အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ခါရဝ်သတဳ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ မဳရဝ်ဣတေတ် ခဝ်သေတ်

ခါရဝ်သတဳ

အာရေဗဳယာန်သမၠုင်ကျာတြေံ ⟶

This page lists the characters in the “ခါရဝ်သတဳ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+10A00 to U+10A5F. All assigned characters in this block have the Script value Khar (Kharoshthi).

Code point Image Character General
Category
Name
U+10A00 (68096) 𐨀 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER A
U+10A01 (68097) 𐨁 Mn
(Nonspacing Mark)
KHAROSHTHI VOWEL SIGN I
U+10A02 (68098) 𐨂 Mn
(Nonspacing Mark)
KHAROSHTHI VOWEL SIGN U
U+10A03 (68099) 𐨃 Mn
(Nonspacing Mark)
KHAROSHTHI VOWEL SIGN VOCALIC R
U+10A05 (68101) 𐨅 Mn
(Nonspacing Mark)
KHAROSHTHI VOWEL SIGN E
U+10A06 (68102) 𐨆 Mn
(Nonspacing Mark)
KHAROSHTHI VOWEL SIGN O
U+10A0C (68108) 𐨌 Mn
(Nonspacing Mark)
KHAROSHTHI VOWEL LENGTH MARK
U+10A0D (68109) ◌𐨍 Mn
(Nonspacing Mark)
KHAROSHTHI SIGN DOUBLE RING BELOW
U+10A0E (68110) 𐨎 Mn
(Nonspacing Mark)
KHAROSHTHI SIGN ANUSVARA
U+10A0F (68111) ◌𐨏 Mn
(Nonspacing Mark)
KHAROSHTHI SIGN VISARGA
U+10A10 (68112) 𐨐 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER KA
U+10A11 (68113) 𐨑 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER KHA
U+10A12 (68114) 𐨒 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER GA
U+10A13 (68115) 𐨓 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER GHA
U+10A15 (68117) 𐨕 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER CA
U+10A16 (68118) 𐨖 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER CHA
U+10A17 (68119) 𐨗 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER JA
U+10A19 (68121) 𐨙 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER NYA
U+10A1A (68122) 𐨚 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER TTA
U+10A1B (68123) 𐨛 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER TTHA
U+10A1C (68124) 𐨜 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER DDA
U+10A1D (68125) 𐨝 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER DDHA
U+10A1E (68126) 𐨞 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER NNA
U+10A1F (68127) 𐨟 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER TA
U+10A20 (68128) 𐨠 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER THA
U+10A21 (68129) 𐨡 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER DA
U+10A22 (68130) 𐨢 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER DHA
U+10A23 (68131) 𐨣 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER NA
U+10A24 (68132) 𐨤 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER PA
U+10A25 (68133) 𐨥 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER PHA
U+10A26 (68134) 𐨦 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER BA
U+10A27 (68135) 𐨧 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER BHA
U+10A28 (68136) 𐨨 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER MA
U+10A29 (68137) 𐨩 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER YA
U+10A2A (68138) 𐨪 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER RA
U+10A2B (68139) 𐨫 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER LA
U+10A2C (68140) 𐨬 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER VA
U+10A2D (68141) 𐨭 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER SHA
U+10A2E (68142) 𐨮 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER SSA
U+10A2F (68143) 𐨯 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER SA
U+10A30 (68144) 𐨰 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER ZA
U+10A31 (68145) 𐨱 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER HA
U+10A32 (68146) 𐨲 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER KKA
U+10A33 (68147) 𐨳 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER TTTHA
U+10A34 (68148) 𐨴 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER TTTA
U+10A35 (68149) 𐨵 Lo
(Other Letter)
KHAROSHTHI LETTER VHA
U+10A38 (68152) ◌𐨸 Mn
(Nonspacing Mark)
KHAROSHTHI SIGN BAR ABOVE
U+10A39 (68153) ◌𐨹 Mn
(Nonspacing Mark)
KHAROSHTHI SIGN CAUDA
U+10A3A (68154) ◌𐨺 Mn
(Nonspacing Mark)
KHAROSHTHI SIGN DOT BELOW
U+10A3F (68159) ◌𐨿 Mn
(Nonspacing Mark)
KHAROSHTHI VIRAMA
U+10A40 (68160) 𐩀 No
(Other Number)
KHAROSHTHI DIGIT ONE
U+10A41 (68161) 𐩁 No
(Other Number)
KHAROSHTHI DIGIT TWO
U+10A42 (68162) 𐩂 No
(Other Number)
KHAROSHTHI DIGIT THREE
U+10A43 (68163) 𐩃 No
(Other Number)
KHAROSHTHI DIGIT FOUR
U+10A44 (68164) 𐩄 No
(Other Number)
KHAROSHTHI NUMBER TEN
U+10A45 (68165) 𐩅 No
(Other Number)
KHAROSHTHI NUMBER TWENTY
U+10A46 (68166) 𐩆 No
(Other Number)
KHAROSHTHI NUMBER ONE HUNDRED
U+10A47 (68167) 𐩇 No
(Other Number)
KHAROSHTHI NUMBER ONE THOUSAND
U+10A48 (68168) 𐩈 No
(Other Number)
KHAROSHTHI FRACTION ONE HALF
U+10A50 (68176) 𐩐 Po
(Other Punctuation)
KHAROSHTHI PUNCTUATION DOT
U+10A51 (68177) 𐩑 Po
(Other Punctuation)
KHAROSHTHI PUNCTUATION SMALL CIRCLE
U+10A52 (68178) 𐩒 Po
(Other Punctuation)
KHAROSHTHI PUNCTUATION CIRCLE
U+10A53 (68179) 𐩓 Po
(Other Punctuation)
KHAROSHTHI PUNCTUATION CRESCENT BAR
U+10A54 (68180) 𐩔 Po
(Other Punctuation)
KHAROSHTHI PUNCTUATION MANGALAM
U+10A55 (68181) 𐩕 Po
(Other Punctuation)
KHAROSHTHI PUNCTUATION LOTUS
U+10A56 (68182) 𐩖 Po
(Other Punctuation)
KHAROSHTHI PUNCTUATION DANDA
U+10A57 (68183) 𐩗 Po
(Other Punctuation)
KHAROSHTHI PUNCTUATION DOUBLE DANDA
U+10A58 (68184) 𐩘 Po
(Other Punctuation)
KHAROSHTHI PUNCTUATION LINES