အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ပါဗဳယာန် လိက်ဇြေဟ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အဗါတ်သတေန်

ပါဗဳယာန် လိက်ဇြေဟ်

ပါလာဝဳ လိက်ဇြေဟ် ⟶

This page lists the characters in the “ပါဗဳယာန် လိက်ဇြေဟ်” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+10B40 to U+10B5F. All assigned characters in this block have the Script value Prti (Inscriptional Parthian).

Code point Image Character General
Category
Name
U+10B40 (68416) 𐭀 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER ALEPH
U+10B41 (68417) 𐭁 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER BETH
U+10B42 (68418) 𐭂 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER GIMEL
U+10B43 (68419) 𐭃 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER DALETH
U+10B44 (68420) 𐭄 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER HE
U+10B45 (68421) 𐭅 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER WAW
U+10B46 (68422) 𐭆 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER ZAYIN
U+10B47 (68423) 𐭇 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER HETH
U+10B48 (68424) 𐭈 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER TETH
U+10B49 (68425) 𐭉 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER YODH
U+10B4A (68426) 𐭊 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER KAPH
U+10B4B (68427) 𐭋 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER LAMEDH
U+10B4C (68428) 𐭌 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER MEM
U+10B4D (68429) 𐭍 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER NUN
U+10B4E (68430) 𐭎 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER SAMEKH
U+10B4F (68431) 𐭏 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER AYIN
U+10B50 (68432) 𐭐 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER PE
U+10B51 (68433) 𐭑 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER SADHE
U+10B52 (68434) 𐭒 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER QOPH
U+10B53 (68435) 𐭓 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER RESH
U+10B54 (68436) 𐭔 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER SHIN
U+10B55 (68437) 𐭕 Lo
(Other Letter)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER TAW
U+10B58 (68440) 𐭘 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER ONE
U+10B59 (68441) 𐭙 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER TWO
U+10B5A (68442) 𐭚 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER THREE
U+10B5B (68443) 𐭛 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER FOUR
U+10B5C (68444) 𐭜 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER TEN
U+10B5D (68445) 𐭝 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER TWENTY
U+10B5E (68446) 𐭞 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER ONE HUNDRED
U+10B5F (68447) 𐭟 No
(Other Number)
INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER ONE THOUSAND