အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/သ္ဇိုင်လပ်တေန်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ

သ္ဇိုင်လပ်တေန်

လပ်တေန်ဗပေင်စုတ်အဆက်တၞဟ်-မွဲ ⟶

This page lists the characters in the “သ္ဇိုင်လပ်တေန်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+0000 to U+007F.


Code point Image Character General
Category
Script Name
U+0000 (0) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0000>; control character name: NULL (NUL)
U+0001 (1) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0001>; control character name: START OF HEADING (SOH)
U+0002 (2) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0002>; control character name: START OF TEXT (STX)
U+0003 (3) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0003>; control character name: END OF TEXT (ETX)
U+0004 (4) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0004>; control character name: END OF TRANSMISSION (EOT)
U+0005 (5) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0005>; control character name: ENQUIRY (ENQ)
U+0006 (6) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0006>; control character name: ACKNOWLEDGE (ACK)
U+0007 (7) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0007>; control character name: ALERT (BEL)
U+0008 (8) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0008>; control character name: BACKSPACE (BS)
U+0009 (9) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0009>; control character name: CHARACTER TABULATION or HORIZONTAL TABULATION (HT, TAB)
U+000A (10) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-000A>; control character name: LINE FEED or NEW LINE or END OF LINE (LF, NL, EOL)
U+000B (11) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-000B>; control character name: LINE TABULATION or VERTICAL TABULATION (VT)
U+000C (12) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-000C>; control character name: FORM FEED (FF)
U+000D (13) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-000D>; control character name: CARRIAGE RETURN (CR)
U+000E (14) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-000E>; control character name: SHIFT OUT or LOCKING-SHIFT ONE (SO)
U+000F (15) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-000F>; control character name: SHIFT IN or LOCKING-SHIFT ZERO (SI)
U+0010 (16) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0010>; control character name: DATA LINK ESCAPE (DLE)
U+0011 (17) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0011>; control character name: DEVICE CONTROL ONE (DC1)
U+0012 (18) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0012>; control character name: DEVICE CONTROL TWO (DC2)
U+0013 (19) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0013>; control character name: DEVICE CONTROL THREE (DC3)
U+0014 (20) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0014>; control character name: DEVICE CONTROL FOUR (DC4)
U+0015 (21) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0015>; control character name: NEGATIVE ACKNOWLEDGE (NAK)
U+0016 (22) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0016>; control character name: SYNCHRONOUS IDLE (SYN)
U+0017 (23) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0017>; control character name: END OF TRANSMISSION BLOCK (ETB)
U+0018 (24) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0018>; control character name: CANCEL (CAN)
U+0019 (25) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-0019>; control character name: END OF MEDIUM (EOM)
U+001A (26) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-001A>; control character name: SUBSTITUTE (SUB)
U+001B (27) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-001B>; control character name: ESCAPE (ESC)
U+001C (28) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-001C>; control character name: INFORMATION SEPARATOR FOUR or FILE SEPARATOR (FS)
U+001D (29) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-001D>; control character name: INFORMATION SEPARATOR THREE or GROUP SEPARATOR (GS)
U+001E (30) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-001E>; control character name: INFORMATION SEPARATOR TWO or RECORD SEPARATOR (RS)
U+001F (31) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-001F>; control character name: INFORMATION SEPARATOR ONE or UNIT SEPARATOR (US)
U+0020 (32) ] [ Zs
(Space Separator)
Zyyy
(Common)
SPACE (SP)
U+0021 (33) ! Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
EXCLAMATION MARK
U+0022 (34) " Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
QUOTATION MARK
U+0023 (35) # Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
NUMBER SIGN
U+0024 (36) $ Sc
(Currency Symbol)
Zyyy
(Common)
DOLLAR SIGN
U+0025 (37) % Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
PERCENT SIGN
U+0026 (38) & Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
AMPERSAND
U+0027 (39) ' Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
APOSTROPHE
U+0028 (40) ( Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
LEFT PARENTHESIS
U+0029 (41) ) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
RIGHT PARENTHESIS
U+002A (42) * Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
ASTERISK
U+002B (43) + Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
PLUS SIGN
U+002C (44) , Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
COMMA
U+002D (45) - Pd
(Dash Punctuation)
Zyyy
(Common)
HYPHEN-MINUS
U+002E (46) . Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULL STOP
U+002F (47) / Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
SOLIDUS
U+0030 (48) 0 Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
DIGIT ZERO
U+0031 (49) 1 Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
DIGIT ONE
U+0032 (50) 2 Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
DIGIT TWO
U+0033 (51) 3 Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
DIGIT THREE
U+0034 (52) 4 Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
DIGIT FOUR
U+0035 (53) 5 Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
DIGIT FIVE
U+0036 (54) 6 Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
DIGIT SIX
U+0037 (55) 7 Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
DIGIT SEVEN
U+0038 (56) 8 Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
DIGIT EIGHT
U+0039 (57) 9 Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
DIGIT NINE
U+003A (58) : Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
COLON
U+003B (59) ; Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
SEMICOLON
U+003C (60) < Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
LESS-THAN SIGN
U+003D (61) = Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
EQUALS SIGN
U+003E (62) > Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
GREATER-THAN SIGN
U+003F (63) ? Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
QUESTION MARK
U+0040 (64) @ Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
COMMERCIAL AT
U+0041 (65) A Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER A
U+0042 (66) B Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER B
U+0043 (67) C Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER C
U+0044 (68) D Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER D
U+0045 (69) E Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER E
U+0046 (70) F Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER F
U+0047 (71) G Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER G
U+0048 (72) H Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER H
U+0049 (73) I Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER I
U+004A (74) J Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER J
U+004B (75) K Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER K
U+004C (76) L Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER L
U+004D (77) M Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER M
U+004E (78) N Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER N
U+004F (79) O Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER O
U+0050 (80) P Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER P
U+0051 (81) Q Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER Q
U+0052 (82) R Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER R
U+0053 (83) S Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER S
U+0054 (84) T Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER T
U+0055 (85) U Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER U
U+0056 (86) V Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER V
U+0057 (87) W Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER W
U+0058 (88) X Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER X
U+0059 (89) Y Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER Y
U+005A (90) Z Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN CAPITAL LETTER Z
U+005B (91) [ Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
LEFT SQUARE BRACKET
U+005C (92) \ Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
REVERSE SOLIDUS
U+005D (93) ] Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
RIGHT SQUARE BRACKET
U+005E (94) ^ Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
CIRCUMFLEX ACCENT
U+005F (95) _ Pc
(Connector Punctuation)
Zyyy
(Common)
LOW LINE
U+0060 (96) ` Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
GRAVE ACCENT
U+0061 (97) a Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER A
U+0062 (98) b Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER B
U+0063 (99) c Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER C
U+0064 (100) d Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER D
U+0065 (101) e Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER E
U+0066 (102) f Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER F
U+0067 (103) g Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER G
U+0068 (104) h Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER H
U+0069 (105) i Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER I
U+006A (106) j Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER J
U+006B (107) k Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER K
U+006C (108) l Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER L
U+006D (109) m Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER M
U+006E (110) n Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER N
U+006F (111) o Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER O
U+0070 (112) p Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER P
U+0071 (113) q Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER Q
U+0072 (114) r Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER R
U+0073 (115) s Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER S
U+0074 (116) t Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER T
U+0075 (117) u Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER U
U+0076 (118) v Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER V
U+0077 (119) w Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER W
U+0078 (120) x Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER X
U+0079 (121) y Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER Y
U+007A (122) z Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
LATIN SMALL LETTER Z
U+007B (123) { Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
LEFT CURLY BRACKET
U+007C (124) | Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
VERTICAL LINE
U+007D (125) } Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
RIGHT CURLY BRACKET
U+007E (126) ~ Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
TILDE
U+007F (127) (unprintable) Cc
(Control)
Zyyy
(Common)
<control-007F>; control character name: DELETE (DEL)