အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/အဳဇေတ်ဃှေန် ပီုပြၚ်ပွမထိၚ်ဒက်အက္ခရ်အဳဇေတ်တြေံတြဟ်ဂမၠိုၚ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အဳဇေတ်ဃှေန် အက္ခရ်အဳဇေတ်တြေံတြဟ်ဂမၠိုၚ်

အဳဇေတ်ဃှေန် ပီုပြၚ်ပွမထိၚ်ဒက်အက္ခရ်အဳဇေတ်တြေံတြဟ်ဂမၠိုၚ်

အာန်နာတဝ်လဳယာန် အက္ခရ်အဳဇေတ်တြေံတြဟ်ဂမၠိုၚ် ⟶

This page lists the characters in the “အဳဇေတ်ဃှေန် ပီုပြၚ်ပွမထိၚ်ဒက်အက္ခရ်အဳဇေတ်တြေံတြဟ်ဂမၠိုၚ်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+13430 to U+1345F. All assigned characters in this block belong to the General Category Cf (Format). and have the Script value Egyp (Egyptian Hieroglyphs).

Code point Image Character General
Category
Name
U+13430 (78896) (unprintable) Cf
(Format)
EGYPTIAN HIEROGLYPH VERTICAL JOINER
U+13431 (78897) (unprintable) Cf
(Format)
EGYPTIAN HIEROGLYPH HORIZONTAL JOINER
U+13432 (78898) (unprintable) Cf
(Format)
EGYPTIAN HIEROGLYPH INSERT AT TOP START
U+13433 (78899) (unprintable) Cf
(Format)
EGYPTIAN HIEROGLYPH INSERT AT BOTTOM START
U+13434 (78900) (unprintable) Cf
(Format)
EGYPTIAN HIEROGLYPH INSERT AT TOP END
U+13435 (78901) (unprintable) Cf
(Format)
EGYPTIAN HIEROGLYPH INSERT AT BOTTOM END
U+13436 (78902) (unprintable) Cf
(Format)
EGYPTIAN HIEROGLYPH OVERLAY MIDDLE
U+13437 (78903) (unprintable) Cf
(Format)
EGYPTIAN HIEROGLYPH BEGIN SEGMENT
U+13438 (78904) (unprintable) Cf
(Format)
EGYPTIAN HIEROGLYPH END SEGMENT
U+13439 (78905) (unprintable) Cn
(Unassigned)
<reserved-13439>
U+1343A (78906) (unprintable) Cn
(Unassigned)
<reserved-1343A>
U+1343B (78907) (unprintable) Cn
(Unassigned)
<reserved-1343B>
U+1343C (78908) (unprintable) Cn
(Unassigned)
<reserved-1343C>
U+1343D (78909) (unprintable) Cn
(Unassigned)
<reserved-1343D>
U+1343E (78910) (unprintable) Cn
(Unassigned)
<reserved-1343E>
U+1343F (78911) (unprintable) Cn
(Unassigned)
<reserved-1343F>
U+13440 (78912) 𓑀 Cn
(Unassigned)
<reserved-13440>
U+13441 (78913) 𓑁 Cn
(Unassigned)
<reserved-13441>
U+13442 (78914) 𓑂 Cn
(Unassigned)
<reserved-13442>
U+13443 (78915) 𓑃 Cn
(Unassigned)
<reserved-13443>
U+13444 (78916) 𓑄 Cn
(Unassigned)
<reserved-13444>
U+13445 (78917) 𓑅 Cn
(Unassigned)
<reserved-13445>
U+13446 (78918) 𓑆 Cn
(Unassigned)
<reserved-13446>
U+13447 (78919) 𓑇 Cn
(Unassigned)
<reserved-13447>
U+13448 (78920) 𓑈 Cn
(Unassigned)
<reserved-13448>
U+13449 (78921) 𓑉 Cn
(Unassigned)
<reserved-13449>
U+1344A (78922) 𓑊 Cn
(Unassigned)
<reserved-1344A>
U+1344B (78923) 𓑋 Cn
(Unassigned)
<reserved-1344B>
U+1344C (78924) 𓑌 Cn
(Unassigned)
<reserved-1344C>
U+1344D (78925) 𓑍 Cn
(Unassigned)
<reserved-1344D>
U+1344E (78926) 𓑎 Cn
(Unassigned)
<reserved-1344E>
U+1344F (78927) 𓑏 Cn
(Unassigned)
<reserved-1344F>
U+13450 (78928) 𓑐 Cn
(Unassigned)
<reserved-13450>
U+13451 (78929) 𓑑 Cn
(Unassigned)
<reserved-13451>
U+13452 (78930) 𓑒 Cn
(Unassigned)
<reserved-13452>
U+13453 (78931) 𓑓 Cn
(Unassigned)
<reserved-13453>
U+13454 (78932) 𓑔 Cn
(Unassigned)
<reserved-13454>
U+13455 (78933) 𓑕 Cn
(Unassigned)
<reserved-13455>