အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/မာဒဝ်ဖှါန်ဒရေန်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ပါဝမောန်

မာဒဝ်ဖှါန်ဒရေန်

မျောၚ် ⟶

This page lists the characters in the “မာဒဝ်ဖှါန်ဒရေန်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+16E40 to U+16E9F. All assigned characters in this block have the Script value Medf (Medefaidrin).

Code point Image Character General
Category
Name
U+16E40 (93760) 𖹀 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER M
U+16E41 (93761) 𖹁 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER S
U+16E42 (93762) 𖹂 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER V
U+16E43 (93763) 𖹃 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER W
U+16E44 (93764) 𖹄 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER ATIU
U+16E45 (93765) 𖹅 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER Z
U+16E46 (93766) 𖹆 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER KP
U+16E47 (93767) 𖹇 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER P
U+16E48 (93768) 𖹈 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER T
U+16E49 (93769) 𖹉 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER G
U+16E4A (93770) 𖹊 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER F
U+16E4B (93771) 𖹋 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER I
U+16E4C (93772) 𖹌 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER K
U+16E4D (93773) 𖹍 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER A
U+16E4E (93774) 𖹎 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER J
U+16E4F (93775) 𖹏 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER E
U+16E50 (93776) 𖹐 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER B
U+16E51 (93777) 𖹑 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER C
U+16E52 (93778) 𖹒 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER U
U+16E53 (93779) 𖹓 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER YU
U+16E54 (93780) 𖹔 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER L
U+16E55 (93781) 𖹕 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER Q
U+16E56 (93782) 𖹖 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER HP
Corrected name: MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER H
U+16E57 (93783) 𖹗 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER NY
Corrected name: MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER NG
U+16E58 (93784) 𖹘 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER X
U+16E59 (93785) 𖹙 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER D
U+16E5A (93786) 𖹚 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER OE
U+16E5B (93787) 𖹛 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER N
U+16E5C (93788) 𖹜 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER R
U+16E5D (93789) 𖹝 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER O
U+16E5E (93790) 𖹞 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER AI
U+16E5F (93791) 𖹟 Lu
(Uppercase Letter)
MEDEFAIDRIN CAPITAL LETTER Y
U+16E60 (93792) 𖹠 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER M
U+16E61 (93793) 𖹡 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER S
U+16E62 (93794) 𖹢 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER V
U+16E63 (93795) 𖹣 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER W
U+16E64 (93796) 𖹤 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER ATIU
U+16E65 (93797) 𖹥 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER Z
U+16E66 (93798) 𖹦 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER KP
U+16E67 (93799) 𖹧 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER P
U+16E68 (93800) 𖹨 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER T
U+16E69 (93801) 𖹩 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER G
U+16E6A (93802) 𖹪 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER F
U+16E6B (93803) 𖹫 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER I
U+16E6C (93804) 𖹬 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER K
U+16E6D (93805) 𖹭 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER A
U+16E6E (93806) 𖹮 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER J
U+16E6F (93807) 𖹯 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER E
U+16E70 (93808) 𖹰 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER B
U+16E71 (93809) 𖹱 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER C
U+16E72 (93810) 𖹲 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER U
U+16E73 (93811) 𖹳 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER YU
U+16E74 (93812) 𖹴 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER L
U+16E75 (93813) 𖹵 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER Q
U+16E76 (93814) 𖹶 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER HP
Corrected name: MEDEFAIDRIN SMALL LETTER H
U+16E77 (93815) 𖹷 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER NY
Corrected name: MEDEFAIDRIN SMALL LETTER NG
U+16E78 (93816) 𖹸 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER X
U+16E79 (93817) 𖹹 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER D
U+16E7A (93818) 𖹺 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER OE
U+16E7B (93819) 𖹻 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER N
U+16E7C (93820) 𖹼 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER R
U+16E7D (93821) 𖹽 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER O
U+16E7E (93822) 𖹾 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER AI
U+16E7F (93823) 𖹿 Ll
(Lowercase Letter)
MEDEFAIDRIN SMALL LETTER Y
U+16E80 (93824) 𖺀 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN DIGIT ZERO
U+16E81 (93825) 𖺁 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN DIGIT ONE
U+16E82 (93826) 𖺂 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN DIGIT TWO
U+16E83 (93827) 𖺃 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN DIGIT THREE
U+16E84 (93828) 𖺄 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN DIGIT FOUR
U+16E85 (93829) 𖺅 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN DIGIT FIVE
U+16E86 (93830) 𖺆 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN DIGIT SIX
U+16E87 (93831) 𖺇 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN DIGIT SEVEN
U+16E88 (93832) 𖺈 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN DIGIT EIGHT
U+16E89 (93833) 𖺉 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN DIGIT NINE
U+16E8A (93834) 𖺊 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN NUMBER TEN
U+16E8B (93835) 𖺋 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN NUMBER ELEVEN
U+16E8C (93836) 𖺌 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN NUMBER TWELVE
U+16E8D (93837) 𖺍 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN NUMBER THIRTEEN
U+16E8E (93838) 𖺎 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN NUMBER FOURTEEN
U+16E8F (93839) 𖺏 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN NUMBER FIFTEEN
U+16E90 (93840) 𖺐 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN NUMBER SIXTEEN
U+16E91 (93841) 𖺑 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN NUMBER SEVENTEEN
U+16E92 (93842) 𖺒 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN NUMBER EIGHTEEN
U+16E93 (93843) 𖺓 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN NUMBER NINETEEN
U+16E94 (93844) 𖺔 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN DIGIT ONE ALTERNATE FORM
U+16E95 (93845) 𖺕 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN DIGIT TWO ALTERNATE FORM
U+16E96 (93846) 𖺖 No
(Other Number)
MEDEFAIDRIN DIGIT THREE ALTERNATE FORM
U+16E97 (93847) 𖺗 Po
(Other Punctuation)
MEDEFAIDRIN COMMA
U+16E98 (93848) 𖺘 Po
(Other Punctuation)
MEDEFAIDRIN FULL STOP
U+16E99 (93849) 𖺙 Po
(Other Punctuation)
MEDEFAIDRIN SYMBOL AIVA
U+16E9A (93850) 𖺚 Po
(Other Punctuation)
MEDEFAIDRIN EXCLAMATION OH