အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ဇၞော်ဂလိၚ်ပတိတ်ကာနာ-ဨ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ဗပေင်စုတ်လဝ်ကာနာ

ဇၞော်ဂလိၚ်ပတိတ်ကာနာ-ဨ

သၠဲပတိတ်ကာနာမဍောတ် ⟶

This page lists the characters in the “ဇၞော်ဂလိၚ်ပတိတ်ကာနာ-ဨ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+1B100 to U+1B12F. All assigned characters in this block belong to the General Category Lo (Other Letter)..

Code point Image Character Script Name
U+1B100 (110848) 𛄀 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RE-3
U+1B101 (110849) 𛄁 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RE-4
U+1B102 (110850) 𛄂 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RO-1
U+1B103 (110851) 𛄃 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RO-2
U+1B104 (110852) 𛄄 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RO-3
U+1B105 (110853) 𛄅 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RO-4
U+1B106 (110854) 𛄆 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RO-5
U+1B107 (110855) 𛄇 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER RO-6
U+1B108 (110856) 𛄈 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WA-1
U+1B109 (110857) 𛄉 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WA-2
U+1B10A (110858) 𛄊 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WA-3
U+1B10B (110859) 𛄋 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WA-4
U+1B10C (110860) 𛄌 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WA-5
U+1B10D (110861) 𛄍 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WI-1
U+1B10E (110862) 𛄎 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WI-2
U+1B10F (110863) 𛄏 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WI-3
U+1B110 (110864) 𛄐 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WI-4
U+1B111 (110865) 𛄑 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WI-5
U+1B112 (110866) 𛄒 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WE-1
U+1B113 (110867) 𛄓 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WE-2
U+1B114 (110868) 𛄔 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WE-3
U+1B115 (110869) 𛄕 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WE-4
U+1B116 (110870) 𛄖 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WO-1
U+1B117 (110871) 𛄗 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WO-2
U+1B118 (110872) 𛄘 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WO-3
U+1B119 (110873) 𛄙 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WO-4
U+1B11A (110874) 𛄚 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WO-5
U+1B11B (110875) 𛄛 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WO-6
U+1B11C (110876) 𛄜 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER WO-7
U+1B11D (110877) 𛄝 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER N-MU-MO-1
U+1B11E (110878) 𛄞 Hira
(Hiragana)
HENTAIGANA LETTER N-MU-MO-2
U+1B11F (110879) 𛄟 Hira
(Hiragana)
HIRAGANA LETTER ARCHAIC WU
U+1B120 (110880) 𛄠 Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER ARCHAIC YI
U+1B121 (110881) 𛄡 Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER ARCHAIC YE
U+1B122 (110882) 𛄢 Kana
(Katakana)
KATAKANA LETTER ARCHAIC WU