မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/တာဂရေဝ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ မန်ဂဝ်လဳယျာဆက်တၞဟ်

တာဂရေဝ်

အာဟုမ် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “တာဂရေဝ်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+11680 to U+116CF. All assigned characters in this block have the Script value Takr (Takri).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+11680 (71296) 𑚀 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER A
U+11681 (71297) 𑚁 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER AA
U+11682 (71298) 𑚂 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER I
U+11683 (71299) 𑚃 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER II
U+11684 (71300) 𑚄 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER U
U+11685 (71301) 𑚅 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER UU
U+11686 (71302) 𑚆 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER E
U+11687 (71303) 𑚇 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER AI
U+11688 (71304) 𑚈 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER O
U+11689 (71305) 𑚉 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER AU
U+1168A (71306) 𑚊 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER KA
U+1168B (71307) 𑚋 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER KHA
U+1168C (71308) 𑚌 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER GA
U+1168D (71309) 𑚍 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER GHA
U+1168E (71310) 𑚎 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER NGA
U+1168F (71311) 𑚏 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER CA
U+11690 (71312) 𑚐 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER CHA
U+11691 (71313) 𑚑 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER JA
U+11692 (71314) 𑚒 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER JHA
U+11693 (71315) 𑚓 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER NYA
U+11694 (71316) 𑚔 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER TTA
U+11695 (71317) 𑚕 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER TTHA
U+11696 (71318) 𑚖 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER DDA
U+11697 (71319) 𑚗 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER DDHA
U+11698 (71320) 𑚘 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER NNA
U+11699 (71321) 𑚙 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER TA
U+1169A (71322) 𑚚 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER THA
U+1169B (71323) 𑚛 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER DA
U+1169C (71324) 𑚜 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER DHA
U+1169D (71325) 𑚝 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER NA
U+1169E (71326) 𑚞 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER PA
U+1169F (71327) 𑚟 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER PHA
U+116A0 (71328) 𑚠 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER BA
U+116A1 (71329) 𑚡 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER BHA
U+116A2 (71330) 𑚢 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER MA
U+116A3 (71331) 𑚣 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER YA
U+116A4 (71332) 𑚤 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER RA
U+116A5 (71333) 𑚥 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER LA
U+116A6 (71334) 𑚦 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER VA
U+116A7 (71335) 𑚧 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER SHA
U+116A8 (71336) 𑚨 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER SA
U+116A9 (71337) 𑚩 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER HA
U+116AA (71338) 𑚪 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER RRA
U+116AB (71339) 𑚫 Mn
(Nonspacing Mark)
TAKRI SIGN ANUSVARA
U+116AC (71340) 𑚬 Mc
(Spacing Mark)
TAKRI SIGN VISARGA
U+116AD (71341) 𑚭 Mn
(Nonspacing Mark)
TAKRI VOWEL SIGN AA
U+116AE (71342) 𑚮 Mc
(Spacing Mark)
TAKRI VOWEL SIGN I
U+116AF (71343) 𑚯 Mc
(Spacing Mark)
TAKRI VOWEL SIGN II
U+116B0 (71344) 𑚰 Mn
(Nonspacing Mark)
TAKRI VOWEL SIGN U
U+116B1 (71345) 𑚱 Mn
(Nonspacing Mark)
TAKRI VOWEL SIGN UU
U+116B2 (71346) 𑚲 Mn
(Nonspacing Mark)
TAKRI VOWEL SIGN E
U+116B3 (71347) 𑚳 Mn
(Nonspacing Mark)
TAKRI VOWEL SIGN AI
U+116B4 (71348) 𑚴 Mn
(Nonspacing Mark)
TAKRI VOWEL SIGN O
U+116B5 (71349) 𑚵 Mn
(Nonspacing Mark)
TAKRI VOWEL SIGN AU
U+116B6 (71350) ◌𑚶 Mc
(Spacing Mark)
TAKRI SIGN VIRAMA
U+116B7 (71351) ◌𑚷 Mn
(Nonspacing Mark)
TAKRI SIGN NUKTA
U+116B8 (71352) 𑚸 Lo
(Other Letter)
TAKRI LETTER ARCHAIC KHA
U+116B9 (71353) 𑚹 Po
(Other Punctuation)
TAKRI ABBREVIATION SIGN
U+116C0 (71360) 𑛀 Nd
(Decimal Number)
TAKRI DIGIT ZERO
U+116C1 (71361) 𑛁 Nd
(Decimal Number)
TAKRI DIGIT ONE
U+116C2 (71362) 𑛂 Nd
(Decimal Number)
TAKRI DIGIT TWO
U+116C3 (71363) 𑛃 Nd
(Decimal Number)
TAKRI DIGIT THREE
U+116C4 (71364) 𑛄 Nd
(Decimal Number)
TAKRI DIGIT FOUR
U+116C5 (71365) 𑛅 Nd
(Decimal Number)
TAKRI DIGIT FIVE
U+116C6 (71366) 𑛆 Nd
(Decimal Number)
TAKRI DIGIT SIX
U+116C7 (71367) 𑛇 Nd
(Decimal Number)
TAKRI DIGIT SEVEN
U+116C8 (71368) 𑛈 Nd
(Decimal Number)
TAKRI DIGIT EIGHT
U+116C9 (71369) 𑛉 Nd
(Decimal Number)
TAKRI DIGIT NINE