အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ထေန်သ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ မရုန်သာ

ထေန်သ

ဗါတ်သာဝါတ် ⟶

This page lists the characters in the “ထေန်သ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+16A70 to U+16ACF. All assigned characters in this block have the Script value Tnsa (Tangsa).

Code point Image Character General
Category
Name
U+16A70 (92784) 𖩰 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER OZ
U+16A71 (92785) 𖩱 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER OC
U+16A72 (92786) 𖩲 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER OQ
U+16A73 (92787) 𖩳 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER OX
U+16A74 (92788) 𖩴 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER AZ
U+16A75 (92789) 𖩵 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER AC
U+16A76 (92790) 𖩶 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER AQ
U+16A77 (92791) 𖩷 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER AX
U+16A78 (92792) 𖩸 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER VZ
U+16A79 (92793) 𖩹 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER VC
U+16A7A (92794) 𖩺 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER VQ
U+16A7B (92795) 𖩻 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER VX
U+16A7C (92796) 𖩼 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER EZ
U+16A7D (92797) 𖩽 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER EC
U+16A7E (92798) 𖩾 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER EQ
U+16A7F (92799) 𖩿 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER EX
U+16A80 (92800) 𖪀 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER IZ
U+16A81 (92801) 𖪁 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER IC
U+16A82 (92802) 𖪂 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER IQ
U+16A83 (92803) 𖪃 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER IX
U+16A84 (92804) 𖪄 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UZ
U+16A85 (92805) 𖪅 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UC
U+16A86 (92806) 𖪆 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UQ
U+16A87 (92807) 𖪇 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UX
U+16A88 (92808) 𖪈 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER AWZ
U+16A89 (92809) 𖪉 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER AWC
U+16A8A (92810) 𖪊 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER AWQ
U+16A8B (92811) 𖪋 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER AWX
U+16A8C (92812) 𖪌 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UIZ
U+16A8D (92813) 𖪍 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UIC
U+16A8E (92814) 𖪎 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UIQ
U+16A8F (92815) 𖪏 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UIX
U+16A90 (92816) 𖪐 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER FINAL NG
U+16A91 (92817) 𖪑 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER LONG UEX
U+16A92 (92818) 𖪒 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER SHORT UEZ
U+16A93 (92819) 𖪓 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER SHORT AWX
U+16A94 (92820) 𖪔 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UEC
U+16A95 (92821) 𖪕 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UEZ
U+16A96 (92822) 𖪖 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UEQ
U+16A97 (92823) 𖪗 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UEX
U+16A98 (92824) 𖪘 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UIUZ
U+16A99 (92825) 𖪙 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UIUC
U+16A9A (92826) 𖪚 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UIUQ
U+16A9B (92827) 𖪛 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER UIUX
U+16A9C (92828) 𖪜 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER MZ
U+16A9D (92829) 𖪝 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER MC
U+16A9E (92830) 𖪞 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER MQ
U+16A9F (92831) 𖪟 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER MX
U+16AA0 (92832) 𖪠 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER KA
U+16AA1 (92833) 𖪡 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER KHA
U+16AA2 (92834) 𖪢 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER GA
U+16AA3 (92835) 𖪣 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER NGA
U+16AA4 (92836) 𖪤 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER SA
U+16AA5 (92837) 𖪥 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER YA
U+16AA6 (92838) 𖪦 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER WA
U+16AA7 (92839) 𖪧 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER PA
U+16AA8 (92840) 𖪨 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER NYA
U+16AA9 (92841) 𖪩 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER PHA
U+16AAA (92842) 𖪪 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER BA
U+16AAB (92843) 𖪫 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER MA
U+16AAC (92844) 𖪬 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER NA
U+16AAD (92845) 𖪭 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER HA
U+16AAE (92846) 𖪮 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER LA
U+16AAF (92847) 𖪯 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER HTA
U+16AB0 (92848) 𖪰 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER TA
U+16AB1 (92849) 𖪱 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER DA
U+16AB2 (92850) 𖪲 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER RA
U+16AB3 (92851) 𖪳 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER NHA
U+16AB4 (92852) 𖪴 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER SHA
U+16AB5 (92853) 𖪵 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER CA
U+16AB6 (92854) 𖪶 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER TSA
U+16AB7 (92855) 𖪷 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER GHA
U+16AB8 (92856) 𖪸 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER HTTA
U+16AB9 (92857) 𖪹 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER THA
U+16ABA (92858) 𖪺 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER XA
U+16ABB (92859) 𖪻 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER FA
U+16ABC (92860) 𖪼 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER DHA
U+16ABD (92861) 𖪽 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER CHA
U+16ABE (92862) 𖪾 Lo
(Other Letter)
TANGSA LETTER ZA
U+16AC0 (92864) 𖫀 Nd
(Decimal Number)
TANGSA DIGIT ZERO
U+16AC1 (92865) 𖫁 Nd
(Decimal Number)
TANGSA DIGIT ONE
U+16AC2 (92866) 𖫂 Nd
(Decimal Number)
TANGSA DIGIT TWO
U+16AC3 (92867) 𖫃 Nd
(Decimal Number)
TANGSA DIGIT THREE
U+16AC4 (92868) 𖫄 Nd
(Decimal Number)
TANGSA DIGIT FOUR
U+16AC5 (92869) 𖫅 Nd
(Decimal Number)
TANGSA DIGIT FIVE
U+16AC6 (92870) 𖫆 Nd
(Decimal Number)
TANGSA DIGIT SIX
U+16AC7 (92871) 𖫇 Nd
(Decimal Number)
TANGSA DIGIT SEVEN
U+16AC8 (92872) 𖫈 Nd
(Decimal Number)
TANGSA DIGIT EIGHT
U+16AC9 (92873) 𖫉 Nd
(Decimal Number)
TANGSA DIGIT NINE