အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ဗါတ်သာဝါတ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ထေန်သ

ဗါတ်သာဝါတ်

ပါဝမောန် ⟶

This page lists the characters in the “ဗါတ်သာဝါတ်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+16AD0 to U+16AFF. All assigned characters in this block have the Script value Bass (Bassa Vah).

Code point Image Character General
Category
Name
U+16AD0 (92880) 𖫐 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER ENNI
U+16AD1 (92881) 𖫑 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER KA
U+16AD2 (92882) 𖫒 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER SE
U+16AD3 (92883) 𖫓 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER FA
U+16AD4 (92884) 𖫔 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER MBE
U+16AD5 (92885) 𖫕 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER YIE
U+16AD6 (92886) 𖫖 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER GAH
U+16AD7 (92887) 𖫗 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER DHII
U+16AD8 (92888) 𖫘 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER KPAH
U+16AD9 (92889) 𖫙 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER JO
U+16ADA (92890) 𖫚 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER HWAH
U+16ADB (92891) 𖫛 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER WA
U+16ADC (92892) 𖫜 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER ZO
U+16ADD (92893) 𖫝 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER GBU
U+16ADE (92894) 𖫞 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER DO
U+16ADF (92895) 𖫟 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER CE
U+16AE0 (92896) 𖫠 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER UWU
U+16AE1 (92897) 𖫡 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER TO
U+16AE2 (92898) 𖫢 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER BA
U+16AE3 (92899) 𖫣 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER VU
U+16AE4 (92900) 𖫤 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER YEIN
U+16AE5 (92901) 𖫥 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER PA
U+16AE6 (92902) 𖫦 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER WADDA
U+16AE7 (92903) 𖫧 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER A
U+16AE8 (92904) 𖫨 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER O
U+16AE9 (92905) 𖫩 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER OO
U+16AEA (92906) 𖫪 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER U
U+16AEB (92907) 𖫫 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER EE
U+16AEC (92908) 𖫬 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER E
U+16AED (92909) 𖫭 Lo
(Other Letter)
BASSA VAH LETTER I
U+16AF0 (92912) ◌𖫰 Mn
(Nonspacing Mark)
BASSA VAH COMBINING HIGH TONE
U+16AF1 (92913) ◌𖫱 Mn
(Nonspacing Mark)
BASSA VAH COMBINING LOW TONE
U+16AF2 (92914) ◌𖫲 Mn
(Nonspacing Mark)
BASSA VAH COMBINING MID TONE
U+16AF3 (92915) ◌𖫳 Mn
(Nonspacing Mark)
BASSA VAH COMBINING LOW-MID TONE
U+16AF4 (92916) ◌𖫴 Mn
(Nonspacing Mark)
BASSA VAH COMBINING HIGH-LOW TONE
U+16AF5 (92917) 𖫵 Po
(Other Punctuation)
BASSA VAH FULL STOP