အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ဗျဉ်ဝဏ္ဏ သေတ်ပရဳရေတ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အက္ခရ်လပ်တေန်သၠဲပတိတ်အခိင်-အေက်

ဗျဉ်ဝဏ္ဏ သေတ်ပရဳရေတ်

အင်ဖဳရေဲ အာရမေအဳ ⟶

This page lists the characters in the “ဗျဉ်ဝဏ္ဏ သေတ်ပရဳရေတ်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+10800 to U+1083F. All assigned characters in this block belong to the General Category Lo (Other Letter). and have the Script value Cprt (Cypriot).

These are characters in the Cypriot syllabary, which was used on Cyprus in the Iron Age to write both Archadocypriot Greek and the indigenous Eteocypriot language.

Code point Image Character Name
U+10800 (67584) 𐠀 CYPRIOT SYLLABLE A
U+10801 (67585) 𐠁 CYPRIOT SYLLABLE E
U+10802 (67586) 𐠂 CYPRIOT SYLLABLE I
U+10803 (67587) 𐠃 CYPRIOT SYLLABLE O
U+10804 (67588) 𐠄 CYPRIOT SYLLABLE U
U+10805 (67589) 𐠅 CYPRIOT SYLLABLE JA
U+10808 (67592) 𐠈 CYPRIOT SYLLABLE JO
U+1080A (67594) 𐠊 CYPRIOT SYLLABLE KA
U+1080B (67595) 𐠋 CYPRIOT SYLLABLE KE
U+1080C (67596) 𐠌 CYPRIOT SYLLABLE KI
U+1080D (67597) 𐠍 CYPRIOT SYLLABLE KO
U+1080E (67598) 𐠎 CYPRIOT SYLLABLE KU
U+1080F (67599) 𐠏 CYPRIOT SYLLABLE LA
U+10810 (67600) 𐠐 CYPRIOT SYLLABLE LE
U+10811 (67601) 𐠑 CYPRIOT SYLLABLE LI
U+10812 (67602) 𐠒 CYPRIOT SYLLABLE LO
U+10813 (67603) 𐠓 CYPRIOT SYLLABLE LU
U+10814 (67604) 𐠔 CYPRIOT SYLLABLE MA
U+10815 (67605) 𐠕 CYPRIOT SYLLABLE ME
U+10816 (67606) 𐠖 CYPRIOT SYLLABLE MI
U+10817 (67607) 𐠗 CYPRIOT SYLLABLE MO
U+10818 (67608) 𐠘 CYPRIOT SYLLABLE MU
U+10819 (67609) 𐠙 CYPRIOT SYLLABLE NA
U+1081A (67610) 𐠚 CYPRIOT SYLLABLE NE
U+1081B (67611) 𐠛 CYPRIOT SYLLABLE NI
U+1081C (67612) 𐠜 CYPRIOT SYLLABLE NO
U+1081D (67613) 𐠝 CYPRIOT SYLLABLE NU
U+1081E (67614) 𐠞 CYPRIOT SYLLABLE PA
U+1081F (67615) 𐠟 CYPRIOT SYLLABLE PE
U+10820 (67616) 𐠠 CYPRIOT SYLLABLE PI
U+10821 (67617) 𐠡 CYPRIOT SYLLABLE PO
U+10822 (67618) 𐠢 CYPRIOT SYLLABLE PU
U+10823 (67619) 𐠣 CYPRIOT SYLLABLE RA
U+10824 (67620) 𐠤 CYPRIOT SYLLABLE RE
U+10825 (67621) 𐠥 CYPRIOT SYLLABLE RI
U+10826 (67622) 𐠦 CYPRIOT SYLLABLE RO
U+10827 (67623) 𐠧 CYPRIOT SYLLABLE RU
U+10828 (67624) 𐠨 CYPRIOT SYLLABLE SA
U+10829 (67625) 𐠩 CYPRIOT SYLLABLE SE
U+1082A (67626) 𐠪 CYPRIOT SYLLABLE SI
U+1082B (67627) 𐠫 CYPRIOT SYLLABLE SO
U+1082C (67628) 𐠬 CYPRIOT SYLLABLE SU
U+1082D (67629) 𐠭 CYPRIOT SYLLABLE TA
U+1082E (67630) 𐠮 CYPRIOT SYLLABLE TE
U+1082F (67631) 𐠯 CYPRIOT SYLLABLE TI
U+10830 (67632) 𐠰 CYPRIOT SYLLABLE TO
U+10831 (67633) 𐠱 CYPRIOT SYLLABLE TU
U+10832 (67634) 𐠲 CYPRIOT SYLLABLE WA
U+10833 (67635) 𐠳 CYPRIOT SYLLABLE WE
U+10834 (67636) 𐠴 CYPRIOT SYLLABLE WI
U+10835 (67637) 𐠵 CYPRIOT SYLLABLE WO
U+10837 (67639) 𐠷 CYPRIOT SYLLABLE XA
U+10838 (67640) 𐠸 CYPRIOT SYLLABLE XE
U+1083C (67644) 𐠼 CYPRIOT SYLLABLE ZA
U+1083F (67647) 𐠿 CYPRIOT SYLLABLE ZO