မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ကိုန်ဂၞန်ကြူနဳဖံင်ကဵုသၚ်္ကေတဝါကျဂမၠိုင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ကြူနဳဖံင်

ကိုန်ဂၞန်ကြူနဳဖံင်ကဵုသၚ်္ကေတဝါကျဂမၠိုင်

ကြူနဳဖံန်ကၠာနူအဆက်နန် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “ကိုန်ဂၞန်ကြူနဳဖံင်ကဵုသၚ်္ကေတဝါကျဂမၠိုင်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+12400 to U+1247F. All assigned characters in this block have the Script value Xsux (Cuneiform).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+12400 (74752) 𒐀 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN TWO ASH
U+12401 (74753) 𒐁 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN THREE ASH
U+12402 (74754) 𒐂 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR ASH
U+12403 (74755) 𒐃 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FIVE ASH
U+12404 (74756) 𒐄 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SIX ASH
U+12405 (74757) 𒐅 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SEVEN ASH
U+12406 (74758) 𒐆 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN EIGHT ASH
U+12407 (74759) 𒐇 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN NINE ASH
U+12408 (74760) 𒐈 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN THREE DISH
U+12409 (74761) 𒐉 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR DISH
U+1240A (74762) 𒐊 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FIVE DISH
U+1240B (74763) 𒐋 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SIX DISH
U+1240C (74764) 𒐌 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SEVEN DISH
U+1240D (74765) 𒐍 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN EIGHT DISH
U+1240E (74766) 𒐎 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN NINE DISH
U+1240F (74767) 𒐏 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR U
U+12410 (74768) 𒐐 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FIVE U
U+12411 (74769) 𒐑 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SIX U
U+12412 (74770) 𒐒 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SEVEN U
U+12413 (74771) 𒐓 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN EIGHT U
U+12414 (74772) 𒐔 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN NINE U
U+12415 (74773) 𒐕 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE GESH2
U+12416 (74774) 𒐖 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN TWO GESH2
U+12417 (74775) 𒐗 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN THREE GESH2
U+12418 (74776) 𒐘 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR GESH2
U+12419 (74777) 𒐙 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FIVE GESH2
U+1241A (74778) 𒐚 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SIX GESH2
U+1241B (74779) 𒐛 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SEVEN GESH2
U+1241C (74780) 𒐜 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN EIGHT GESH2
U+1241D (74781) 𒐝 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN NINE GESH2
U+1241E (74782) 𒐞 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE GESHU
U+1241F (74783) 𒐟 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN TWO GESHU
U+12420 (74784) 𒐠 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN THREE GESHU
U+12421 (74785) 𒐡 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR GESHU
U+12422 (74786) 𒐢 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FIVE GESHU
U+12423 (74787) 𒐣 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN TWO SHAR2
U+12424 (74788) 𒐤 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN THREE SHAR2
U+12425 (74789) 𒐥 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN THREE SHAR2 VARIANT FORM
U+12426 (74790) 𒐦 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR SHAR2
U+12427 (74791) 𒐧 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FIVE SHAR2
U+12428 (74792) 𒐨 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SIX SHAR2
U+12429 (74793) 𒐩 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SEVEN SHAR2
U+1242A (74794) 𒐪 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN EIGHT SHAR2
U+1242B (74795) 𒐫 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN NINE SHAR2
U+1242C (74796) 𒐬 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE SHARU
U+1242D (74797) 𒐭 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN TWO SHARU
U+1242E (74798) 𒐮 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN THREE SHARU
U+1242F (74799) 𒐯 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN THREE SHARU VARIANT FORM
U+12430 (74800) 𒐰 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR SHARU
U+12431 (74801) 𒐱 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FIVE SHARU
U+12432 (74802) 𒐲 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SHAR2 TIMES GAL PLUS DISH
U+12433 (74803) 𒐳 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SHAR2 TIMES GAL PLUS MIN
U+12434 (74804) 𒐴 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE BURU
U+12435 (74805) 𒐵 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN TWO BURU
U+12436 (74806) 𒐶 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN THREE BURU
U+12437 (74807) 𒐷 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN THREE BURU VARIANT FORM
U+12438 (74808) 𒐸 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR BURU
U+12439 (74809) 𒐹 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FIVE BURU
U+1243A (74810) 𒐺 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN THREE VARIANT FORM ESH16
U+1243B (74811) 𒐻 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN THREE VARIANT FORM ESH21
U+1243C (74812) 𒐼 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR VARIANT FORM LIMMU
U+1243D (74813) 𒐽 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR VARIANT FORM LIMMU4
U+1243E (74814) 𒐾 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR VARIANT FORM LIMMU A
U+1243F (74815) 𒐿 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR VARIANT FORM LIMMU B
U+12440 (74816) 𒑀 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SIX VARIANT FORM ASH9
U+12441 (74817) 𒑁 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SEVEN VARIANT FORM IMIN3
U+12442 (74818) 𒑂 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SEVEN VARIANT FORM IMIN A
U+12443 (74819) 𒑃 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SEVEN VARIANT FORM IMIN B
U+12444 (74820) 𒑄 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN EIGHT VARIANT FORM USSU
U+12445 (74821) 𒑅 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN EIGHT VARIANT FORM USSU3
U+12446 (74822) 𒑆 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN NINE VARIANT FORM ILIMMU
U+12447 (74823) 𒑇 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN NINE VARIANT FORM ILIMMU3
U+12448 (74824) 𒑈 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN NINE VARIANT FORM ILIMMU4
U+12449 (74825) 𒑉 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN NINE VARIANT FORM ILIMMU A
U+1244A (74826) 𒑊 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN TWO ASH TENU
U+1244B (74827) 𒑋 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN THREE ASH TENU
U+1244C (74828) 𒑌 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR ASH TENU
U+1244D (74829) 𒑍 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FIVE ASH TENU
U+1244E (74830) 𒑎 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SIX ASH TENU
U+1244F (74831) 𒑏 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE BAN2
U+12450 (74832) 𒑐 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN TWO BAN2
U+12451 (74833) 𒑑 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN THREE BAN2
U+12452 (74834) 𒑒 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR BAN2
U+12453 (74835) 𒑓 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR BAN2 VARIANT FORM
U+12454 (74836) 𒑔 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FIVE BAN2
U+12455 (74837) 𒑕 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FIVE BAN2 VARIANT FORM
U+12456 (74838) 𒑖 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN NIGIDAMIN
U+12457 (74839) 𒑗 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN NIGIDAESH
U+12458 (74840) 𒑘 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE ESHE3
U+12459 (74841) 𒑙 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN TWO ESHE3
U+1245A (74842) 𒑚 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE THIRD DISH
U+1245B (74843) 𒑛 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN TWO THIRDS DISH
U+1245C (74844) 𒑜 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FIVE SIXTHS DISH
U+1245D (74845) 𒑝 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE THIRD VARIANT FORM A
U+1245E (74846) 𒑞 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN TWO THIRDS VARIANT FORM A
U+1245F (74847) 𒑟 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE EIGHTH ASH
U+12460 (74848) 𒑠 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE QUARTER ASH
U+12461 (74849) 𒑡 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN OLD ASSYRIAN ONE SIXTH
U+12462 (74850) 𒑢 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN OLD ASSYRIAN ONE QUARTER
U+12463 (74851) 𒑣 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE QUARTER GUR
U+12464 (74852) 𒑤 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ONE HALF GUR
U+12465 (74853) 𒑥 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ELAMITE ONE THIRD
U+12466 (74854) 𒑦 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ELAMITE TWO THIRDS
U+12467 (74855) 𒑧 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ELAMITE FORTY
U+12468 (74856) 𒑨 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN ELAMITE FIFTY
U+12469 (74857) 𒑩 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FOUR U VARIANT FORM
U+1246A (74858) 𒑪 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN FIVE U VARIANT FORM
U+1246B (74859) 𒑫 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SIX U VARIANT FORM
U+1246C (74860) 𒑬 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN SEVEN U VARIANT FORM
U+1246D (74861) 𒑭 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN EIGHT U VARIANT FORM
U+1246E (74862) 𒑮 Nl
(Letter Number)
CUNEIFORM NUMERIC SIGN NINE U VARIANT FORM
U+12470 (74864) 𒑰 Po
(Other Punctuation)
CUNEIFORM PUNCTUATION SIGN OLD ASSYRIAN WORD DIVIDER
U+12471 (74865) 𒑱 Po
(Other Punctuation)
CUNEIFORM PUNCTUATION SIGN VERTICAL COLON
U+12472 (74866) 𒑲 Po
(Other Punctuation)
CUNEIFORM PUNCTUATION SIGN DIAGONAL COLON
U+12473 (74867) 𒑳 Po
(Other Punctuation)
CUNEIFORM PUNCTUATION SIGN DIAGONAL TRICOLON
U+12474 (74868) 𒑴 Po
(Other Punctuation)
CUNEIFORM PUNCTUATION SIGN DIAGONAL QUADCOLON