မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ခုဒ်သကဳ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ ဂၞန်သေန်ဟာလာတြေံတြဟ်ဂမၠိုင်

ခုဒ်သကဳ

မုတ္တနဳ ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “ခုဒ်သကဳ” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+11200 to U+1124F. All assigned characters in this block have the Script value Khoj (Khojki).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+11200 (70144) 𑈀 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER A
U+11201 (70145) 𑈁 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER AA
U+11202 (70146) 𑈂 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER I
U+11203 (70147) 𑈃 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER U
U+11204 (70148) 𑈄 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER E
U+11205 (70149) 𑈅 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER AI
U+11206 (70150) 𑈆 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER O
U+11207 (70151) 𑈇 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER AU
U+11208 (70152) 𑈈 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER KA
U+11209 (70153) 𑈉 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER KHA
U+1120A (70154) 𑈊 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER GA
U+1120B (70155) 𑈋 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER GGA
U+1120C (70156) 𑈌 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER GHA
U+1120D (70157) 𑈍 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER NGA
U+1120E (70158) 𑈎 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER CA
U+1120F (70159) 𑈏 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER CHA
U+11210 (70160) 𑈐 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER JA
U+11211 (70161) 𑈑 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER JJA
U+11213 (70163) 𑈓 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER NYA
U+11214 (70164) 𑈔 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER TTA
U+11215 (70165) 𑈕 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER TTHA
U+11216 (70166) 𑈖 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER DDA
U+11217 (70167) 𑈗 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER DDHA
U+11218 (70168) 𑈘 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER NNA
U+11219 (70169) 𑈙 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER TA
U+1121A (70170) 𑈚 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER THA
U+1121B (70171) 𑈛 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER DA
U+1121C (70172) 𑈜 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER DDDA
U+1121D (70173) 𑈝 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER DHA
U+1121E (70174) 𑈞 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER NA
U+1121F (70175) 𑈟 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER PA
U+11220 (70176) 𑈠 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER PHA
U+11221 (70177) 𑈡 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER BA
U+11222 (70178) 𑈢 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER BBA
U+11223 (70179) 𑈣 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER BHA
U+11224 (70180) 𑈤 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER MA
U+11225 (70181) 𑈥 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER YA
U+11226 (70182) 𑈦 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER RA
U+11227 (70183) 𑈧 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER LA
U+11228 (70184) 𑈨 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER VA
U+11229 (70185) 𑈩 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER SA
U+1122A (70186) 𑈪 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER HA
U+1122B (70187) 𑈫 Lo
(Other Letter)
KHOJKI LETTER LLA
U+1122C (70188) 𑈬 Mc
(Spacing Mark)
KHOJKI VOWEL SIGN AA
U+1122D (70189) 𑈭 Mc
(Spacing Mark)
KHOJKI VOWEL SIGN I
U+1122E (70190) 𑈮 Mc
(Spacing Mark)
KHOJKI VOWEL SIGN II
U+1122F (70191) 𑈯 Mn
(Nonspacing Mark)
KHOJKI VOWEL SIGN U
U+11230 (70192) 𑈰 Mn
(Nonspacing Mark)
KHOJKI VOWEL SIGN E
U+11231 (70193) 𑈱 Mn
(Nonspacing Mark)
KHOJKI VOWEL SIGN AI
U+11232 (70194) 𑈲 Mc
(Spacing Mark)
KHOJKI VOWEL SIGN O
U+11233 (70195) 𑈳 Mc
(Spacing Mark)
KHOJKI VOWEL SIGN AU
U+11234 (70196) 𑈴 Mn
(Nonspacing Mark)
KHOJKI SIGN ANUSVARA
U+11235 (70197) ◌𑈵 Mc
(Spacing Mark)
KHOJKI SIGN VIRAMA
U+11236 (70198) ◌𑈶 Mn
(Nonspacing Mark)
KHOJKI SIGN NUKTA
U+11237 (70199) 𑈷 Mn
(Nonspacing Mark)
KHOJKI SIGN SHADDA
U+11238 (70200) 𑈸 Po
(Other Punctuation)
KHOJKI DANDA
U+11239 (70201) 𑈹 Po
(Other Punctuation)
KHOJKI DOUBLE DANDA
U+1123A (70202) 𑈺 Po
(Other Punctuation)
KHOJKI WORD SEPARATOR
U+1123B (70203) 𑈻 Po
(Other Punctuation)
KHOJKI SECTION MARK
U+1123C (70204) 𑈼 Po
(Other Punctuation)
KHOJKI DOUBLE SECTION MARK
U+1123D (70205) 𑈽 Po
(Other Punctuation)
KHOJKI ABBREVIATION SIGN
U+1123E (70206) 𑈾 Mn
(Nonspacing Mark)
KHOJKI SIGN SUKUN