အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ချေန်ကမာ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ဆိုရာဆေမ်ပေန်

ချေန်ကမာ

မဟာဂျနဳ ⟶

This page lists the characters in the “ချေန်ကမာ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+11100 to U+1114F. All assigned characters in this block have the Script value Cakm (Chakma).

Code point Image Character General
Category
Name
U+11100 (69888) ◌𑄀 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA SIGN CANDRABINDU
U+11101 (69889) ◌𑄁 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA SIGN ANUSVARA
U+11102 (69890) ◌𑄂 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA SIGN VISARGA
U+11103 (69891) 𑄃 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER AA
U+11104 (69892) 𑄄 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER I
U+11105 (69893) 𑄅 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER U
U+11106 (69894) 𑄆 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER E
U+11107 (69895) 𑄇 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER KAA
U+11108 (69896) 𑄈 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER KHAA
U+11109 (69897) 𑄉 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER GAA
U+1110A (69898) 𑄊 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER GHAA
U+1110B (69899) 𑄋 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER NGAA
U+1110C (69900) 𑄌 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER CAA
U+1110D (69901) 𑄍 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER CHAA
U+1110E (69902) 𑄎 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER JAA
U+1110F (69903) 𑄏 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER JHAA
U+11110 (69904) 𑄐 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER NYAA
U+11111 (69905) 𑄑 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER TTAA
U+11112 (69906) 𑄒 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER TTHAA
U+11113 (69907) 𑄓 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER DDAA
U+11114 (69908) 𑄔 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER DDHAA
U+11115 (69909) 𑄕 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER NNAA
U+11116 (69910) 𑄖 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER TAA
U+11117 (69911) 𑄗 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER THAA
U+11118 (69912) 𑄘 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER DAA
U+11119 (69913) 𑄙 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER DHAA
U+1111A (69914) 𑄚 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER NAA
U+1111B (69915) 𑄛 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER PAA
U+1111C (69916) 𑄜 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER PHAA
U+1111D (69917) 𑄝 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER BAA
U+1111E (69918) 𑄞 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER BHAA
U+1111F (69919) 𑄟 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER MAA
U+11120 (69920) 𑄠 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER YYAA
U+11121 (69921) 𑄡 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER YAA
U+11122 (69922) 𑄢 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER RAA
U+11123 (69923) 𑄣 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER LAA
U+11124 (69924) 𑄤 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER WAA
U+11125 (69925) 𑄥 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER SAA
U+11126 (69926) 𑄦 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER HAA
U+11127 (69927) 𑄧 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA VOWEL SIGN A
U+11128 (69928) 𑄨 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA VOWEL SIGN I
U+11129 (69929) 𑄩 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA VOWEL SIGN II
U+1112A (69930) 𑄪 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA VOWEL SIGN U
U+1112B (69931) 𑄫 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA VOWEL SIGN UU
U+1112C (69932) 𑄬 Mc
(Spacing Mark)
CHAKMA VOWEL SIGN E
U+1112D (69933) 𑄭 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA VOWEL SIGN AI
U+1112E (69934) 𑄮 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA VOWEL SIGN O
U+1112F (69935) 𑄯 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA VOWEL SIGN AU
U+11130 (69936) 𑄰 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA VOWEL SIGN OI
U+11131 (69937) 𑄱 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA O MARK
U+11132 (69938) 𑄲 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA AU MARK
U+11133 (69939) ◌𑄳 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA VIRAMA
U+11134 (69940) ◌𑄴 Mn
(Nonspacing Mark)
CHAKMA MAAYYAA
U+11136 (69942) 𑄶 Nd
(Decimal Number)
CHAKMA DIGIT ZERO
U+11137 (69943) 𑄷 Nd
(Decimal Number)
CHAKMA DIGIT ONE
U+11138 (69944) 𑄸 Nd
(Decimal Number)
CHAKMA DIGIT TWO
U+11139 (69945) 𑄹 Nd
(Decimal Number)
CHAKMA DIGIT THREE
U+1113A (69946) 𑄺 Nd
(Decimal Number)
CHAKMA DIGIT FOUR
U+1113B (69947) 𑄻 Nd
(Decimal Number)
CHAKMA DIGIT FIVE
U+1113C (69948) 𑄼 Nd
(Decimal Number)
CHAKMA DIGIT SIX
U+1113D (69949) 𑄽 Nd
(Decimal Number)
CHAKMA DIGIT SEVEN
U+1113E (69950) 𑄾 Nd
(Decimal Number)
CHAKMA DIGIT EIGHT
U+1113F (69951) 𑄿 Nd
(Decimal Number)
CHAKMA DIGIT NINE
U+11140 (69952) 𑅀 Po
(Other Punctuation)
CHAKMA SECTION MARK
U+11141 (69953) 𑅁 Po
(Other Punctuation)
CHAKMA DANDA
U+11142 (69954) 𑅂 Po
(Other Punctuation)
CHAKMA DOUBLE DANDA
U+11143 (69955) 𑅃 Po
(Other Punctuation)
CHAKMA QUESTION MARK
U+11144 (69956) 𑅄 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER LHAA
U+11145 (69957) 𑅅 Mc
(Spacing Mark)
CHAKMA VOWEL SIGN AA
U+11146 (69958) 𑅆 Mc
(Spacing Mark)
CHAKMA VOWEL SIGN EI
U+11147 (69959) 𑅇 Lo
(Other Letter)
CHAKMA LETTER VAA