အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/တိရဟုတာ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ နဳဝါ

တိရဟုတာ

သေတ်ဒေါန် ⟶

This page lists the characters in the “တိရဟုတာ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+11480 to U+114DF. All assigned characters in this block have the Script value Tirh (Tirhuta).

Code point Image Character General
Category
Name
U+11480 (70784) 𑒀 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA ANJI
U+11481 (70785) 𑒁 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER A
U+11482 (70786) 𑒂 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER AA
U+11483 (70787) 𑒃 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER I
U+11484 (70788) 𑒄 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER II
U+11485 (70789) 𑒅 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER U
U+11486 (70790) 𑒆 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER UU
U+11487 (70791) 𑒇 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER VOCALIC R
U+11488 (70792) 𑒈 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER VOCALIC RR
U+11489 (70793) 𑒉 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER VOCALIC L
U+1148A (70794) 𑒊 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER VOCALIC LL
U+1148B (70795) 𑒋 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER E
U+1148C (70796) 𑒌 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER AI
U+1148D (70797) 𑒍 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER O
U+1148E (70798) 𑒎 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER AU
U+1148F (70799) 𑒏 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER KA
U+11490 (70800) 𑒐 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER KHA
U+11491 (70801) 𑒑 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER GA
U+11492 (70802) 𑒒 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER GHA
U+11493 (70803) 𑒓 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER NGA
U+11494 (70804) 𑒔 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER CA
U+11495 (70805) 𑒕 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER CHA
U+11496 (70806) 𑒖 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER JA
U+11497 (70807) 𑒗 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER JHA
U+11498 (70808) 𑒘 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER NYA
U+11499 (70809) 𑒙 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER TTA
U+1149A (70810) 𑒚 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER TTHA
U+1149B (70811) 𑒛 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER DDA
U+1149C (70812) 𑒜 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER DDHA
U+1149D (70813) 𑒝 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER NNA
U+1149E (70814) 𑒞 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER TA
U+1149F (70815) 𑒟 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER THA
U+114A0 (70816) 𑒠 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER DA
U+114A1 (70817) 𑒡 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER DHA
U+114A2 (70818) 𑒢 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER NA
U+114A3 (70819) 𑒣 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER PA
U+114A4 (70820) 𑒤 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER PHA
U+114A5 (70821) 𑒥 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER BA
U+114A6 (70822) 𑒦 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER BHA
U+114A7 (70823) 𑒧 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER MA
U+114A8 (70824) 𑒨 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER YA
U+114A9 (70825) 𑒩 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER RA
U+114AA (70826) 𑒪 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER LA
U+114AB (70827) 𑒫 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER VA
U+114AC (70828) 𑒬 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER SHA
U+114AD (70829) 𑒭 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER SSA
U+114AE (70830) 𑒮 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER SA
U+114AF (70831) 𑒯 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA LETTER HA
U+114B0 (70832) 𑒰 Mc
(Spacing Mark)
TIRHUTA VOWEL SIGN AA
U+114B1 (70833) 𑒱 Mc
(Spacing Mark)
TIRHUTA VOWEL SIGN I
U+114B2 (70834) 𑒲 Mc
(Spacing Mark)
TIRHUTA VOWEL SIGN II
U+114B3 (70835) 𑒳 Mn
(Nonspacing Mark)
TIRHUTA VOWEL SIGN U
U+114B4 (70836) 𑒴 Mn
(Nonspacing Mark)
TIRHUTA VOWEL SIGN UU
U+114B5 (70837) 𑒵 Mn
(Nonspacing Mark)
TIRHUTA VOWEL SIGN VOCALIC R
U+114B6 (70838) 𑒶 Mn
(Nonspacing Mark)
TIRHUTA VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+114B7 (70839) 𑒷 Mn
(Nonspacing Mark)
TIRHUTA VOWEL SIGN VOCALIC L
U+114B8 (70840) 𑒸 Mn
(Nonspacing Mark)
TIRHUTA VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+114B9 (70841) 𑒹 Mc
(Spacing Mark)
TIRHUTA VOWEL SIGN E
U+114BA (70842) 𑒺 Mn
(Nonspacing Mark)
TIRHUTA VOWEL SIGN SHORT E
U+114BB (70843) 𑒻 Mc
(Spacing Mark)
TIRHUTA VOWEL SIGN AI
U+114BC (70844) 𑒼 Mc
(Spacing Mark)
TIRHUTA VOWEL SIGN O
U+114BD (70845) 𑒽 Mc
(Spacing Mark)
TIRHUTA VOWEL SIGN SHORT O
U+114BE (70846) 𑒾 Mc
(Spacing Mark)
TIRHUTA VOWEL SIGN AU
U+114BF (70847) 𑒿 Mn
(Nonspacing Mark)
TIRHUTA SIGN CANDRABINDU
U+114C0 (70848) 𑓀 Mn
(Nonspacing Mark)
TIRHUTA SIGN ANUSVARA
U+114C1 (70849) 𑓁 Mc
(Spacing Mark)
TIRHUTA SIGN VISARGA
U+114C2 (70850) ◌𑓂 Mn
(Nonspacing Mark)
TIRHUTA SIGN VIRAMA
U+114C3 (70851) ◌𑓃 Mn
(Nonspacing Mark)
TIRHUTA SIGN NUKTA
U+114C4 (70852) 𑓄 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA SIGN AVAGRAHA
U+114C5 (70853) 𑓅 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA GVANG
U+114C6 (70854) 𑓆 Po
(Other Punctuation)
TIRHUTA ABBREVIATION SIGN
U+114C7 (70855) 𑓇 Lo
(Other Letter)
TIRHUTA OM
U+114D0 (70864) 𑓐 Nd
(Decimal Number)
TIRHUTA DIGIT ZERO
U+114D1 (70865) 𑓑 Nd
(Decimal Number)
TIRHUTA DIGIT ONE
U+114D2 (70866) 𑓒 Nd
(Decimal Number)
TIRHUTA DIGIT TWO
U+114D3 (70867) 𑓓 Nd
(Decimal Number)
TIRHUTA DIGIT THREE
U+114D4 (70868) 𑓔 Nd
(Decimal Number)
TIRHUTA DIGIT FOUR
U+114D5 (70869) 𑓕 Nd
(Decimal Number)
TIRHUTA DIGIT FIVE
U+114D6 (70870) 𑓖 Nd
(Decimal Number)
TIRHUTA DIGIT SIX
U+114D7 (70871) 𑓗 Nd
(Decimal Number)
TIRHUTA DIGIT SEVEN
U+114D8 (70872) 𑓘 Nd
(Decimal Number)
TIRHUTA DIGIT EIGHT
U+114D9 (70873) 𑓙 Nd
(Decimal Number)
TIRHUTA DIGIT NINE