မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/အက္ခရ်မအခဝ်ပြုပြေင်ပြံင်သၠဲအကြာမ္ၚောဲဂမၠိုင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အက္ခရ်အာဲပဳဨဂမၠိုင်

အက္ခရ်မအခဝ်ပြုပြေင်ပြံင်သၠဲအကြာမ္ၚောဲဂမၠိုင်

ပံင်စပ်ခရက်သက်လဝ်ကဵုရမျာင်ဂမၠိုင် ⟶

This page lists the characters in the “အက္ခရ်မအခဝ်ပြုပြေင်ပြံင်သၠဲအကြာမ္ၚောဲဂမၠိုင်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+02B0 to U+02FF.

Code point Image Character General
Category
Script Name
U+02B0 (688) ʰ Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL H
U+02B1 (689) ʱ Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL H WITH HOOK
U+02B2 (690) ʲ Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL J
U+02B3 (691) ʳ Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL R
U+02B4 (692) ʴ Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL TURNED R
U+02B5 (693) ʵ Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL TURNED R WITH HOOK
U+02B6 (694) ʶ Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL INVERTED R
U+02B7 (695) ʷ Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL W
U+02B8 (696) ʸ Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL Y
U+02B9 (697) ʹ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER PRIME
U+02BA (698) ʺ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER DOUBLE PRIME
U+02BB (699) ʻ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER TURNED COMMA
U+02BC (700) ʼ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER APOSTROPHE
U+02BD (701) ʽ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER REVERSED COMMA
U+02BE (702) ʾ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER RIGHT HALF RING
U+02BF (703) ʿ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER LEFT HALF RING
U+02C0 (704) ˀ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER GLOTTAL STOP
U+02C1 (705) ˁ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER REVERSED GLOTTAL STOP
U+02C2 (706) ˂ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER LEFT ARROWHEAD
U+02C3 (707) ˃ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER RIGHT ARROWHEAD
U+02C4 (708) ˄ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER UP ARROWHEAD
U+02C5 (709) ˅ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER DOWN ARROWHEAD
U+02C6 (710) ˆ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT
U+02C7 (711) ˇ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
CARON
U+02C8 (712) ˈ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER VERTICAL LINE
U+02C9 (713) ˉ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER MACRON
U+02CA (714) ˊ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER ACUTE ACCENT
U+02CB (715) ˋ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER GRAVE ACCENT
U+02CC (716) ˌ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER LOW VERTICAL LINE
U+02CD (717) ˍ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER LOW MACRON
U+02CE (718) ˎ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER LOW GRAVE ACCENT
U+02CF (719) ˏ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER LOW ACUTE ACCENT
U+02D0 (720) ː Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER TRIANGULAR COLON
U+02D1 (721) ˑ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER HALF TRIANGULAR COLON
U+02D2 (722) ˒ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER CENTRED RIGHT HALF RING
U+02D3 (723) ˓ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER CENTRED LEFT HALF RING
U+02D4 (724) ˔ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER UP TACK
U+02D5 (725) ˕ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER DOWN TACK
U+02D6 (726) ˖ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER PLUS SIGN
U+02D7 (727) ˗ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER MINUS SIGN
U+02D8 (728) ˘ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
BREVE
U+02D9 (729) ˙ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
DOT ABOVE
U+02DA (730) ˚ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
RING ABOVE
U+02DB (731) ˛ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
OGONEK
U+02DC (732) ˜ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
SMALL TILDE
U+02DD (733) ˝ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
DOUBLE ACUTE ACCENT
U+02DE (734) ˞ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER RHOTIC HOOK
U+02DF (735) ˟ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER CROSS ACCENT
U+02E0 (736) ˠ Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL GAMMA
U+02E1 (737) ˡ Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL L
U+02E2 (738) ˢ Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL S
U+02E3 (739) ˣ Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL X
U+02E4 (740) ˤ Lm
(Modifier Letter)
Latn
(Latin)
MODIFIER LETTER SMALL REVERSED GLOTTAL STOP
U+02E5 (741) ˥ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER EXTRA-HIGH TONE BAR
U+02E6 (742) ˦ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER HIGH TONE BAR
U+02E7 (743) ˧ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER MID TONE BAR
U+02E8 (744) ˨ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER LOW TONE BAR
U+02E9 (745) ˩ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER EXTRA-LOW TONE BAR
U+02EA (746) ˪ Sk
(Modifier Symbol)
Bopo
(Bopomofo)
MODIFIER LETTER YIN DEPARTING TONE MARK
U+02EB (747) ˫ Sk
(Modifier Symbol)
Bopo
(Bopomofo)
MODIFIER LETTER YANG DEPARTING TONE MARK
U+02EC (748) ˬ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER VOICING
U+02ED (749) ˭ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER UNASPIRATED
U+02EE (750) ˮ Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER DOUBLE APOSTROPHE
U+02EF (751) ˯ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER LOW DOWN ARROWHEAD
U+02F0 (752) ˰ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER LOW UP ARROWHEAD
U+02F1 (753) ˱ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER LOW LEFT ARROWHEAD
U+02F2 (754) ˲ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER LOW RIGHT ARROWHEAD
U+02F3 (755) ˳ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER LOW RING
U+02F4 (756) ˴ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER MIDDLE GRAVE ACCENT
U+02F5 (757) ˵ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER MIDDLE DOUBLE GRAVE ACCENT
U+02F6 (758) ˶ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER MIDDLE DOUBLE ACUTE ACCENT
U+02F7 (759) ˷ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER LOW TILDE
U+02F8 (760) ˸ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER RAISED COLON
U+02F9 (761) ˹ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER BEGIN HIGH TONE
U+02FA (762) ˺ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER END HIGH TONE
U+02FB (763) ˻ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER BEGIN LOW TONE
U+02FC (764) ˼ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER END LOW TONE
U+02FD (765) ˽ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER SHELF
U+02FE (766) ˾ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER OPEN SHELF
U+02FF (767) ˿ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
MODIFIER LETTER LOW LEFT ARROW