အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ဝါကျသင်္ကေတအဆက်တၞဟ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အက္ခရ်သဳရဳလိသၠဲပတိတ်အခိင်-က

ဝါကျသင်္ကေတအဆက်တၞဟ်

ဗပေင်စုတ်လဝ်လိက်စှ်ေကဆံင်CJKဂမၠိုင် ⟶

This page lists the characters in the “ဝါကျသင်္ကေတအဆက်တၞဟ်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+2E00 to U+2E7F. All assigned characters in this block have the Script value Zyyy (Common).

Code point Image Character General
Category
Name
U+2E00 (11776) Po
(Other Punctuation)
RIGHT ANGLE SUBSTITUTION MARKER
U+2E01 (11777) Po
(Other Punctuation)
RIGHT ANGLE DOTTED SUBSTITUTION MARKER
U+2E02 (11778) Pi
(Initial Punctuation)
LEFT SUBSTITUTION BRACKET
U+2E03 (11779) Pf
(Final Punctuation)
RIGHT SUBSTITUTION BRACKET
U+2E04 (11780) Pi
(Initial Punctuation)
LEFT DOTTED SUBSTITUTION BRACKET
U+2E05 (11781) Pf
(Final Punctuation)
RIGHT DOTTED SUBSTITUTION BRACKET
U+2E06 (11782) Po
(Other Punctuation)
RAISED INTERPOLATION MARKER
U+2E07 (11783) Po
(Other Punctuation)
RAISED DOTTED INTERPOLATION MARKER
U+2E08 (11784) Po
(Other Punctuation)
DOTTED TRANSPOSITION MARKER
U+2E09 (11785) Pi
(Initial Punctuation)
LEFT TRANSPOSITION BRACKET
U+2E0A (11786) Pf
(Final Punctuation)
RIGHT TRANSPOSITION BRACKET
U+2E0B (11787) Po
(Other Punctuation)
RAISED SQUARE
U+2E0C (11788) Pi
(Initial Punctuation)
LEFT RAISED OMISSION BRACKET
U+2E0D (11789) Pf
(Final Punctuation)
RIGHT RAISED OMISSION BRACKET
U+2E0E (11790) Po
(Other Punctuation)
EDITORIAL CORONIS
U+2E0F (11791) Po
(Other Punctuation)
PARAGRAPHOS
U+2E10 (11792) Po
(Other Punctuation)
FORKED PARAGRAPHOS
U+2E11 (11793) Po
(Other Punctuation)
REVERSED FORKED PARAGRAPHOS
U+2E12 (11794) Po
(Other Punctuation)
HYPODIASTOLE
U+2E13 (11795) Po
(Other Punctuation)
DOTTED OBELOS
U+2E14 (11796) Po
(Other Punctuation)
DOWNWARDS ANCORA
U+2E15 (11797) Po
(Other Punctuation)
UPWARDS ANCORA
U+2E16 (11798) Po
(Other Punctuation)
DOTTED RIGHT-POINTING ANGLE
U+2E17 (11799) Pd
(Dash Punctuation)
DOUBLE OBLIQUE HYPHEN
U+2E18 (11800) Po
(Other Punctuation)
INVERTED INTERROBANG
U+2E19 (11801) Po
(Other Punctuation)
PALM BRANCH
U+2E1A (11802) Pd
(Dash Punctuation)
HYPHEN WITH DIAERESIS
U+2E1B (11803) Po
(Other Punctuation)
TILDE WITH RING ABOVE
U+2E1C (11804) Pi
(Initial Punctuation)
LEFT LOW PARAPHRASE BRACKET
U+2E1D (11805) Pf
(Final Punctuation)
RIGHT LOW PARAPHRASE BRACKET
U+2E1E (11806) Po
(Other Punctuation)
TILDE WITH DOT ABOVE
U+2E1F (11807) Po
(Other Punctuation)
TILDE WITH DOT BELOW
U+2E20 (11808) Pi
(Initial Punctuation)
LEFT VERTICAL BAR WITH QUILL
U+2E21 (11809) Pf
(Final Punctuation)
RIGHT VERTICAL BAR WITH QUILL
U+2E22 (11810) Ps
(Open Punctuation)
TOP LEFT HALF BRACKET
U+2E23 (11811) Pe
(Close Punctuation)
TOP RIGHT HALF BRACKET
U+2E24 (11812) Ps
(Open Punctuation)
BOTTOM LEFT HALF BRACKET
U+2E25 (11813) Pe
(Close Punctuation)
BOTTOM RIGHT HALF BRACKET
U+2E26 (11814) Ps
(Open Punctuation)
LEFT SIDEWAYS U BRACKET
U+2E27 (11815) Pe
(Close Punctuation)
RIGHT SIDEWAYS U BRACKET
U+2E28 (11816) Ps
(Open Punctuation)
LEFT DOUBLE PARENTHESIS
U+2E29 (11817) Pe
(Close Punctuation)
RIGHT DOUBLE PARENTHESIS
U+2E2A (11818) Po
(Other Punctuation)
TWO DOTS OVER ONE DOT PUNCTUATION
U+2E2B (11819) Po
(Other Punctuation)
ONE DOT OVER TWO DOTS PUNCTUATION
U+2E2C (11820) Po
(Other Punctuation)
SQUARED FOUR DOT PUNCTUATION
U+2E2D (11821) Po
(Other Punctuation)
FIVE DOT MARK
U+2E2E (11822) Po
(Other Punctuation)
REVERSED QUESTION MARK
U+2E2F (11823) Lm
(Modifier Letter)
VERTICAL TILDE
U+2E30 (11824) Po
(Other Punctuation)
RING POINT
U+2E31 (11825) Po
(Other Punctuation)
WORD SEPARATOR MIDDLE DOT
U+2E32 (11826) Po
(Other Punctuation)
TURNED COMMA
U+2E33 (11827) Po
(Other Punctuation)
RAISED DOT
U+2E34 (11828) Po
(Other Punctuation)
RAISED COMMA
U+2E35 (11829) Po
(Other Punctuation)
TURNED SEMICOLON
U+2E36 (11830) Po
(Other Punctuation)
DAGGER WITH LEFT GUARD
U+2E37 (11831) Po
(Other Punctuation)
DAGGER WITH RIGHT GUARD
U+2E38 (11832) Po
(Other Punctuation)
TURNED DAGGER
U+2E39 (11833) Po
(Other Punctuation)
TOP HALF SECTION SIGN
U+2E3A (11834) Pd
(Dash Punctuation)
TWO-EM DASH
U+2E3B (11835) Pd
(Dash Punctuation)
THREE-EM DASH
U+2E3C (11836) Po
(Other Punctuation)
STENOGRAPHIC FULL STOP
U+2E3D (11837) Po
(Other Punctuation)
VERTICAL SIX DOTS
U+2E3E (11838) Po
(Other Punctuation)
WIGGLY VERTICAL LINE
U+2E3F (11839) ⸿ Po
(Other Punctuation)
CAPITULUM
U+2E40 (11840) Pd
(Dash Punctuation)
DOUBLE HYPHEN
U+2E41 (11841) Po
(Other Punctuation)
REVERSED COMMA
U+2E42 (11842) Ps
(Open Punctuation)
DOUBLE LOW-REVERSED-9 QUOTATION MARK
U+2E43 (11843) Po
(Other Punctuation)
DASH WITH LEFT UPTURN
U+2E44 (11844) Po
(Other Punctuation)
DOUBLE SUSPENSION MARK
U+2E45 (11845) Po
(Other Punctuation)
INVERTED LOW KAVYKA
U+2E46 (11846) Po
(Other Punctuation)
INVERTED LOW KAVYKA WITH KAVYKA ABOVE
U+2E47 (11847) Po
(Other Punctuation)
LOW KAVYKA
U+2E48 (11848) Po
(Other Punctuation)
LOW KAVYKA WITH DOT
U+2E49 (11849) Po
(Other Punctuation)
DOUBLE STACKED COMMA
U+2E4A (11850) Po
(Other Punctuation)
DOTTED SOLIDUS
U+2E4B (11851) Po
(Other Punctuation)
TRIPLE DAGGER
U+2E4C (11852) Po
(Other Punctuation)
MEDIEVAL COMMA
U+2E4D (11853) Po
(Other Punctuation)
PARAGRAPHUS MARK
U+2E4E (11854) Po
(Other Punctuation)
PUNCTUS ELEVATUS MARK
U+2E4F (11855) Po
(Other Punctuation)
CORNISH VERSE DIVIDER
U+2E50 (11856) So
(Other Symbol)
CROSS PATTY WITH RIGHT CROSSBAR
U+2E51 (11857) So
(Other Symbol)
CROSS PATTY WITH LEFT CROSSBAR
U+2E52 (11858) Po
(Other Punctuation)
TIRONIAN SIGN CAPITAL ET
U+2E53 (11859) Po
(Other Punctuation)
MEDIEVAL EXCLAMATION MARK
U+2E54 (11860) Po
(Other Punctuation)
MEDIEVAL QUESTION MARK
U+2E55 (11861) Ps
(Open Punctuation)
LEFT SQUARE BRACKET WITH STROKE
U+2E56 (11862) Pe
(Close Punctuation)
RIGHT SQUARE BRACKET WITH STROKE
U+2E57 (11863) Ps
(Open Punctuation)
LEFT SQUARE BRACKET WITH DOUBLE STROKE
U+2E58 (11864) Pe
(Close Punctuation)
RIGHT SQUARE BRACKET WITH DOUBLE STROKE
U+2E59 (11865) Ps
(Open Punctuation)
TOP HALF LEFT PARENTHESIS
U+2E5A (11866) Pe
(Close Punctuation)
TOP HALF RIGHT PARENTHESIS
U+2E5B (11867) Ps
(Open Punctuation)
BOTTOM HALF LEFT PARENTHESIS
U+2E5C (11868) Pe
(Close Punctuation)
BOTTOM HALF RIGHT PARENTHESIS
U+2E5D (11869) Pd
(Dash Punctuation)
OBLIQUE HYPHEN