မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ဒဝ်ဂရာ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အာဟုမ်

ဒဝ်ဂရာ

ဝါရာန်သဳတဳ ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “ဒဝ်ဂရာ” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+11800 to U+1184F. All assigned characters in this block have the Script value Dogr (Dogra).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+11800 (71680) 𑠀 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER A
U+11801 (71681) 𑠁 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER AA
U+11802 (71682) 𑠂 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER I
U+11803 (71683) 𑠃 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER II
U+11804 (71684) 𑠄 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER U
U+11805 (71685) 𑠅 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER UU
U+11806 (71686) 𑠆 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER E
U+11807 (71687) 𑠇 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER AI
U+11808 (71688) 𑠈 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER O
U+11809 (71689) 𑠉 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER AU
U+1180A (71690) 𑠊 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER KA
U+1180B (71691) 𑠋 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER KHA
U+1180C (71692) 𑠌 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER GA
U+1180D (71693) 𑠍 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER GHA
U+1180E (71694) 𑠎 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER NGA
U+1180F (71695) 𑠏 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER CA
U+11810 (71696) 𑠐 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER CHA
U+11811 (71697) 𑠑 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER JA
U+11812 (71698) 𑠒 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER JHA
U+11813 (71699) 𑠓 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER NYA
U+11814 (71700) 𑠔 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER TTA
U+11815 (71701) 𑠕 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER TTHA
U+11816 (71702) 𑠖 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER DDA
U+11817 (71703) 𑠗 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER DDHA
U+11818 (71704) 𑠘 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER NNA
U+11819 (71705) 𑠙 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER TA
U+1181A (71706) 𑠚 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER THA
U+1181B (71707) 𑠛 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER DA
U+1181C (71708) 𑠜 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER DHA
U+1181D (71709) 𑠝 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER NA
U+1181E (71710) 𑠞 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER PA
U+1181F (71711) 𑠟 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER PHA
U+11820 (71712) 𑠠 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER BA
U+11821 (71713) 𑠡 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER BHA
U+11822 (71714) 𑠢 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER MA
U+11823 (71715) 𑠣 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER YA
U+11824 (71716) 𑠤 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER RA
U+11825 (71717) 𑠥 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER LA
U+11826 (71718) 𑠦 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER VA
U+11827 (71719) 𑠧 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER SHA
U+11828 (71720) 𑠨 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER SSA
U+11829 (71721) 𑠩 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER SA
U+1182A (71722) 𑠪 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER HA
U+1182B (71723) 𑠫 Lo
(Other Letter)
DOGRA LETTER RRA
U+1182C (71724) 𑠬 Mc
(Spacing Mark)
DOGRA VOWEL SIGN AA
U+1182D (71725) 𑠭 Mc
(Spacing Mark)
DOGRA VOWEL SIGN I
U+1182E (71726) 𑠮 Mc
(Spacing Mark)
DOGRA VOWEL SIGN II
U+1182F (71727) 𑠯 Mn
(Nonspacing Mark)
DOGRA VOWEL SIGN U
U+11830 (71728) 𑠰 Mn
(Nonspacing Mark)
DOGRA VOWEL SIGN UU
U+11831 (71729) 𑠱 Mn
(Nonspacing Mark)
DOGRA VOWEL SIGN VOCALIC R
U+11832 (71730) 𑠲 Mn
(Nonspacing Mark)
DOGRA VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+11833 (71731) 𑠳 Mn
(Nonspacing Mark)
DOGRA VOWEL SIGN E
U+11834 (71732) 𑠴 Mn
(Nonspacing Mark)
DOGRA VOWEL SIGN AI
U+11835 (71733) 𑠵 Mn
(Nonspacing Mark)
DOGRA VOWEL SIGN O
U+11836 (71734) 𑠶 Mn
(Nonspacing Mark)
DOGRA VOWEL SIGN AU
U+11837 (71735) 𑠷 Mn
(Nonspacing Mark)
DOGRA SIGN ANUSVARA
U+11838 (71736) 𑠸 Mc
(Spacing Mark)
DOGRA SIGN VISARGA
U+11839 (71737) ◌𑠹 Mn
(Nonspacing Mark)
DOGRA SIGN VIRAMA
U+1183A (71738) ◌𑠺 Mn
(Nonspacing Mark)
DOGRA SIGN NUKTA
U+1183B (71739) 𑠻 Po
(Other Punctuation)
DOGRA ABBREVIATION SIGN