မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/နဳဝါ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ဂရေန်တာ

နဳဝါ

တိရဟုတာ ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “နဳဝါ” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+11400 to U+1147F. All assigned characters in this block have the Script value Newa (Newa).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+11400 (70656) 𑐀 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER A
U+11401 (70657) 𑐁 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER AA
U+11402 (70658) 𑐂 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER I
U+11403 (70659) 𑐃 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER II
U+11404 (70660) 𑐄 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER U
U+11405 (70661) 𑐅 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER UU
U+11406 (70662) 𑐆 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER VOCALIC R
U+11407 (70663) 𑐇 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER VOCALIC RR
U+11408 (70664) 𑐈 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER VOCALIC L
U+11409 (70665) 𑐉 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER VOCALIC LL
U+1140A (70666) 𑐊 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER E
U+1140B (70667) 𑐋 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER AI
U+1140C (70668) 𑐌 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER O
U+1140D (70669) 𑐍 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER AU
U+1140E (70670) 𑐎 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER KA
U+1140F (70671) 𑐏 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER KHA
U+11410 (70672) 𑐐 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER GA
U+11411 (70673) 𑐑 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER GHA
U+11412 (70674) 𑐒 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER NGA
U+11413 (70675) 𑐓 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER NGHA
U+11414 (70676) 𑐔 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER CA
U+11415 (70677) 𑐕 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER CHA
U+11416 (70678) 𑐖 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER JA
U+11417 (70679) 𑐗 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER JHA
U+11418 (70680) 𑐘 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER NYA
U+11419 (70681) 𑐙 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER NYHA
U+1141A (70682) 𑐚 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER TTA
U+1141B (70683) 𑐛 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER TTHA
U+1141C (70684) 𑐜 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER DDA
U+1141D (70685) 𑐝 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER DDHA
U+1141E (70686) 𑐞 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER NNA
U+1141F (70687) 𑐟 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER TA
U+11420 (70688) 𑐠 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER THA
U+11421 (70689) 𑐡 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER DA
U+11422 (70690) 𑐢 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER DHA
U+11423 (70691) 𑐣 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER NA
U+11424 (70692) 𑐤 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER NHA
U+11425 (70693) 𑐥 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER PA
U+11426 (70694) 𑐦 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER PHA
U+11427 (70695) 𑐧 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER BA
U+11428 (70696) 𑐨 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER BHA
U+11429 (70697) 𑐩 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER MA
U+1142A (70698) 𑐪 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER MHA
U+1142B (70699) 𑐫 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER YA
U+1142C (70700) 𑐬 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER RA
U+1142D (70701) 𑐭 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER RHA
U+1142E (70702) 𑐮 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER LA
U+1142F (70703) 𑐯 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER LHA
U+11430 (70704) 𑐰 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER WA
U+11431 (70705) 𑐱 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER SHA
U+11432 (70706) 𑐲 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER SSA
U+11433 (70707) 𑐳 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER SA
U+11434 (70708) 𑐴 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER HA
U+11435 (70709) 𑐵 Mc
(Spacing Mark)
NEWA VOWEL SIGN AA
U+11436 (70710) 𑐶 Mc
(Spacing Mark)
NEWA VOWEL SIGN I
U+11437 (70711) 𑐷 Mc
(Spacing Mark)
NEWA VOWEL SIGN II
U+11438 (70712) 𑐸 Mn
(Nonspacing Mark)
NEWA VOWEL SIGN U
U+11439 (70713) 𑐹 Mn
(Nonspacing Mark)
NEWA VOWEL SIGN UU
U+1143A (70714) 𑐺 Mn
(Nonspacing Mark)
NEWA VOWEL SIGN VOCALIC R
U+1143B (70715) 𑐻 Mn
(Nonspacing Mark)
NEWA VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+1143C (70716) 𑐼 Mn
(Nonspacing Mark)
NEWA VOWEL SIGN VOCALIC L
U+1143D (70717) 𑐽 Mn
(Nonspacing Mark)
NEWA VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+1143E (70718) 𑐾 Mn
(Nonspacing Mark)
NEWA VOWEL SIGN E
U+1143F (70719) 𑐿 Mn
(Nonspacing Mark)
NEWA VOWEL SIGN AI
U+11440 (70720) 𑑀 Mc
(Spacing Mark)
NEWA VOWEL SIGN O
U+11441 (70721) 𑑁 Mc
(Spacing Mark)
NEWA VOWEL SIGN AU
U+11442 (70722) ◌𑑂 Mn
(Nonspacing Mark)
NEWA SIGN VIRAMA
U+11443 (70723) 𑑃 Mn
(Nonspacing Mark)
NEWA SIGN CANDRABINDU
U+11444 (70724) 𑑄 Mn
(Nonspacing Mark)
NEWA SIGN ANUSVARA
U+11445 (70725) 𑑅 Mc
(Spacing Mark)
NEWA SIGN VISARGA
U+11446 (70726) ◌𑑆 Mn
(Nonspacing Mark)
NEWA SIGN NUKTA
U+11447 (70727) 𑑇 Lo
(Other Letter)
NEWA SIGN AVAGRAHA
U+11448 (70728) 𑑈 Lo
(Other Letter)
NEWA SIGN FINAL ANUSVARA
U+11449 (70729) 𑑉 Lo
(Other Letter)
NEWA OM
U+1144A (70730) 𑑊 Lo
(Other Letter)
NEWA SIDDHI
U+1144B (70731) 𑑋 Po
(Other Punctuation)
NEWA DANDA
U+1144C (70732) 𑑌 Po
(Other Punctuation)
NEWA DOUBLE DANDA
U+1144D (70733) 𑑍 Po
(Other Punctuation)
NEWA COMMA
U+1144E (70734) 𑑎 Po
(Other Punctuation)
NEWA GAP FILLER
U+1144F (70735) 𑑏 Po
(Other Punctuation)
NEWA ABBREVIATION SIGN
U+11450 (70736) 𑑐 Nd
(Decimal Number)
NEWA DIGIT ZERO
U+11451 (70737) 𑑑 Nd
(Decimal Number)
NEWA DIGIT ONE
U+11452 (70738) 𑑒 Nd
(Decimal Number)
NEWA DIGIT TWO
U+11453 (70739) 𑑓 Nd
(Decimal Number)
NEWA DIGIT THREE
U+11454 (70740) 𑑔 Nd
(Decimal Number)
NEWA DIGIT FOUR
U+11455 (70741) 𑑕 Nd
(Decimal Number)
NEWA DIGIT FIVE
U+11456 (70742) 𑑖 Nd
(Decimal Number)
NEWA DIGIT SIX
U+11457 (70743) 𑑗 Nd
(Decimal Number)
NEWA DIGIT SEVEN
U+11458 (70744) 𑑘 Nd
(Decimal Number)
NEWA DIGIT EIGHT
U+11459 (70745) 𑑙 Nd
(Decimal Number)
NEWA DIGIT NINE
U+1145A (70746) 𑑚 Po
(Other Punctuation)
NEWA DOUBLE COMMA
U+1145B (70747) 𑑛 Po
(Other Punctuation)
NEWA PLACEHOLDER MARK
U+1145D (70749) 𑑝 Po
(Other Punctuation)
NEWA INSERTION SIGN
U+1145E (70750) ◌𑑞 Mn
(Nonspacing Mark)
NEWA SANDHI MARK
U+1145F (70751) 𑑟 Lo
(Other Letter)
NEWA LETTER VEDIC ANUSVARA
U+11460 (70752) 𑑠 Lo
(Other Letter)
NEWA SIGN JIHVAMULIYA
U+11461 (70753) 𑑡 Lo
(Other Letter)
NEWA SIGN UPADHMANIYA