မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/တဳဗဝ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ဍုင်သေံလဴ

တဳဗဝ်

ဍုင်ဗၟာ ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “တဳဗဝ်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+0F00 to U+0FFF.

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
အက္ခရ် ယၟု
U+0F00 (3840) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SYLLABLE OM
U+0F01 (3841) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK GTER YIG MGO TRUNCATED A
U+0F02 (3842) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK GTER YIG MGO -UM RNAM BCAD MA
U+0F03 (3843) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK GTER YIG MGO -UM GTER TSHEG MA
U+0F04 (3844) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK INITIAL YIG MGO MDUN MA
U+0F05 (3845) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK CLOSING YIG MGO SGAB MA
U+0F06 (3846) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK CARET YIG MGO PHUR SHAD MA
U+0F07 (3847) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK YIG MGO TSHEG SHAD MA
U+0F08 (3848) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK SBRUL SHAD
U+0F09 (3849) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK BSKUR YIG MGO
U+0F0A (3850) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK BKA- SHOG YIG MGO
U+0F0B (3851) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK INTERSYLLABIC TSHEG
U+0F0C (3852) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK DELIMITER TSHEG BSTAR
U+0F0D (3853) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK SHAD
U+0F0E (3854) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK NYIS SHAD
U+0F0F (3855) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK TSHEG SHAD
U+0F10 (3856) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK NYIS TSHEG SHAD
U+0F11 (3857) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK RIN CHEN SPUNGS SHAD
U+0F12 (3858) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK RGYA GRAM SHAD
U+0F13 (3859) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK CARET -DZUD RTAGS ME LONG CAN
U+0F14 (3860) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK GTER TSHEG
U+0F15 (3861) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LOGOTYPE SIGN CHAD RTAGS
U+0F16 (3862) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LOGOTYPE SIGN LHAG RTAGS
U+0F17 (3863) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN ASTROLOGICAL SIGN SGRA GCAN -CHAR RTAGS
U+0F18 (3864) ◌༘ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN ASTROLOGICAL SIGN -KHYUD PA
U+0F19 (3865) ◌༙ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN ASTROLOGICAL SIGN SDONG TSHUGS
U+0F1A (3866) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN RDEL DKAR GCIG
U+0F1B (3867) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN RDEL DKAR GNYIS
U+0F1C (3868) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN RDEL DKAR GSUM
U+0F1D (3869) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN RDEL NAG GCIG
U+0F1E (3870) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN RDEL NAG GNYIS
U+0F1F (3871) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN RDEL DKAR RDEL NAG
U+0F20 (3872) Nd
(Decimal Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT ZERO
U+0F21 (3873) Nd
(Decimal Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT ONE
U+0F22 (3874) Nd
(Decimal Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT TWO
U+0F23 (3875) Nd
(Decimal Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT THREE
U+0F24 (3876) Nd
(Decimal Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT FOUR
U+0F25 (3877) Nd
(Decimal Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT FIVE
U+0F26 (3878) Nd
(Decimal Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT SIX
U+0F27 (3879) Nd
(Decimal Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT SEVEN
U+0F28 (3880) Nd
(Decimal Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT EIGHT
U+0F29 (3881) Nd
(Decimal Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT NINE
U+0F2A (3882) No
(Other Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT HALF ONE
U+0F2B (3883) No
(Other Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT HALF TWO
U+0F2C (3884) No
(Other Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT HALF THREE
U+0F2D (3885) No
(Other Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT HALF FOUR
U+0F2E (3886) No
(Other Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT HALF FIVE
U+0F2F (3887) No
(Other Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT HALF SIX
U+0F30 (3888) No
(Other Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT HALF SEVEN
U+0F31 (3889) No
(Other Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT HALF EIGHT
U+0F32 (3890) No
(Other Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT HALF NINE
U+0F33 (3891) No
(Other Number)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN DIGIT HALF ZERO
U+0F34 (3892) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK BSDUS RTAGS
U+0F35 (3893) ◌༵ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK NGAS BZUNG NYI ZLA
U+0F36 (3894) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK CARET -DZUD RTAGS BZHI MIG CAN
U+0F37 (3895) ◌༷ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK NGAS BZUNG SGOR RTAGS
U+0F38 (3896) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK CHE MGO
U+0F39 (3897) ◌༹ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK TSA -PHRU
U+0F3A (3898) Ps
(Open Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK GUG RTAGS GYON
U+0F3B (3899) Pe
(Close Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK GUG RTAGS GYAS
U+0F3C (3900) Ps
(Open Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK ANG KHANG GYON
U+0F3D (3901) Pe
(Close Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK ANG KHANG GYAS
U+0F3E (3902) Mc
(Spacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN YAR TSHES
U+0F3F (3903) ༿ Mc
(Spacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN MAR TSHES
U+0F40 (3904) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER KA
U+0F41 (3905) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER KHA
U+0F42 (3906) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER GA
U+0F43 (3907) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER GHA
U+0F44 (3908) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER NGA
U+0F45 (3909) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER CA
U+0F46 (3910) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER CHA
U+0F47 (3911) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER JA
U+0F49 (3913) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER NYA
U+0F4A (3914) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER TTA
U+0F4B (3915) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER TTHA
U+0F4C (3916) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER DDA
U+0F4D (3917) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER DDHA
U+0F4E (3918) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER NNA
U+0F4F (3919) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER TA
U+0F50 (3920) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER THA
U+0F51 (3921) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER DA
U+0F52 (3922) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER DHA
U+0F53 (3923) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER NA
U+0F54 (3924) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER PA
U+0F55 (3925) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER PHA
U+0F56 (3926) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER BA
U+0F57 (3927) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER BHA
U+0F58 (3928) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER MA
U+0F59 (3929) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER TSA
U+0F5A (3930) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER TSHA
U+0F5B (3931) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER DZA
U+0F5C (3932) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER DZHA
U+0F5D (3933) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER WA
U+0F5E (3934) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER ZHA
U+0F5F (3935) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER ZA
U+0F60 (3936) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER -A
U+0F61 (3937) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER YA
U+0F62 (3938) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER RA
U+0F63 (3939) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER LA
U+0F64 (3940) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER SHA
U+0F65 (3941) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER SSA
U+0F66 (3942) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER SA
U+0F67 (3943) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER HA
U+0F68 (3944) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER A
U+0F69 (3945) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER KSSA
U+0F6A (3946) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER FIXED-FORM RA
U+0F6B (3947) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER KKA
U+0F6C (3948) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN LETTER RRA
U+0F71 (3953) ◌ཱ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN VOWEL SIGN AA
U+0F72 (3954) ◌ི Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN VOWEL SIGN I
U+0F73 (3955) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN VOWEL SIGN II
U+0F74 (3956) ◌ུ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN VOWEL SIGN U
U+0F75 (3957) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN VOWEL SIGN UU
U+0F76 (3958) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN VOWEL SIGN VOCALIC R
U+0F77 (3959) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+0F78 (3960) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN VOWEL SIGN VOCALIC L
U+0F79 (3961) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+0F7A (3962) ◌ེ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN VOWEL SIGN E
U+0F7B (3963) ◌ཻ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN VOWEL SIGN EE
U+0F7C (3964) ◌ོ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN VOWEL SIGN O
U+0F7D (3965) ◌ཽ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN VOWEL SIGN OO
U+0F7E (3966) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN RJES SU NGA RO
U+0F7F (3967) ཿ Mc
(Spacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN RNAM BCAD
U+0F80 (3968) ◌ྀ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN VOWEL SIGN REVERSED I
U+0F81 (3969) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN VOWEL SIGN REVERSED II
U+0F82 (3970) ◌ྂ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN NYI ZLA NAA DA
U+0F83 (3971) ◌ྃ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN SNA LDAN
U+0F84 (3972) ◌྄ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK HALANTA
U+0F85 (3973) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK PALUTA
U+0F86 (3974) ◌྆ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN LCI RTAGS
U+0F87 (3975) ◌྇ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN YANG RTAGS
U+0F88 (3976) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN LCE TSA CAN
U+0F89 (3977) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN MCHU CAN
U+0F8A (3978) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN GRU CAN RGYINGS
U+0F8B (3979) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN GRU MED RGYINGS
U+0F8C (3980) Lo
(Other Letter)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN INVERTED MCHU CAN
U+0F8D (3981) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED SIGN LCE TSA CAN
U+0F8E (3982) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED SIGN MCHU CAN
U+0F8F (3983) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED SIGN INVERTED MCHU CAN
U+0F90 (3984) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER KA
U+0F91 (3985) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER KHA
U+0F92 (3986) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER GA
U+0F93 (3987) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER GHA
U+0F94 (3988) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER NGA
U+0F95 (3989) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER CA
U+0F96 (3990) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER CHA
U+0F97 (3991) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER JA
U+0F99 (3993) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER NYA
U+0F9A (3994) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER TTA
U+0F9B (3995) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER TTHA
U+0F9C (3996) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER DDA
U+0F9D (3997) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER DDHA
U+0F9E (3998) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER NNA
U+0F9F (3999) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER TA
U+0FA0 (4000) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER THA
U+0FA1 (4001) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER DA
U+0FA2 (4002) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER DHA
U+0FA3 (4003) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER NA
U+0FA4 (4004) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER PA
U+0FA5 (4005) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER PHA
U+0FA6 (4006) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER BA
U+0FA7 (4007) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER BHA
U+0FA8 (4008) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER MA
U+0FA9 (4009) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER TSA
U+0FAA (4010) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER TSHA
U+0FAB (4011) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER DZA
U+0FAC (4012) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER DZHA
U+0FAD (4013) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER WA
U+0FAE (4014) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER ZHA
U+0FAF (4015) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER ZA
U+0FB0 (4016) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER -A
U+0FB1 (4017) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER YA
U+0FB2 (4018) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER RA
U+0FB3 (4019) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER LA
U+0FB4 (4020) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER SHA
U+0FB5 (4021) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER SSA
U+0FB6 (4022) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER SA
U+0FB7 (4023) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER HA
U+0FB8 (4024) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER A
U+0FB9 (4025) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER KSSA
U+0FBA (4026) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER FIXED-FORM WA
U+0FBB (4027) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER FIXED-FORM YA
U+0FBC (4028) Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SUBJOINED LETTER FIXED-FORM RA
U+0FBE (4030) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN KU RU KHA
U+0FBF (4031) ྿ So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN KU RU KHA BZHI MIG CAN
U+0FC0 (4032) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN CANTILLATION SIGN HEAVY BEAT
U+0FC1 (4033) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN CANTILLATION SIGN LIGHT BEAT
U+0FC2 (4034) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN CANTILLATION SIGN CANG TE-U
U+0FC3 (4035) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN CANTILLATION SIGN SBUB -CHAL
U+0FC4 (4036) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SYMBOL DRIL BU
U+0FC5 (4037) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SYMBOL RDO RJE
U+0FC6 (4038) ◌࿆ Mn
(Nonspacing Mark)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SYMBOL PADMA GDAN
U+0FC7 (4039) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SYMBOL RDO RJE RGYA GRAM
U+0FC8 (4040) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SYMBOL PHUR PA
U+0FC9 (4041) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SYMBOL NOR BU
U+0FCA (4042) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SYMBOL NOR BU NYIS -KHYIL
U+0FCB (4043) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SYMBOL NOR BU GSUM -KHYIL
U+0FCC (4044) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SYMBOL NOR BU BZHI -KHYIL
U+0FCE (4046) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN RDEL NAG RDEL DKAR
U+0FCF (4047) So
(Other Symbol)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN SIGN RDEL NAG GSUM
U+0FD0 (4048) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK BSKA- SHOG GI MGO RGYAN
Corrected name: TIBETAN MARK BKA- SHOG GI MGO RGYAN
U+0FD1 (4049) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK MNYAM YIG GI MGO RGYAN
U+0FD2 (4050) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK NYIS TSHEG
U+0FD3 (4051) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK INITIAL BRDA RNYING YIG MGO MDUN MA
U+0FD4 (4052) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK CLOSING BRDA RNYING YIG MGO SGAB MA
U+0FD5 (4053) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
RIGHT-FACING SVASTI SIGN
U+0FD6 (4054) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
LEFT-FACING SVASTI SIGN
U+0FD7 (4055) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
RIGHT-FACING SVASTI SIGN WITH DOTS
U+0FD8 (4056) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
LEFT-FACING SVASTI SIGN WITH DOTS
U+0FD9 (4057) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK LEADING MCHAN RTAGS
U+0FDA (4058) Po
(Other Punctuation)
Tibt
(Tibetan)
TIBETAN MARK TRAILING MCHAN RTAGS