အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ခါဝဳ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ မကာသာ

ခါဝဳ

လဳသေုန်လိက်ဗပေင်စုတ် ⟶

This page lists the characters in the “ခါဝဳ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+11F00 to U+11F5F. All assigned characters in this block have the Script value Kawi (Kawi).

Code point Image Character Name
U+11F00 (73472) 𑼀 KAWI SIGN CANDRABINDU
U+11F01 (73473) 𑼁 KAWI SIGN ANUSVARA
U+11F02 (73474) 𑼂 KAWI SIGN REPHA
U+11F03 (73475) 𑼃 KAWI SIGN VISARGA
U+11F04 (73476) 𑼄 KAWI LETTER A
U+11F05 (73477) 𑼅 KAWI LETTER AA
U+11F06 (73478) 𑼆 KAWI LETTER I
U+11F07 (73479) 𑼇 KAWI LETTER II
U+11F08 (73480) 𑼈 KAWI LETTER U
U+11F09 (73481) 𑼉 KAWI LETTER UU
U+11F0A (73482) 𑼊 KAWI LETTER VOCALIC R
U+11F0B (73483) 𑼋 KAWI LETTER VOCALIC RR
U+11F0C (73484) 𑼌 KAWI LETTER VOCALIC L
U+11F0D (73485) 𑼍 KAWI LETTER VOCALIC LL
U+11F0E (73486) 𑼎 KAWI LETTER E
U+11F0F (73487) 𑼏 KAWI LETTER AI
U+11F10 (73488) 𑼐 KAWI LETTER O
U+11F12 (73490) 𑼒 KAWI LETTER KA
U+11F13 (73491) 𑼓 KAWI LETTER KHA
U+11F14 (73492) 𑼔 KAWI LETTER GA
U+11F15 (73493) 𑼕 KAWI LETTER GHA
U+11F16 (73494) 𑼖 KAWI LETTER NGA
U+11F17 (73495) 𑼗 KAWI LETTER CA
U+11F18 (73496) 𑼘 KAWI LETTER CHA
U+11F19 (73497) 𑼙 KAWI LETTER JA
U+11F1A (73498) 𑼚 KAWI LETTER JHA
U+11F1B (73499) 𑼛 KAWI LETTER NYA
U+11F1C (73500) 𑼜 KAWI LETTER TTA
U+11F1D (73501) 𑼝 KAWI LETTER TTHA
U+11F1E (73502) 𑼞 KAWI LETTER DDA
U+11F1F (73503) 𑼟 KAWI LETTER DDHA
U+11F20 (73504) 𑼠 KAWI LETTER NNA
U+11F21 (73505) 𑼡 KAWI LETTER TA
U+11F22 (73506) 𑼢 KAWI LETTER THA
U+11F23 (73507) 𑼣 KAWI LETTER DA
U+11F24 (73508) 𑼤 KAWI LETTER DHA
U+11F25 (73509) 𑼥 KAWI LETTER NA
U+11F26 (73510) 𑼦 KAWI LETTER PA
U+11F27 (73511) 𑼧 KAWI LETTER PHA
U+11F28 (73512) 𑼨 KAWI LETTER BA
U+11F29 (73513) 𑼩 KAWI LETTER BHA
U+11F2A (73514) 𑼪 KAWI LETTER MA
U+11F2B (73515) 𑼫 KAWI LETTER YA
U+11F2C (73516) 𑼬 KAWI LETTER RA
U+11F2D (73517) 𑼭 KAWI LETTER LA
U+11F2E (73518) 𑼮 KAWI LETTER WA
U+11F2F (73519) 𑼯 KAWI LETTER SHA
U+11F30 (73520) 𑼰 KAWI LETTER SSA
U+11F31 (73521) 𑼱 KAWI LETTER SA
U+11F32 (73522) 𑼲 KAWI LETTER HA
U+11F33 (73523) 𑼳 KAWI LETTER JNYA
U+11F34 (73524) 𑼴 KAWI VOWEL SIGN AA
U+11F35 (73525) 𑼵 KAWI VOWEL SIGN ALTERNATE AA
U+11F36 (73526) 𑼶 KAWI VOWEL SIGN I
U+11F37 (73527) 𑼷 KAWI VOWEL SIGN II
U+11F38 (73528) 𑼸 KAWI VOWEL SIGN U
U+11F39 (73529) 𑼹 KAWI VOWEL SIGN UU
U+11F3A (73530) 𑼺 KAWI VOWEL SIGN VOCALIC R
U+11F3E (73534) 𑼾 KAWI VOWEL SIGN E
U+11F3F (73535) 𑼿 KAWI VOWEL SIGN AI
U+11F40 (73536) 𑽀 KAWI VOWEL SIGN EU
U+11F41 (73537) 𑽁 KAWI SIGN KILLER
U+11F42 (73538) 𑽂 KAWI CONJOINER
U+11F43 (73539) 𑽃 KAWI DANDA
U+11F44 (73540) 𑽄 KAWI DOUBLE DANDA
U+11F45 (73541) 𑽅 KAWI PUNCTUATION SECTION MARKER
U+11F46 (73542) 𑽆 KAWI PUNCTUATION ALTERNATE SECTION MARKER
U+11F47 (73543) 𑽇 KAWI PUNCTUATION FLOWER
U+11F48 (73544) 𑽈 KAWI PUNCTUATION SPACE FILLER
U+11F49 (73545) 𑽉 KAWI PUNCTUATION DOT
U+11F4A (73546) 𑽊 KAWI PUNCTUATION DOUBLE DOT
U+11F4B (73547) 𑽋 KAWI PUNCTUATION TRIPLE DOT
U+11F4C (73548) 𑽌 KAWI PUNCTUATION CIRCLE
U+11F4D (73549) 𑽍 KAWI PUNCTUATION FILLED CIRCLE
U+11F4E (73550) 𑽎 KAWI PUNCTUATION SPIRAL
U+11F4F (73551) 𑽏 KAWI PUNCTUATION CLOSING SPIRAL
U+11F50 (73552) 𑽐 KAWI DIGIT ZERO
U+11F51 (73553) 𑽑 KAWI DIGIT ONE
U+11F52 (73554) 𑽒 KAWI DIGIT TWO
U+11F53 (73555) 𑽓 KAWI DIGIT THREE
U+11F54 (73556) 𑽔 KAWI DIGIT FOUR
U+11F55 (73557) 𑽕 KAWI DIGIT FIVE
U+11F56 (73558) 𑽖 KAWI DIGIT SIX
U+11F57 (73559) 𑽗 KAWI DIGIT SEVEN
U+11F58 (73560) 𑽘 KAWI DIGIT EIGHT
U+11F59 (73561) 𑽙 KAWI DIGIT NINE