မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ဃှဳဝါတာ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ မဟာဂျနဳ

ဃှဳဝါတာ

ဂၞန်သေန်ဟာလာတြေံတြဟ်ဂမၠိုင် ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “ဃှဳဝါတာ” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+11180 to U+111DF. All assigned characters in this block have the Script value Shrd (Sharada).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+11180 (70016) 𑆀 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA SIGN CANDRABINDU
U+11181 (70017) 𑆁 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA SIGN ANUSVARA
U+11182 (70018) 𑆂 Mc
(Spacing Mark)
SHARADA SIGN VISARGA
U+11183 (70019) 𑆃 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER A
U+11184 (70020) 𑆄 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER AA
U+11185 (70021) 𑆅 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER I
U+11186 (70022) 𑆆 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER II
U+11187 (70023) 𑆇 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER U
U+11188 (70024) 𑆈 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER UU
U+11189 (70025) 𑆉 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER VOCALIC R
U+1118A (70026) 𑆊 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER VOCALIC RR
U+1118B (70027) 𑆋 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER VOCALIC L
U+1118C (70028) 𑆌 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER VOCALIC LL
U+1118D (70029) 𑆍 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER E
U+1118E (70030) 𑆎 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER AI
U+1118F (70031) 𑆏 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER O
U+11190 (70032) 𑆐 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER AU
U+11191 (70033) 𑆑 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER KA
U+11192 (70034) 𑆒 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER KHA
U+11193 (70035) 𑆓 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER GA
U+11194 (70036) 𑆔 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER GHA
U+11195 (70037) 𑆕 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER NGA
U+11196 (70038) 𑆖 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER CA
U+11197 (70039) 𑆗 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER CHA
U+11198 (70040) 𑆘 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER JA
U+11199 (70041) 𑆙 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER JHA
U+1119A (70042) 𑆚 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER NYA
U+1119B (70043) 𑆛 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER TTA
U+1119C (70044) 𑆜 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER TTHA
U+1119D (70045) 𑆝 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER DDA
U+1119E (70046) 𑆞 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER DDHA
U+1119F (70047) 𑆟 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER NNA
U+111A0 (70048) 𑆠 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER TA
U+111A1 (70049) 𑆡 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER THA
U+111A2 (70050) 𑆢 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER DA
U+111A3 (70051) 𑆣 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER DHA
U+111A4 (70052) 𑆤 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER NA
U+111A5 (70053) 𑆥 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER PA
U+111A6 (70054) 𑆦 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER PHA
U+111A7 (70055) 𑆧 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER BA
U+111A8 (70056) 𑆨 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER BHA
U+111A9 (70057) 𑆩 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER MA
U+111AA (70058) 𑆪 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER YA
U+111AB (70059) 𑆫 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER RA
U+111AC (70060) 𑆬 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER LA
U+111AD (70061) 𑆭 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER LLA
U+111AE (70062) 𑆮 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER VA
U+111AF (70063) 𑆯 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER SHA
U+111B0 (70064) 𑆰 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER SSA
U+111B1 (70065) 𑆱 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER SA
U+111B2 (70066) 𑆲 Lo
(Other Letter)
SHARADA LETTER HA
U+111B3 (70067) 𑆳 Mc
(Spacing Mark)
SHARADA VOWEL SIGN AA
U+111B4 (70068) 𑆴 Mc
(Spacing Mark)
SHARADA VOWEL SIGN I
U+111B5 (70069) 𑆵 Mc
(Spacing Mark)
SHARADA VOWEL SIGN II
U+111B6 (70070) 𑆶 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA VOWEL SIGN U
U+111B7 (70071) 𑆷 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA VOWEL SIGN UU
U+111B8 (70072) 𑆸 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA VOWEL SIGN VOCALIC R
U+111B9 (70073) 𑆹 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+111BA (70074) 𑆺 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA VOWEL SIGN VOCALIC L
U+111BB (70075) 𑆻 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+111BC (70076) 𑆼 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA VOWEL SIGN E
U+111BD (70077) 𑆽 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA VOWEL SIGN AI
U+111BE (70078) 𑆾 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA VOWEL SIGN O
U+111BF (70079) 𑆿 Mc
(Spacing Mark)
SHARADA VOWEL SIGN AU
U+111C0 (70080) ◌𑇀 Mc
(Spacing Mark)
SHARADA SIGN VIRAMA
U+111C1 (70081) 𑇁 Lo
(Other Letter)
SHARADA SIGN AVAGRAHA
U+111C2 (70082) 𑇂 Lo
(Other Letter)
SHARADA SIGN JIHVAMULIYA
U+111C3 (70083) 𑇃 Lo
(Other Letter)
SHARADA SIGN UPADHMANIYA
U+111C4 (70084) 𑇄 Lo
(Other Letter)
SHARADA OM
U+111C5 (70085) 𑇅 Po
(Other Punctuation)
SHARADA DANDA
U+111C6 (70086) 𑇆 Po
(Other Punctuation)
SHARADA DOUBLE DANDA
U+111C7 (70087) 𑇇 Po
(Other Punctuation)
SHARADA ABBREVIATION SIGN
U+111C8 (70088) 𑇈 Po
(Other Punctuation)
SHARADA SEPARATOR
U+111C9 (70089) 𑇉 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA SANDHI MARK
U+111CA (70090) ◌𑇊 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA SIGN NUKTA
U+111CB (70091) 𑇋 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA VOWEL MODIFIER MARK
U+111CC (70092) 𑇌 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA EXTRA SHORT VOWEL MARK
U+111CD (70093) 𑇍 Po
(Other Punctuation)
SHARADA SUTRA MARK
U+111CE (70094) 𑇎 Mc
(Spacing Mark)
SHARADA VOWEL SIGN PRISHTHAMATRA E
U+111CF (70095) 𑇏 Mn
(Nonspacing Mark)
SHARADA SIGN INVERTED CANDRABINDU
U+111D0 (70096) 𑇐 Nd
(Decimal Number)
SHARADA DIGIT ZERO
U+111D1 (70097) 𑇑 Nd
(Decimal Number)
SHARADA DIGIT ONE
U+111D2 (70098) 𑇒 Nd
(Decimal Number)
SHARADA DIGIT TWO
U+111D3 (70099) 𑇓 Nd
(Decimal Number)
SHARADA DIGIT THREE
U+111D4 (70100) 𑇔 Nd
(Decimal Number)
SHARADA DIGIT FOUR
U+111D5 (70101) 𑇕 Nd
(Decimal Number)
SHARADA DIGIT FIVE
U+111D6 (70102) 𑇖 Nd
(Decimal Number)
SHARADA DIGIT SIX
U+111D7 (70103) 𑇗 Nd
(Decimal Number)
SHARADA DIGIT SEVEN
U+111D8 (70104) 𑇘 Nd
(Decimal Number)
SHARADA DIGIT EIGHT
U+111D9 (70105) 𑇙 Nd
(Decimal Number)
SHARADA DIGIT NINE
U+111DA (70106) 𑇚 Lo
(Other Letter)
SHARADA EKAM
U+111DB (70107) 𑇛 Po
(Other Punctuation)
SHARADA SIGN SIDDHAM
U+111DC (70108) 𑇜 Lo
(Other Letter)
SHARADA HEADSTROKE
U+111DD (70109) 𑇝 Po
(Other Punctuation)
SHARADA CONTINUATION SIGN
U+111DE (70110) 𑇞 Po
(Other Punctuation)
SHARADA SECTION MARK-1
U+111DF (70111) 𑇟 Po
(Other Punctuation)
SHARADA SECTION MARK-2