မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ဗပေင်စုတ်လဝ်ကာနာ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ဇၞော်ဂလိၚ်ပတိတ်ကာနာ-ဗဳ

ဗပေင်စုတ်လဝ်ကာနာ

ဇၞော်ဂလိၚ်ပတိတ်ကာနာ-ဨ ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “ဗပေင်စုတ်လဝ်ကာနာ” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+1B000 to U+1B0FF. All assigned characters in this block belong to the General Category Lo (Other Letter)..

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် အက္ခရ် ယၟု
U+1B000 (110592) 𛀀 Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER ARCHAIC E
U+1B001 (110593) 𛀁 Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER ARCHAIC YE
Corrected name: HENTAIGANA LETTER E-1
U+1B002 (110594) 𛀂 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER A-1
U+1B003 (110595) 𛀃 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER A-2
U+1B004 (110596) 𛀄 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER A-3
U+1B005 (110597) 𛀅 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER A-WO
U+1B006 (110598) 𛀆 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER I-1
U+1B007 (110599) 𛀇 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER I-2
U+1B008 (110600) 𛀈 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER I-3
U+1B009 (110601) 𛀉 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER I-4
U+1B00A (110602) 𛀊 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER U-1
U+1B00B (110603) 𛀋 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER U-2
U+1B00C (110604) 𛀌 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER U-3
U+1B00D (110605) 𛀍 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER U-4
U+1B00E (110606) 𛀎 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER U-5
U+1B00F (110607) 𛀏 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER E-2
U+1B010 (110608) 𛀐 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER E-3
U+1B011 (110609) 𛀑 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER E-4
U+1B012 (110610) 𛀒 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER E-5
U+1B013 (110611) 𛀓 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER E-6
U+1B014 (110612) 𛀔 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER O-1
U+1B015 (110613) 𛀕 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER O-2
U+1B016 (110614) 𛀖 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER O-3
U+1B017 (110615) 𛀗 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KA-1
U+1B018 (110616) 𛀘 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KA-2
U+1B019 (110617) 𛀙 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KA-3
U+1B01A (110618) 𛀚 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KA-4
U+1B01B (110619) 𛀛 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KA-5
U+1B01C (110620) 𛀜 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KA-6
U+1B01D (110621) 𛀝 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KA-7
U+1B01E (110622) 𛀞 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KA-8
U+1B01F (110623) 𛀟 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KA-9
U+1B020 (110624) 𛀠 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KA-10
U+1B021 (110625) 𛀡 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KA-11
U+1B022 (110626) 𛀢 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KA-KE
U+1B023 (110627) 𛀣 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KI-1
U+1B024 (110628) 𛀤 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KI-2
U+1B025 (110629) 𛀥 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KI-3
U+1B026 (110630) 𛀦 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KI-4
U+1B027 (110631) 𛀧 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KI-5
U+1B028 (110632) 𛀨 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KI-6
U+1B029 (110633) 𛀩 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KI-7
U+1B02A (110634) 𛀪 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KI-8
U+1B02B (110635) 𛀫 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KU-1
U+1B02C (110636) 𛀬 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KU-2
U+1B02D (110637) 𛀭 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KU-3
U+1B02E (110638) 𛀮 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KU-4
U+1B02F (110639) 𛀯 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KU-5
U+1B030 (110640) 𛀰 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KU-6
U+1B031 (110641) 𛀱 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KU-7
U+1B032 (110642) 𛀲 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KE-1
U+1B033 (110643) 𛀳 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KE-2
U+1B034 (110644) 𛀴 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KE-3
U+1B035 (110645) 𛀵 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KE-4
U+1B036 (110646) 𛀶 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KE-5
U+1B037 (110647) 𛀷 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KE-6
U+1B038 (110648) 𛀸 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KO-1
U+1B039 (110649) 𛀹 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KO-2
U+1B03A (110650) 𛀺 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KO-3
U+1B03B (110651) 𛀻 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER KO-KI
U+1B03C (110652) 𛀼 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SA-1
U+1B03D (110653) 𛀽 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SA-2
U+1B03E (110654) 𛀾 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SA-3
U+1B03F (110655) 𛀿 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SA-4
U+1B040 (110656) 𛁀 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SA-5
U+1B041 (110657) 𛁁 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SA-6
U+1B042 (110658) 𛁂 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SA-7
U+1B043 (110659) 𛁃 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SA-8
U+1B044 (110660) 𛁄 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SI-1
U+1B045 (110661) 𛁅 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SI-2
U+1B046 (110662) 𛁆 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SI-3
U+1B047 (110663) 𛁇 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SI-4
U+1B048 (110664) 𛁈 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SI-5
U+1B049 (110665) 𛁉 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SI-6
U+1B04A (110666) 𛁊 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SU-1
U+1B04B (110667) 𛁋 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SU-2
U+1B04C (110668) 𛁌 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SU-3
U+1B04D (110669) 𛁍 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SU-4
U+1B04E (110670) 𛁎 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SU-5
U+1B04F (110671) 𛁏 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SU-6
U+1B050 (110672) 𛁐 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SU-7
U+1B051 (110673) 𛁑 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SU-8
U+1B052 (110674) 𛁒 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SE-1
U+1B053 (110675) 𛁓 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SE-2
U+1B054 (110676) 𛁔 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SE-3
U+1B055 (110677) 𛁕 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SE-4
U+1B056 (110678) 𛁖 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SE-5
U+1B057 (110679) 𛁗 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SO-1
U+1B058 (110680) 𛁘 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SO-2
U+1B059 (110681) 𛁙 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SO-3
U+1B05A (110682) 𛁚 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SO-4
U+1B05B (110683) 𛁛 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SO-5
U+1B05C (110684) 𛁜 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SO-6
U+1B05D (110685) 𛁝 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER SO-7
U+1B05E (110686) 𛁞 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TA-1
U+1B05F (110687) 𛁟 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TA-2
U+1B060 (110688) 𛁠 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TA-3
U+1B061 (110689) 𛁡 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TA-4
U+1B062 (110690) 𛁢 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TI-1
U+1B063 (110691) 𛁣 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TI-2
U+1B064 (110692) 𛁤 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TI-3
U+1B065 (110693) 𛁥 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TI-4
U+1B066 (110694) 𛁦 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TI-5
U+1B067 (110695) 𛁧 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TI-6
U+1B068 (110696) 𛁨 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TI-7
U+1B069 (110697) 𛁩 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TU-1
U+1B06A (110698) 𛁪 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TU-2
U+1B06B (110699) 𛁫 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TU-3
U+1B06C (110700) 𛁬 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TU-4
U+1B06D (110701) 𛁭 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TU-TO
U+1B06E (110702) 𛁮 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TE-1
U+1B06F (110703) 𛁯 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TE-2
U+1B070 (110704) 𛁰 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TE-3
U+1B071 (110705) 𛁱 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TE-4
U+1B072 (110706) 𛁲 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TE-5
U+1B073 (110707) 𛁳 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TE-6
U+1B074 (110708) 𛁴 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TE-7
U+1B075 (110709) 𛁵 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TE-8
U+1B076 (110710) 𛁶 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TE-9
U+1B077 (110711) 𛁷 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TO-1
U+1B078 (110712) 𛁸 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TO-2
U+1B079 (110713) 𛁹 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TO-3
U+1B07A (110714) 𛁺 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TO-4
U+1B07B (110715) 𛁻 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TO-5
U+1B07C (110716) 𛁼 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TO-6
U+1B07D (110717) 𛁽 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER TO-RA
U+1B07E (110718) 𛁾 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NA-1
U+1B07F (110719) 𛁿 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NA-2
U+1B080 (110720) 𛂀 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NA-3
U+1B081 (110721) 𛂁 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NA-4
U+1B082 (110722) 𛂂 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NA-5
U+1B083 (110723) 𛂃 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NA-6
U+1B084 (110724) 𛂄 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NA-7
U+1B085 (110725) 𛂅 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NA-8
U+1B086 (110726) 𛂆 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NA-9
U+1B087 (110727) 𛂇 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NI-1
U+1B088 (110728) 𛂈 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NI-2
U+1B089 (110729) 𛂉 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NI-3
U+1B08A (110730) 𛂊 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NI-4
U+1B08B (110731) 𛂋 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NI-5
U+1B08C (110732) 𛂌 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NI-6
U+1B08D (110733) 𛂍 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NI-7
U+1B08E (110734) 𛂎 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NI-TE
U+1B08F (110735) 𛂏 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NU-1
U+1B090 (110736) 𛂐 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NU-2
U+1B091 (110737) 𛂑 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NU-3
U+1B092 (110738) 𛂒 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NE-1
U+1B093 (110739) 𛂓 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NE-2
U+1B094 (110740) 𛂔 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NE-3
U+1B095 (110741) 𛂕 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NE-4
U+1B096 (110742) 𛂖 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NE-5
U+1B097 (110743) 𛂗 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NE-6
U+1B098 (110744) 𛂘 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NE-KO
U+1B099 (110745) 𛂙 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NO-1
U+1B09A (110746) 𛂚 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NO-2
U+1B09B (110747) 𛂛 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NO-3
U+1B09C (110748) 𛂜 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NO-4
U+1B09D (110749) 𛂝 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER NO-5
U+1B09E (110750) 𛂞 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HA-1
U+1B09F (110751) 𛂟 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HA-2
U+1B0A0 (110752) 𛂠 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HA-3
U+1B0A1 (110753) 𛂡 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HA-4
U+1B0A2 (110754) 𛂢 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HA-5
U+1B0A3 (110755) 𛂣 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HA-6
U+1B0A4 (110756) 𛂤 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HA-7
U+1B0A5 (110757) 𛂥 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HA-8
U+1B0A6 (110758) 𛂦 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HA-9
U+1B0A7 (110759) 𛂧 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HA-10
U+1B0A8 (110760) 𛂨 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HA-11
U+1B0A9 (110761) 𛂩 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HI-1
U+1B0AA (110762) 𛂪 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HI-2
U+1B0AB (110763) 𛂫 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HI-3
U+1B0AC (110764) 𛂬 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HI-4
U+1B0AD (110765) 𛂭 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HI-5
U+1B0AE (110766) 𛂮 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HI-6
U+1B0AF (110767) 𛂯 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HI-7
U+1B0B0 (110768) 𛂰 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HU-1
U+1B0B1 (110769) 𛂱 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HU-2
U+1B0B2 (110770) 𛂲 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HU-3
U+1B0B3 (110771) 𛂳 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HE-1
U+1B0B4 (110772) 𛂴 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HE-2
U+1B0B5 (110773) 𛂵 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HE-3
U+1B0B6 (110774) 𛂶 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HE-4
U+1B0B7 (110775) 𛂷 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HE-5
U+1B0B8 (110776) 𛂸 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HE-6
U+1B0B9 (110777) 𛂹 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HE-7
U+1B0BA (110778) 𛂺 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HO-1
U+1B0BB (110779) 𛂻 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HO-2
U+1B0BC (110780) 𛂼 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HO-3
U+1B0BD (110781) 𛂽 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HO-4
U+1B0BE (110782) 𛂾 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HO-5
U+1B0BF (110783) 𛂿 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HO-6
U+1B0C0 (110784) 𛃀 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HO-7
U+1B0C1 (110785) 𛃁 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER HO-8
U+1B0C2 (110786) 𛃂 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MA-1
U+1B0C3 (110787) 𛃃 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MA-2
U+1B0C4 (110788) 𛃄 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MA-3
U+1B0C5 (110789) 𛃅 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MA-4
U+1B0C6 (110790) 𛃆 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MA-5
U+1B0C7 (110791) 𛃇 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MA-6
U+1B0C8 (110792) 𛃈 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MA-7
U+1B0C9 (110793) 𛃉 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MI-1
U+1B0CA (110794) 𛃊 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MI-2
U+1B0CB (110795) 𛃋 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MI-3
U+1B0CC (110796) 𛃌 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MI-4
U+1B0CD (110797) 𛃍 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MI-5
U+1B0CE (110798) 𛃎 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MI-6
U+1B0CF (110799) 𛃏 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MI-7
U+1B0D0 (110800) 𛃐 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MU-1
U+1B0D1 (110801) 𛃑 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MU-2
U+1B0D2 (110802) 𛃒 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MU-3
U+1B0D3 (110803) 𛃓 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MU-4
U+1B0D4 (110804) 𛃔 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER ME-1
U+1B0D5 (110805) 𛃕 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER ME-2
U+1B0D6 (110806) 𛃖 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER ME-MA
U+1B0D7 (110807) 𛃗 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MO-1
U+1B0D8 (110808) 𛃘 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MO-2
U+1B0D9 (110809) 𛃙 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MO-3
U+1B0DA (110810) 𛃚 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MO-4
U+1B0DB (110811) 𛃛 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MO-5
U+1B0DC (110812) 𛃜 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER MO-6
U+1B0DD (110813) 𛃝 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YA-1
U+1B0DE (110814) 𛃞 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YA-2
U+1B0DF (110815) 𛃟 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YA-3
U+1B0E0 (110816) 𛃠 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YA-4
U+1B0E1 (110817) 𛃡 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YA-5
U+1B0E2 (110818) 𛃢 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YA-YO
U+1B0E3 (110819) 𛃣 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YU-1
U+1B0E4 (110820) 𛃤 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YU-2
U+1B0E5 (110821) 𛃥 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YU-3
U+1B0E6 (110822) 𛃦 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YU-4
U+1B0E7 (110823) 𛃧 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YO-1
U+1B0E8 (110824) 𛃨 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YO-2
U+1B0E9 (110825) 𛃩 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YO-3
U+1B0EA (110826) 𛃪 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YO-4
U+1B0EB (110827) 𛃫 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YO-5
U+1B0EC (110828) 𛃬 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER YO-6
U+1B0ED (110829) 𛃭 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RA-1
U+1B0EE (110830) 𛃮 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RA-2
U+1B0EF (110831) 𛃯 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RA-3
U+1B0F0 (110832) 𛃰 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RA-4
U+1B0F1 (110833) 𛃱 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RI-1
U+1B0F2 (110834) 𛃲 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RI-2
U+1B0F3 (110835) 𛃳 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RI-3
U+1B0F4 (110836) 𛃴 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RI-4
U+1B0F5 (110837) 𛃵 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RI-5
U+1B0F6 (110838) 𛃶 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RI-6
U+1B0F7 (110839) 𛃷 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RI-7
U+1B0F8 (110840) 𛃸 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RU-1
U+1B0F9 (110841) 𛃹 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RU-2
U+1B0FA (110842) 𛃺 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RU-3
U+1B0FB (110843) 𛃻 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RU-4
U+1B0FC (110844) 𛃼 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RU-5
U+1B0FD (110845) 𛃽 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RU-6
U+1B0FE (110846) 𛃾 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RE-1
U+1B0FF (110847) 𛃿 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RE-2