အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/လေန်နဳယျာ (က)

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ဝိသကူကဳ

လေန်နဳယျာ (က)

အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-အေက် ⟶

This page lists the characters in the “လေန်နဳယျာ (က)” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+10600 to U+1077F. All assigned characters in this block belong to the General Category Lo (Other Letter). and have the Script value Lina (Linear A).

Code point Image Character Name
U+10600 (67072) 𐘀 LINEAR A SIGN AB001
U+10601 (67073) 𐘁 LINEAR A SIGN AB002
U+10602 (67074) 𐘂 LINEAR A SIGN AB003
U+10603 (67075) 𐘃 LINEAR A SIGN AB004
U+10604 (67076) 𐘄 LINEAR A SIGN AB005
U+10605 (67077) 𐘅 LINEAR A SIGN AB006
U+10606 (67078) 𐘆 LINEAR A SIGN AB007
U+10607 (67079) 𐘇 LINEAR A SIGN AB008
U+10608 (67080) 𐘈 LINEAR A SIGN AB009
U+10609 (67081) 𐘉 LINEAR A SIGN AB010
U+1060A (67082) 𐘊 LINEAR A SIGN AB011
U+1060B (67083) 𐘋 LINEAR A SIGN AB013
U+1060C (67084) 𐘌 LINEAR A SIGN AB016
U+1060D (67085) 𐘍 LINEAR A SIGN AB017
U+1060E (67086) 𐘎 LINEAR A SIGN AB020
U+1060F (67087) 𐘏 LINEAR A SIGN AB021
U+10610 (67088) 𐘐 LINEAR A SIGN AB021F
U+10611 (67089) 𐘑 LINEAR A SIGN AB021M
U+10612 (67090) 𐘒 LINEAR A SIGN AB022
U+10613 (67091) 𐘓 LINEAR A SIGN AB022F
U+10614 (67092) 𐘔 LINEAR A SIGN AB022M
U+10615 (67093) 𐘕 LINEAR A SIGN AB023
U+10616 (67094) 𐘖 LINEAR A SIGN AB023M
U+10617 (67095) 𐘗 LINEAR A SIGN AB024
U+10618 (67096) 𐘘 LINEAR A SIGN AB026
U+10619 (67097) 𐘙 LINEAR A SIGN AB027
U+1061A (67098) 𐘚 LINEAR A SIGN AB028
U+1061B (67099) 𐘛 LINEAR A SIGN A028B
U+1061C (67100) 𐘜 LINEAR A SIGN AB029
U+1061D (67101) 𐘝 LINEAR A SIGN AB030
U+1061E (67102) 𐘞 LINEAR A SIGN AB031
U+1061F (67103) 𐘟 LINEAR A SIGN AB034
U+10620 (67104) 𐘠 LINEAR A SIGN AB037
U+10621 (67105) 𐘡 LINEAR A SIGN AB038
U+10622 (67106) 𐘢 LINEAR A SIGN AB039
U+10623 (67107) 𐘣 LINEAR A SIGN AB040
U+10624 (67108) 𐘤 LINEAR A SIGN AB041
U+10625 (67109) 𐘥 LINEAR A SIGN AB044
U+10626 (67110) 𐘦 LINEAR A SIGN AB045
U+10627 (67111) 𐘧 LINEAR A SIGN AB046
U+10628 (67112) 𐘨 LINEAR A SIGN AB047
U+10629 (67113) 𐘩 LINEAR A SIGN AB048
U+1062A (67114) 𐘪 LINEAR A SIGN AB049
U+1062B (67115) 𐘫 LINEAR A SIGN AB050
U+1062C (67116) 𐘬 LINEAR A SIGN AB051
U+1062D (67117) 𐘭 LINEAR A SIGN AB053
U+1062E (67118) 𐘮 LINEAR A SIGN AB054
U+1062F (67119) 𐘯 LINEAR A SIGN AB055
U+10630 (67120) 𐘰 LINEAR A SIGN AB056
U+10631 (67121) 𐘱 LINEAR A SIGN AB057
U+10632 (67122) 𐘲 LINEAR A SIGN AB058
U+10633 (67123) 𐘳 LINEAR A SIGN AB059
U+10634 (67124) 𐘴 LINEAR A SIGN AB060
U+10635 (67125) 𐘵 LINEAR A SIGN AB061
U+10636 (67126) 𐘶 LINEAR A SIGN AB065
U+10637 (67127) 𐘷 LINEAR A SIGN AB066
U+10638 (67128) 𐘸 LINEAR A SIGN AB067
U+10639 (67129) 𐘹 LINEAR A SIGN AB069
U+1063A (67130) 𐘺 LINEAR A SIGN AB070
U+1063B (67131) 𐘻 LINEAR A SIGN AB073
U+1063C (67132) 𐘼 LINEAR A SIGN AB074
U+1063D (67133) 𐘽 LINEAR A SIGN AB076
U+1063E (67134) 𐘾 LINEAR A SIGN AB077
U+1063F (67135) 𐘿 LINEAR A SIGN AB078
U+10640 (67136) 𐙀 LINEAR A SIGN AB079
U+10641 (67137) 𐙁 LINEAR A SIGN AB080
U+10642 (67138) 𐙂 LINEAR A SIGN AB081
U+10643 (67139) 𐙃 LINEAR A SIGN AB082
U+10644 (67140) 𐙄 LINEAR A SIGN AB085
U+10645 (67141) 𐙅 LINEAR A SIGN AB086
U+10646 (67142) 𐙆 LINEAR A SIGN AB087
U+10647 (67143) 𐙇 LINEAR A SIGN A100-102
U+10648 (67144) 𐙈 LINEAR A SIGN AB118
U+10649 (67145) 𐙉 LINEAR A SIGN AB120
U+1064A (67146) 𐙊 LINEAR A SIGN A120B
U+1064B (67147) 𐙋 LINEAR A SIGN AB122
U+1064C (67148) 𐙌 LINEAR A SIGN AB123
U+1064D (67149) 𐙍 LINEAR A SIGN AB131A
U+1064E (67150) 𐙎 LINEAR A SIGN AB131B
U+1064F (67151) 𐙏 LINEAR A SIGN A131C
U+10650 (67152) 𐙐 LINEAR A SIGN AB164
U+10651 (67153) 𐙑 LINEAR A SIGN AB171
U+10652 (67154) 𐙒 LINEAR A SIGN AB180
U+10653 (67155) 𐙓 LINEAR A SIGN AB188
U+10654 (67156) 𐙔 LINEAR A SIGN AB191
U+10655 (67157) 𐙕 LINEAR A SIGN A301
U+10656 (67158) 𐙖 LINEAR A SIGN A302
U+10657 (67159) 𐙗 LINEAR A SIGN A303
U+10658 (67160) 𐙘 LINEAR A SIGN A304
U+10659 (67161) 𐙙 LINEAR A SIGN A305
U+1065A (67162) 𐙚 LINEAR A SIGN A306
U+1065B (67163) 𐙛 LINEAR A SIGN A307
U+1065C (67164) 𐙜 LINEAR A SIGN A308
U+1065D (67165) 𐙝 LINEAR A SIGN A309A
U+1065E (67166) 𐙞 LINEAR A SIGN A309B
U+1065F (67167) 𐙟 LINEAR A SIGN A309C
U+10660 (67168) 𐙠 LINEAR A SIGN A310
U+10661 (67169) 𐙡 LINEAR A SIGN A311
U+10662 (67170) 𐙢 LINEAR A SIGN A312
U+10663 (67171) 𐙣 LINEAR A SIGN A313A
U+10664 (67172) 𐙤 LINEAR A SIGN A313B
U+10665 (67173) 𐙥 LINEAR A SIGN A313C
U+10666 (67174) 𐙦 LINEAR A SIGN A314
U+10667 (67175) 𐙧 LINEAR A SIGN A315
U+10668 (67176) 𐙨 LINEAR A SIGN A316
U+10669 (67177) 𐙩 LINEAR A SIGN A317
U+1066A (67178) 𐙪 LINEAR A SIGN A318
U+1066B (67179) 𐙫 LINEAR A SIGN A319
U+1066C (67180) 𐙬 LINEAR A SIGN A320
U+1066D (67181) 𐙭 LINEAR A SIGN A321
U+1066E (67182) 𐙮 LINEAR A SIGN A322
U+1066F (67183) 𐙯 LINEAR A SIGN A323
U+10670 (67184) 𐙰 LINEAR A SIGN A324
U+10671 (67185) 𐙱 LINEAR A SIGN A325
U+10672 (67186) 𐙲 LINEAR A SIGN A326
U+10673 (67187) 𐙳 LINEAR A SIGN A327
U+10674 (67188) 𐙴 LINEAR A SIGN A328
U+10675 (67189) 𐙵 LINEAR A SIGN A329
U+10676 (67190) 𐙶 LINEAR A SIGN A330
U+10677 (67191) 𐙷 LINEAR A SIGN A331
U+10678 (67192) 𐙸 LINEAR A SIGN A332
U+10679 (67193) 𐙹 LINEAR A SIGN A333
U+1067A (67194) 𐙺 LINEAR A SIGN A334
U+1067B (67195) 𐙻 LINEAR A SIGN A335
U+1067C (67196) 𐙼 LINEAR A SIGN A336
U+1067D (67197) 𐙽 LINEAR A SIGN A337
U+1067E (67198) 𐙾 LINEAR A SIGN A338
U+1067F (67199) 𐙿 LINEAR A SIGN A339
U+10680 (67200) 𐚀 LINEAR A SIGN A340
U+10681 (67201) 𐚁 LINEAR A SIGN A341
U+10682 (67202) 𐚂 LINEAR A SIGN A342
U+10683 (67203) 𐚃 LINEAR A SIGN A343
U+10684 (67204) 𐚄 LINEAR A SIGN A344
U+10685 (67205) 𐚅 LINEAR A SIGN A345
U+10686 (67206) 𐚆 LINEAR A SIGN A346
U+10687 (67207) 𐚇 LINEAR A SIGN A347
U+10688 (67208) 𐚈 LINEAR A SIGN A348
U+10689 (67209) 𐚉 LINEAR A SIGN A349
U+1068A (67210) 𐚊 LINEAR A SIGN A350
U+1068B (67211) 𐚋 LINEAR A SIGN A351
U+1068C (67212) 𐚌 LINEAR A SIGN A352
U+1068D (67213) 𐚍 LINEAR A SIGN A353
U+1068E (67214) 𐚎 LINEAR A SIGN A354
U+1068F (67215) 𐚏 LINEAR A SIGN A355
U+10690 (67216) 𐚐 LINEAR A SIGN A356
U+10691 (67217) 𐚑 LINEAR A SIGN A357
U+10692 (67218) 𐚒 LINEAR A SIGN A358
U+10693 (67219) 𐚓 LINEAR A SIGN A359
U+10694 (67220) 𐚔 LINEAR A SIGN A360
U+10695 (67221) 𐚕 LINEAR A SIGN A361
U+10696 (67222) 𐚖 LINEAR A SIGN A362
U+10697 (67223) 𐚗 LINEAR A SIGN A363
U+10698 (67224) 𐚘 LINEAR A SIGN A364
U+10699 (67225) 𐚙 LINEAR A SIGN A365
U+1069A (67226) 𐚚 LINEAR A SIGN A366
U+1069B (67227) 𐚛 LINEAR A SIGN A367
U+1069C (67228) 𐚜 LINEAR A SIGN A368
U+1069D (67229) 𐚝 LINEAR A SIGN A369
U+1069E (67230) 𐚞 LINEAR A SIGN A370
U+1069F (67231) 𐚟 LINEAR A SIGN A371
U+106A0 (67232) 𐚠 LINEAR A SIGN A400-VAS
U+106A1 (67233) 𐚡 LINEAR A SIGN A401-VAS
U+106A2 (67234) 𐚢 LINEAR A SIGN A402-VAS
U+106A3 (67235) 𐚣 LINEAR A SIGN A403-VAS
U+106A4 (67236) 𐚤 LINEAR A SIGN A404-VAS
U+106A5 (67237) 𐚥 LINEAR A SIGN A405-VAS
U+106A6 (67238) 𐚦 LINEAR A SIGN A406-VAS
U+106A7 (67239) 𐚧 LINEAR A SIGN A407-VAS
U+106A8 (67240) 𐚨 LINEAR A SIGN A408-VAS
U+106A9 (67241) 𐚩 LINEAR A SIGN A409-VAS
U+106AA (67242) 𐚪 LINEAR A SIGN A410-VAS
U+106AB (67243) 𐚫 LINEAR A SIGN A411-VAS
U+106AC (67244) 𐚬 LINEAR A SIGN A412-VAS
U+106AD (67245) 𐚭 LINEAR A SIGN A413-VAS
U+106AE (67246) 𐚮 LINEAR A SIGN A414-VAS
U+106AF (67247) 𐚯 LINEAR A SIGN A415-VAS
U+106B0 (67248) 𐚰 LINEAR A SIGN A416-VAS
U+106B1 (67249) 𐚱 LINEAR A SIGN A417-VAS
U+106B2 (67250) 𐚲 LINEAR A SIGN A418-VAS
U+106B3 (67251) 𐚳 LINEAR A SIGN A501
U+106B4 (67252) 𐚴 LINEAR A SIGN A502
U+106B5 (67253) 𐚵 LINEAR A SIGN A503
U+106B6 (67254) 𐚶 LINEAR A SIGN A504
U+106B7 (67255) 𐚷 LINEAR A SIGN A505
U+106B8 (67256) 𐚸 LINEAR A SIGN A506
U+106B9 (67257) 𐚹 LINEAR A SIGN A508
U+106BA (67258) 𐚺 LINEAR A SIGN A509
U+106BB (67259) 𐚻 LINEAR A SIGN A510
U+106BC (67260) 𐚼 LINEAR A SIGN A511
U+106BD (67261) 𐚽 LINEAR A SIGN A512
U+106BE (67262) 𐚾 LINEAR A SIGN A513
U+106BF (67263) 𐚿 LINEAR A SIGN A515
U+106C0 (67264) 𐛀 LINEAR A SIGN A516
U+106C1 (67265) 𐛁 LINEAR A SIGN A520
U+106C2 (67266) 𐛂 LINEAR A SIGN A521
U+106C3 (67267) 𐛃 LINEAR A SIGN A523
U+106C4 (67268) 𐛄 LINEAR A SIGN A524
U+106C5 (67269) 𐛅 LINEAR A SIGN A525
U+106C6 (67270) 𐛆 LINEAR A SIGN A526
U+106C7 (67271) 𐛇 LINEAR A SIGN A527
U+106C8 (67272) 𐛈 LINEAR A SIGN A528
U+106C9 (67273) 𐛉 LINEAR A SIGN A529
U+106CA (67274) 𐛊 LINEAR A SIGN A530
U+106CB (67275) 𐛋 LINEAR A SIGN A531
U+106CC (67276) 𐛌 LINEAR A SIGN A532
U+106CD (67277) 𐛍 LINEAR A SIGN A534
U+106CE (67278) 𐛎 LINEAR A SIGN A535
U+106CF (67279) 𐛏 LINEAR A SIGN A536
U+106D0 (67280) 𐛐 LINEAR A SIGN A537
U+106D1 (67281) 𐛑 LINEAR A SIGN A538
U+106D2 (67282) 𐛒 LINEAR A SIGN A539
U+106D3 (67283) 𐛓 LINEAR A SIGN A540
U+106D4 (67284) 𐛔 LINEAR A SIGN A541
U+106D5 (67285) 𐛕 LINEAR A SIGN A542
U+106D6 (67286) 𐛖 LINEAR A SIGN A545
U+106D7 (67287) 𐛗 LINEAR A SIGN A547
U+106D8 (67288) 𐛘 LINEAR A SIGN A548
U+106D9 (67289) 𐛙 LINEAR A SIGN A549
U+106DA (67290) 𐛚 LINEAR A SIGN A550
U+106DB (67291) 𐛛 LINEAR A SIGN A551
U+106DC (67292) 𐛜 LINEAR A SIGN A552
U+106DD (67293) 𐛝 LINEAR A SIGN A553
U+106DE (67294) 𐛞 LINEAR A SIGN A554
U+106DF (67295) 𐛟 LINEAR A SIGN A555
U+106E0 (67296) 𐛠 LINEAR A SIGN A556
U+106E1 (67297) 𐛡 LINEAR A SIGN A557
U+106E2 (67298) 𐛢 LINEAR A SIGN A559
U+106E3 (67299) 𐛣 LINEAR A SIGN A563
U+106E4 (67300) 𐛤 LINEAR A SIGN A564
U+106E5 (67301) 𐛥 LINEAR A SIGN A565
U+106E6 (67302) 𐛦 LINEAR A SIGN A566
U+106E7 (67303) 𐛧 LINEAR A SIGN A568
U+106E8 (67304) 𐛨 LINEAR A SIGN A569
U+106E9 (67305) 𐛩 LINEAR A SIGN A570
U+106EA (67306) 𐛪 LINEAR A SIGN A571
U+106EB (67307) 𐛫 LINEAR A SIGN A572
U+106EC (67308) 𐛬 LINEAR A SIGN A573
U+106ED (67309) 𐛭 LINEAR A SIGN A574
U+106EE (67310) 𐛮 LINEAR A SIGN A575
U+106EF (67311) 𐛯 LINEAR A SIGN A576
U+106F0 (67312) 𐛰 LINEAR A SIGN A577
U+106F1 (67313) 𐛱 LINEAR A SIGN A578
U+106F2 (67314) 𐛲 LINEAR A SIGN A579
U+106F3 (67315) 𐛳 LINEAR A SIGN A580
U+106F4 (67316) 𐛴 LINEAR A SIGN A581
U+106F5 (67317) 𐛵 LINEAR A SIGN A582
U+106F6 (67318) 𐛶 LINEAR A SIGN A583
U+106F7 (67319) 𐛷 LINEAR A SIGN A584
U+106F8 (67320) 𐛸 LINEAR A SIGN A585
U+106F9 (67321) 𐛹 LINEAR A SIGN A586
U+106FA (67322) 𐛺 LINEAR A SIGN A587
U+106FB (67323) 𐛻 LINEAR A SIGN A588
U+106FC (67324) 𐛼 LINEAR A SIGN A589
U+106FD (67325) 𐛽 LINEAR A SIGN A591
U+106FE (67326) 𐛾 LINEAR A SIGN A592
U+106FF (67327) 𐛿 LINEAR A SIGN A594
U+10700 (67328) 𐜀 LINEAR A SIGN A595
U+10701 (67329) 𐜁 LINEAR A SIGN A596
U+10702 (67330) 𐜂 LINEAR A SIGN A598
U+10703 (67331) 𐜃 LINEAR A SIGN A600
U+10704 (67332) 𐜄 LINEAR A SIGN A601
U+10705 (67333) 𐜅 LINEAR A SIGN A602
U+10706 (67334) 𐜆 LINEAR A SIGN A603
U+10707 (67335) 𐜇 LINEAR A SIGN A604
U+10708 (67336) 𐜈 LINEAR A SIGN A606
U+10709 (67337) 𐜉 LINEAR A SIGN A608
U+1070A (67338) 𐜊 LINEAR A SIGN A609
U+1070B (67339) 𐜋 LINEAR A SIGN A610
U+1070C (67340) 𐜌 LINEAR A SIGN A611
U+1070D (67341) 𐜍 LINEAR A SIGN A612
U+1070E (67342) 𐜎 LINEAR A SIGN A613
U+1070F (67343) 𐜏 LINEAR A SIGN A614
U+10710 (67344) 𐜐 LINEAR A SIGN A615
U+10711 (67345) 𐜑 LINEAR A SIGN A616
U+10712 (67346) 𐜒 LINEAR A SIGN A617
U+10713 (67347) 𐜓 LINEAR A SIGN A618
U+10714 (67348) 𐜔 LINEAR A SIGN A619
U+10715 (67349) 𐜕 LINEAR A SIGN A620
U+10716 (67350) 𐜖 LINEAR A SIGN A621
U+10717 (67351) 𐜗 LINEAR A SIGN A622
U+10718 (67352) 𐜘 LINEAR A SIGN A623
U+10719 (67353) 𐜙 LINEAR A SIGN A624
U+1071A (67354) 𐜚 LINEAR A SIGN A626
U+1071B (67355) 𐜛 LINEAR A SIGN A627
U+1071C (67356) 𐜜 LINEAR A SIGN A628
U+1071D (67357) 𐜝 LINEAR A SIGN A629
U+1071E (67358) 𐜞 LINEAR A SIGN A634
U+1071F (67359) 𐜟 LINEAR A SIGN A637
U+10720 (67360) 𐜠 LINEAR A SIGN A638
U+10721 (67361) 𐜡 LINEAR A SIGN A640
U+10722 (67362) 𐜢 LINEAR A SIGN A642
U+10723 (67363) 𐜣 LINEAR A SIGN A643
U+10724 (67364) 𐜤 LINEAR A SIGN A644
U+10725 (67365) 𐜥 LINEAR A SIGN A645
U+10726 (67366) 𐜦 LINEAR A SIGN A646
U+10727 (67367) 𐜧 LINEAR A SIGN A648
U+10728 (67368) 𐜨 LINEAR A SIGN A649
U+10729 (67369) 𐜩 LINEAR A SIGN A651
U+1072A (67370) 𐜪 LINEAR A SIGN A652
U+1072B (67371) 𐜫 LINEAR A SIGN A653
U+1072C (67372) 𐜬 LINEAR A SIGN A654
U+1072D (67373) 𐜭 LINEAR A SIGN A655
U+1072E (67374) 𐜮 LINEAR A SIGN A656
U+1072F (67375) 𐜯 LINEAR A SIGN A657
U+10730 (67376) 𐜰 LINEAR A SIGN A658
U+10731 (67377) 𐜱 LINEAR A SIGN A659
U+10732 (67378) 𐜲 LINEAR A SIGN A660
U+10733 (67379) 𐜳 LINEAR A SIGN A661
U+10734 (67380) 𐜴 LINEAR A SIGN A662
U+10735 (67381) 𐜵 LINEAR A SIGN A663
U+10736 (67382) 𐜶 LINEAR A SIGN A664
U+10740 (67392) 𐝀 LINEAR A SIGN A701 A
U+10741 (67393) 𐝁 LINEAR A SIGN A702 B
U+10742 (67394) 𐝂 LINEAR A SIGN A703 D
U+10743 (67395) 𐝃 LINEAR A SIGN A704 E
U+10744 (67396) 𐝄 LINEAR A SIGN A705 F
U+10745 (67397) 𐝅 LINEAR A SIGN A706 H
U+10746 (67398) 𐝆 LINEAR A SIGN A707 J
U+10747 (67399) 𐝇 LINEAR A SIGN A708 K
U+10748 (67400) 𐝈 LINEAR A SIGN A709 L
U+10749 (67401) 𐝉 LINEAR A SIGN A709-2 L2
U+1074A (67402) 𐝊 LINEAR A SIGN A709-3 L3
U+1074B (67403) 𐝋 LINEAR A SIGN A709-4 L4
U+1074C (67404) 𐝌 LINEAR A SIGN A709-6 L6
U+1074D (67405) 𐝍 LINEAR A SIGN A710 W
U+1074E (67406) 𐝎 LINEAR A SIGN A711 X
U+1074F (67407) 𐝏 LINEAR A SIGN A712 Y
U+10750 (67408) 𐝐 LINEAR A SIGN A713 OMEGA
U+10751 (67409) 𐝑 LINEAR A SIGN A714 ABB
U+10752 (67410) 𐝒 LINEAR A SIGN A715 BB
U+10753 (67411) 𐝓 LINEAR A SIGN A717 DD
U+10754 (67412) 𐝔 LINEAR A SIGN A726 EYYY
U+10755 (67413) 𐝕 LINEAR A SIGN A732 JE
U+10760 (67424) 𐝠 LINEAR A SIGN A800
U+10761 (67425) 𐝡 LINEAR A SIGN A801
U+10762 (67426) 𐝢 LINEAR A SIGN A802
U+10763 (67427) 𐝣 LINEAR A SIGN A803
U+10764 (67428) 𐝤 LINEAR A SIGN A804
U+10765 (67429) 𐝥 LINEAR A SIGN A805
U+10766 (67430) 𐝦 LINEAR A SIGN A806
U+10767 (67431) 𐝧 LINEAR A SIGN A807