အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/လုပ်သုင်စောဲဂွံကဵုဝေါဟာဟာန်ဂူစာမောဂမၠိုင်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ဗဝ်ပဝ်မဝ်ဖဝ်

လုပ်သုင်စောဲဂွံကဵုဝေါဟာဟာန်ဂူစာမောဂမၠိုင်

ဝေါဟာကြုက်အရာမပ္ကတ်ပ္ကေင် ⟶

This page lists the characters in the “လုပ်သုင်စောဲဂွံကဵုဝေါဟာဟာန်ဂူစာမောဂမၠိုင်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+3130 to U+318F. All assigned characters in this block belong to the General Category Lo (Other Letter). and have the Script value Hang (Hangul).

Code point Image Character Name
U+3131 (12593) HANGUL LETTER KIYEOK
U+3132 (12594) HANGUL LETTER SSANGKIYEOK
U+3133 (12595) HANGUL LETTER KIYEOK-SIOS
U+3134 (12596) HANGUL LETTER NIEUN
U+3135 (12597) HANGUL LETTER NIEUN-CIEUC
U+3136 (12598) HANGUL LETTER NIEUN-HIEUH
U+3137 (12599) HANGUL LETTER TIKEUT
U+3138 (12600) HANGUL LETTER SSANGTIKEUT
U+3139 (12601) HANGUL LETTER RIEUL
U+313A (12602) HANGUL LETTER RIEUL-KIYEOK
U+313B (12603) HANGUL LETTER RIEUL-MIEUM
U+313C (12604) HANGUL LETTER RIEUL-PIEUP
U+313D (12605) HANGUL LETTER RIEUL-SIOS
U+313E (12606) HANGUL LETTER RIEUL-THIEUTH
U+313F (12607) HANGUL LETTER RIEUL-PHIEUPH
U+3140 (12608) HANGUL LETTER RIEUL-HIEUH
U+3141 (12609) HANGUL LETTER MIEUM
U+3142 (12610) HANGUL LETTER PIEUP
U+3143 (12611) HANGUL LETTER SSANGPIEUP
U+3144 (12612) HANGUL LETTER PIEUP-SIOS
U+3145 (12613) HANGUL LETTER SIOS
U+3146 (12614) HANGUL LETTER SSANGSIOS
U+3147 (12615) HANGUL LETTER IEUNG
U+3148 (12616) HANGUL LETTER CIEUC
U+3149 (12617) HANGUL LETTER SSANGCIEUC
U+314A (12618) HANGUL LETTER CHIEUCH
U+314B (12619) HANGUL LETTER KHIEUKH
U+314C (12620) HANGUL LETTER THIEUTH
U+314D (12621) HANGUL LETTER PHIEUPH
U+314E (12622) HANGUL LETTER HIEUH
U+314F (12623) HANGUL LETTER A
U+3150 (12624) HANGUL LETTER AE
U+3151 (12625) HANGUL LETTER YA
U+3152 (12626) HANGUL LETTER YAE
U+3153 (12627) HANGUL LETTER EO
U+3154 (12628) HANGUL LETTER E
U+3155 (12629) HANGUL LETTER YEO
U+3156 (12630) HANGUL LETTER YE
U+3157 (12631) HANGUL LETTER O
U+3158 (12632) HANGUL LETTER WA
U+3159 (12633) HANGUL LETTER WAE
U+315A (12634) HANGUL LETTER OE
U+315B (12635) HANGUL LETTER YO
U+315C (12636) HANGUL LETTER U
U+315D (12637) HANGUL LETTER WEO
U+315E (12638) HANGUL LETTER WE
U+315F (12639) HANGUL LETTER WI
U+3160 (12640) HANGUL LETTER YU
U+3161 (12641) HANGUL LETTER EU
U+3162 (12642) HANGUL LETTER YI
U+3163 (12643) HANGUL LETTER I
U+3164 (12644) HANGUL FILLER
U+3165 (12645) HANGUL LETTER SSANGNIEUN
U+3166 (12646) HANGUL LETTER NIEUN-TIKEUT
U+3167 (12647) HANGUL LETTER NIEUN-SIOS
U+3168 (12648) HANGUL LETTER NIEUN-PANSIOS
U+3169 (12649) HANGUL LETTER RIEUL-KIYEOK-SIOS
U+316A (12650) HANGUL LETTER RIEUL-TIKEUT
U+316B (12651) HANGUL LETTER RIEUL-PIEUP-SIOS
U+316C (12652) HANGUL LETTER RIEUL-PANSIOS
U+316D (12653) HANGUL LETTER RIEUL-YEORINHIEUH
U+316E (12654) HANGUL LETTER MIEUM-PIEUP
U+316F (12655) HANGUL LETTER MIEUM-SIOS
U+3170 (12656) HANGUL LETTER MIEUM-PANSIOS
U+3171 (12657) HANGUL LETTER KAPYEOUNMIEUM
U+3172 (12658) HANGUL LETTER PIEUP-KIYEOK
U+3173 (12659) HANGUL LETTER PIEUP-TIKEUT
U+3174 (12660) HANGUL LETTER PIEUP-SIOS-KIYEOK
U+3175 (12661) HANGUL LETTER PIEUP-SIOS-TIKEUT
U+3176 (12662) HANGUL LETTER PIEUP-CIEUC
U+3177 (12663) HANGUL LETTER PIEUP-THIEUTH
U+3178 (12664) HANGUL LETTER KAPYEOUNPIEUP
U+3179 (12665) HANGUL LETTER KAPYEOUNSSANGPIEUP
U+317A (12666) HANGUL LETTER SIOS-KIYEOK
U+317B (12667) HANGUL LETTER SIOS-NIEUN
U+317C (12668) HANGUL LETTER SIOS-TIKEUT
U+317D (12669) HANGUL LETTER SIOS-PIEUP
U+317E (12670) HANGUL LETTER SIOS-CIEUC
U+317F (12671) HANGUL LETTER PANSIOS
U+3180 (12672) HANGUL LETTER SSANGIEUNG
U+3181 (12673) HANGUL LETTER YESIEUNG
U+3182 (12674) HANGUL LETTER YESIEUNG-SIOS
U+3183 (12675) HANGUL LETTER YESIEUNG-PANSIOS
U+3184 (12676) HANGUL LETTER KAPYEOUNPHIEUPH
U+3185 (12677) HANGUL LETTER SSANGHIEUH
U+3186 (12678) HANGUL LETTER YEORINHIEUH
U+3187 (12679) HANGUL LETTER YO-YA
U+3188 (12680) HANGUL LETTER YO-YAE
U+3189 (12681) HANGUL LETTER YO-I
U+318A (12682) HANGUL LETTER YU-YEO
U+318B (12683) HANGUL LETTER YU-YE
U+318C (12684) HANGUL LETTER YU-I
U+318D (12685) HANGUL LETTER ARAEA
U+318E (12686) HANGUL LETTER ARAEAE