VOWEL SIGN VOCALIC L
U+0D63 (3427) Mn
(Nonspacing Mark)
MALAYALAM VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+0D66 (3430) Nd
(Decimal Number)
MALAYALAM DIGIT ZERO
U+0D67 (3431) Nd
(Decimal Number)
MALAYALAM DIGIT ONE
U+0D68 (3432) Nd
(Decimal Number)
MALAYALAM DIGIT TWO
U+0D69 (3433) Nd
(Decimal Number)
MALAYALAM DIGIT THREE
U+0D6A (3434) Nd
(Decimal Number)
MALAYALAM DIGIT FOUR
U+0D6B (3435) Nd
(Decimal Number)
MALAYALAM DIGIT FIVE
U+0D6C (3436) Nd
(Decimal Number)
MALAYALAM DIGIT SIX
U+0D6D (3437) Nd
(Decimal Number)
MALAYALAM DIGIT SEVEN
U+0D6E (3438) Nd
(Decimal Number)
MALAYALAM DIGIT EIGHT
U+0D6F (3439) Nd
(Decimal Number)
MALAYALAM DIGIT NINE
U+0D70 (3440) No
(Other Number)
MALAYALAM NUMBER TEN
U+0D71 (3441) No
(Other Number)
MALAYALAM NUMBER ONE HUNDRED
U+0D72 (3442) No
(Other Number)
MALAYALAM NUMBER ONE THOUSAND
U+0D73 (3443) No
(Other Number)
MALAYALAM FRACTION ONE QUARTER
U+0D74 (3444) No
(Other Number)
MALAYALAM FRACTION ONE HALF
U+0D75 (3445) No
(Other Number)
MALAYALAM FRACTION THREE QUARTERS
U+0D76 (3446) No
(Other Number)
MALAYALAM FRACTION ONE SIXTEENTH
U+0D77 (3447) No
(Other Number)
MALAYALAM FRACTION ONE EIGHTH
U+0D78 (3448) No
(Other Number)
MALAYALAM FRACTION THREE SIXTEENTHS
U+0D79 (3449) So
(Other Symbol)
MALAYALAM DATE MARK
U+0D7A (3450) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER CHILLU NN
U+0D7B (3451) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER CHILLU N
U+0D7C (3452) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER CHILLU RR
U+0D7D (3453) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER CHILLU L
U+0D7E (3454) Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER CHILLU LL
U+0D7F (3455) ൿ Lo
(Other Letter)
MALAYALAM LETTER CHILLU K