မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/မဝ်ဒဳ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ သေတ်ဒေါန်

မဝ်ဒဳ

မန်ဂဝ်လဳယျာဆက်တၞဟ် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “မဝ်ဒဳ” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+11600 to U+1165F. All assigned characters in this block have the Script value Modi (Modi).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+11600 (71168) 𑘀 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER A
U+11601 (71169) 𑘁 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER AA
U+11602 (71170) 𑘂 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER I
U+11603 (71171) 𑘃 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER II
U+11604 (71172) 𑘄 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER U
U+11605 (71173) 𑘅 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER UU
U+11606 (71174) 𑘆 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER VOCALIC R
U+11607 (71175) 𑘇 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER VOCALIC RR
U+11608 (71176) 𑘈 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER VOCALIC L
U+11609 (71177) 𑘉 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER VOCALIC LL
U+1160A (71178) 𑘊 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER E
U+1160B (71179) 𑘋 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER AI
U+1160C (71180) 𑘌 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER O
U+1160D (71181) 𑘍 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER AU
U+1160E (71182) 𑘎 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER KA
U+1160F (71183) 𑘏 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER KHA
U+11610 (71184) 𑘐 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER GA
U+11611 (71185) 𑘑 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER GHA
U+11612 (71186) 𑘒 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER NGA
U+11613 (71187) 𑘓 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER CA
U+11614 (71188) 𑘔 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER CHA
U+11615 (71189) 𑘕 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER JA
U+11616 (71190) 𑘖 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER JHA
U+11617 (71191) 𑘗 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER NYA
U+11618 (71192) 𑘘 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER TTA
U+11619 (71193) 𑘙 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER TTHA
U+1161A (71194) 𑘚 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER DDA
U+1161B (71195) 𑘛 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER DDHA
U+1161C (71196) 𑘜 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER NNA
U+1161D (71197) 𑘝 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER TA
U+1161E (71198) 𑘞 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER THA
U+1161F (71199) 𑘟 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER DA
U+11620 (71200) 𑘠 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER DHA
U+11621 (71201) 𑘡 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER NA
U+11622 (71202) 𑘢 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER PA
U+11623 (71203) 𑘣 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER PHA
U+11624 (71204) 𑘤 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER BA
U+11625 (71205) 𑘥 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER BHA
U+11626 (71206) 𑘦 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER MA
U+11627 (71207) 𑘧 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER YA
U+11628 (71208) 𑘨 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER RA
U+11629 (71209) 𑘩 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER LA
U+1162A (71210) 𑘪 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER VA
U+1162B (71211) 𑘫 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER SHA
U+1162C (71212) 𑘬 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER SSA
U+1162D (71213) 𑘭 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER SA
U+1162E (71214) 𑘮 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER HA
U+1162F (71215) 𑘯 Lo
(Other Letter)
MODI LETTER LLA
U+11630 (71216) 𑘰 Mc
(Spacing Mark)
MODI VOWEL SIGN AA
U+11631 (71217) 𑘱 Mc
(Spacing Mark)
MODI VOWEL SIGN I
U+11632 (71218) 𑘲 Mc
(Spacing Mark)
MODI VOWEL SIGN II
U+11633 (71219) 𑘳 Mn
(Nonspacing Mark)
MODI VOWEL SIGN U
U+11634 (71220) 𑘴 Mn
(Nonspacing Mark)
MODI VOWEL SIGN UU
U+11635 (71221) 𑘵 Mn
(Nonspacing Mark)
MODI VOWEL SIGN VOCALIC R
U+11636 (71222) 𑘶 Mn
(Nonspacing Mark)
MODI VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+11637 (71223) 𑘷 Mn
(Nonspacing Mark)
MODI VOWEL SIGN VOCALIC L
U+11638 (71224) 𑘸 Mn
(Nonspacing Mark)
MODI VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+11639 (71225) 𑘹 Mn
(Nonspacing Mark)
MODI VOWEL SIGN E
U+1163A (71226) 𑘺 Mn
(Nonspacing Mark)
MODI VOWEL SIGN AI
U+1163B (71227) 𑘻 Mc
(Spacing Mark)
MODI VOWEL SIGN O
U+1163C (71228) 𑘼 Mc
(Spacing Mark)
MODI VOWEL SIGN AU
U+1163D (71229) 𑘽 Mn
(Nonspacing Mark)
MODI SIGN ANUSVARA
U+1163E (71230) 𑘾 Mc
(Spacing Mark)
MODI SIGN VISARGA
U+1163F (71231) ◌𑘿 Mn
(Nonspacing Mark)
MODI SIGN VIRAMA
U+11640 (71232) 𑙀 Mn
(Nonspacing Mark)
MODI SIGN ARDHACANDRA
U+11641 (71233) 𑙁 Po
(Other Punctuation)
MODI DANDA
U+11642 (71234) 𑙂 Po
(Other Punctuation)
MODI DOUBLE DANDA
U+11643 (71235) 𑙃 Po
(Other Punctuation)
MODI ABBREVIATION SIGN
U+11644 (71236) 𑙄 Lo
(Other Letter)
MODI SIGN HUVA
U+11650 (71248) 𑙐 Nd
(Decimal Number)
MODI DIGIT ZERO
U+11651 (71249) 𑙑 Nd
(Decimal Number)
MODI DIGIT ONE
U+11652 (71250) 𑙒 Nd
(Decimal Number)
MODI DIGIT TWO
U+11653 (71251) 𑙓 Nd
(Decimal Number)
MODI DIGIT THREE
U+11654 (71252) 𑙔 Nd
(Decimal Number)
MODI DIGIT FOUR
U+11655 (71253) 𑙕 Nd
(Decimal Number)
MODI DIGIT FIVE
U+11656 (71254) 𑙖 Nd
(Decimal Number)
MODI DIGIT SIX
U+11657 (71255) 𑙗 Nd
(Decimal Number)
MODI DIGIT SEVEN
U+11658 (71256) 𑙘 Nd
(Decimal Number)
MODI DIGIT EIGHT
U+11659 (71257) 𑙙 Nd
(Decimal Number)
MODI DIGIT NINE