မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ဂျာဗာ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အက္ခရ်ဟာန်ဂူစာမဝ်သၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ

ဂျာဗာ

အက္ခရ်ဍုင်ဗၟာသၠဲပတိတ်အခိင်-ဗဳ ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “ဂျာဗာ” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+A980 to U+A9DF.

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
အက္ခရ် ယၟု
U+A980 (43392) Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE SIGN PANYANGGA
U+A981 (43393) Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE SIGN CECAK
U+A982 (43394) Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE SIGN LAYAR
U+A983 (43395) Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE SIGN WIGNYAN
U+A984 (43396) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER A
U+A985 (43397) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER I KAWI
U+A986 (43398) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER I
U+A987 (43399) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER II
U+A988 (43400) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER U
U+A989 (43401) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER PA CEREK
U+A98A (43402) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER NGA LELET
U+A98B (43403) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER NGA LELET RASWADI
U+A98C (43404) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER E
U+A98D (43405) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER AI
U+A98E (43406) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER O
U+A98F (43407) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER KA
U+A990 (43408) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER KA SASAK
U+A991 (43409) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER KA MURDA
U+A992 (43410) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER GA
U+A993 (43411) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER GA MURDA
U+A994 (43412) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER NGA
U+A995 (43413) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER CA
U+A996 (43414) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER CA MURDA
U+A997 (43415) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER JA
U+A998 (43416) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER NYA MURDA
U+A999 (43417) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER JA MAHAPRANA
U+A99A (43418) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER NYA
U+A99B (43419) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER TTA
U+A99C (43420) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER TTA MAHAPRANA
U+A99D (43421) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER DDA
U+A99E (43422) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER DDA MAHAPRANA
U+A99F (43423) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER NA MURDA
U+A9A0 (43424) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER TA
U+A9A1 (43425) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER TA MURDA
U+A9A2 (43426) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER DA
U+A9A3 (43427) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER DA MAHAPRANA
U+A9A4 (43428) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER NA
U+A9A5 (43429) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER PA
U+A9A6 (43430) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER PA MURDA
U+A9A7 (43431) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER BA
U+A9A8 (43432) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER BA MURDA
U+A9A9 (43433) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER MA
U+A9AA (43434) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER YA
U+A9AB (43435) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER RA
U+A9AC (43436) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER RA AGUNG
U+A9AD (43437) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER LA
U+A9AE (43438) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER WA
U+A9AF (43439) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER SA MURDA
U+A9B0 (43440) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER SA MAHAPRANA
U+A9B1 (43441) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER SA
U+A9B2 (43442) Lo
(Other Letter)
Java
(Javanese)
JAVANESE LETTER HA
U+A9B3 (43443) ◌꦳ Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE SIGN CECAK TELU
U+A9B4 (43444) Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN TARUNG
U+A9B5 (43445) Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN TOLONG
U+A9B6 (43446) Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN WULU
U+A9B7 (43447) Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN WULU MELIK
U+A9B8 (43448) Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN SUKU
U+A9B9 (43449) Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN SUKU MENDUT
U+A9BA (43450) Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN TALING
U+A9BB (43451) Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN DIRGA MURE
U+A9BC (43452) Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE VOWEL SIGN PEPET
U+A9BD (43453) Mn
(Nonspacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE CONSONANT SIGN KERET
U+A9BE (43454) Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE CONSONANT SIGN PENGKAL
U+A9BF (43455) ꦿ Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE CONSONANT SIGN CAKRA
U+A9C0 (43456) ◌꧀ Mc
(Spacing Mark)
Java
(Javanese)
JAVANESE PANGKON
U+A9C1 (43457) Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE LEFT RERENGGAN
U+A9C2 (43458) Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE RIGHT RERENGGAN
U+A9C3 (43459) Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA ANDAP
U+A9C4 (43460) Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA MADYA
U+A9C5 (43461) Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA LUHUR
U+A9C6 (43462) Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA WINDU
U+A9C7 (43463) Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA PANGKAT
U+A9C8 (43464) Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA LINGSA
U+A9C9 (43465) Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA LUNGSI
U+A9CA (43466) Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA ADEG
U+A9CB (43467) Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA ADEG ADEG
U+A9CC (43468) Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA PISELEH
U+A9CD (43469) Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE TURNED PADA PISELEH
U+A9CF (43471) Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
JAVANESE PANGRANGKEP
U+A9D0 (43472) Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT ZERO
U+A9D1 (43473) Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT ONE
U+A9D2 (43474) Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT TWO
U+A9D3 (43475) Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT THREE
U+A9D4 (43476) Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT FOUR
U+A9D5 (43477) Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT FIVE
U+A9D6 (43478) Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT SIX
U+A9D7 (43479) Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT SEVEN
U+A9D8 (43480) Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT EIGHT
U+A9D9 (43481) Nd
(Decimal Number)
Java
(Javanese)
JAVANESE DIGIT NINE
U+A9DE (43486) Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA TIRTA TUMETES
U+A9DF (43487) Po
(Other Punctuation)
Java
(Javanese)
JAVANESE PADA ISEN-ISEN