အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/မသာရေန်ဂွေန်ဒဳ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ မာတ်ချေန်

မသာရေန်ဂွေန်ဒဳ

ဂေန်ဂျာလာဂွေန်ဒဳ ⟶

This page lists the characters in the “မသာရေန်ဂွေန်ဒဳ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+11D00 to U+11D5F. All assigned characters in this block have the Script value Gonm (Masaram Gondi).

Code point Image Character General
Category
Name
U+11D00 (72960) 𑴀 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER A
U+11D01 (72961) 𑴁 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER AA
U+11D02 (72962) 𑴂 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER I
U+11D03 (72963) 𑴃 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER II
U+11D04 (72964) 𑴄 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER U
U+11D05 (72965) 𑴅 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER UU
U+11D06 (72966) 𑴆 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER E
U+11D08 (72968) 𑴈 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER AI
U+11D09 (72969) 𑴉 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER O
U+11D0B (72971) 𑴋 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER AU
U+11D0C (72972) 𑴌 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER KA
U+11D0D (72973) 𑴍 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER KHA
U+11D0E (72974) 𑴎 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER GA
U+11D0F (72975) 𑴏 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER GHA
U+11D10 (72976) 𑴐 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER NGA
U+11D11 (72977) 𑴑 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER CA
U+11D12 (72978) 𑴒 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER CHA
U+11D13 (72979) 𑴓 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER JA
U+11D14 (72980) 𑴔 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER JHA
U+11D15 (72981) 𑴕 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER NYA
U+11D16 (72982) 𑴖 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER TTA
U+11D17 (72983) 𑴗 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER TTHA
U+11D18 (72984) 𑴘 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER DDA
U+11D19 (72985) 𑴙 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER DDHA
U+11D1A (72986) 𑴚 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER NNA
U+11D1B (72987) 𑴛 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER TA
U+11D1C (72988) 𑴜 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER THA
U+11D1D (72989) 𑴝 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER DA
U+11D1E (72990) 𑴞 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER DHA
U+11D1F (72991) 𑴟 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER NA
U+11D20 (72992) 𑴠 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER PA
U+11D21 (72993) 𑴡 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER PHA
U+11D22 (72994) 𑴢 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER BA
U+11D23 (72995) 𑴣 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER BHA
U+11D24 (72996) 𑴤 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER MA
U+11D25 (72997) 𑴥 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER YA
U+11D26 (72998) 𑴦 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER RA
U+11D27 (72999) 𑴧 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER LA
U+11D28 (73000) 𑴨 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER VA
U+11D29 (73001) 𑴩 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER SHA
U+11D2A (73002) 𑴪 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER SSA
U+11D2B (73003) 𑴫 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER SA
U+11D2C (73004) 𑴬 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER HA
U+11D2D (73005) 𑴭 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER LLA
U+11D2E (73006) 𑴮 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER KSSA
U+11D2F (73007) 𑴯 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER JNYA
U+11D30 (73008) 𑴰 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI LETTER TRA
U+11D31 (73009) 𑴱 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI VOWEL SIGN AA
U+11D32 (73010) 𑴲 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI VOWEL SIGN I
U+11D33 (73011) 𑴳 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI VOWEL SIGN II
U+11D34 (73012) 𑴴 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI VOWEL SIGN U
U+11D35 (73013) 𑴵 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI VOWEL SIGN UU
U+11D36 (73014) 𑴶 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI VOWEL SIGN VOCALIC R
U+11D3A (73018) 𑴺 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI VOWEL SIGN E
U+11D3C (73020) 𑴼 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI VOWEL SIGN AI
U+11D3D (73021) 𑴽 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI VOWEL SIGN O
U+11D3F (73023) 𑴿 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI VOWEL SIGN AU
U+11D40 (73024) 𑵀 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI SIGN ANUSVARA
U+11D41 (73025) 𑵁 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI SIGN VISARGA
U+11D42 (73026) ◌𑵂 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI SIGN NUKTA
U+11D43 (73027) 𑵃 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI SIGN CANDRA
U+11D44 (73028) ◌𑵄 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI SIGN HALANTA
U+11D45 (73029) ◌𑵅 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI VIRAMA
U+11D46 (73030) 𑵆 Lo
(Other Letter)
MASARAM GONDI REPHA
U+11D47 (73031) 𑵇 Mn
(Nonspacing Mark)
MASARAM GONDI RA-KARA
U+11D50 (73040) 𑵐 Nd
(Decimal Number)
MASARAM GONDI DIGIT ZERO
U+11D51 (73041) 𑵑 Nd
(Decimal Number)
MASARAM GONDI DIGIT ONE
U+11D52 (73042) 𑵒 Nd
(Decimal Number)
MASARAM GONDI DIGIT TWO
U+11D53 (73043) 𑵓 Nd
(Decimal Number)
MASARAM GONDI DIGIT THREE
U+11D54 (73044) 𑵔 Nd
(Decimal Number)
MASARAM GONDI DIGIT FOUR
U+11D55 (73045) 𑵕 Nd
(Decimal Number)
MASARAM GONDI DIGIT FIVE
U+11D56 (73046) 𑵖 Nd
(Decimal Number)
MASARAM GONDI DIGIT SIX
U+11D57 (73047) 𑵗 Nd
(Decimal Number)
MASARAM GONDI DIGIT SEVEN
U+11D58 (73048) 𑵘 Nd
(Decimal Number)
MASARAM GONDI DIGIT EIGHT
U+11D59 (73049) 𑵙 Nd
(Decimal Number)
MASARAM GONDI DIGIT NINE