အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ခစေၚ်တြေံ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ Coptic Epact Numbers

ခစေၚ်တြေံ

ကာဒ်တေတ် ⟶

This page lists the characters in the “ခစေၚ်တြေံ” block of the Unicode standard, version 13.0. This block covers code points from U+10300 to U+1032F. All assigned characters in this block have the Script value Ital (Old Italic).

Code point Image Character General
Category
Name
U+10300 (66304) 𐌀 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER A
U+10301 (66305) 𐌁 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER BE
U+10302 (66306) 𐌂 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER KE
U+10303 (66307) 𐌃 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER DE
U+10304 (66308) 𐌄 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER E
U+10305 (66309) 𐌅 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER VE
U+10306 (66310) 𐌆 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER ZE
U+10307 (66311) 𐌇 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER HE
U+10308 (66312) 𐌈 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER THE
U+10309 (66313) 𐌉 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER I
U+1030A (66314) 𐌊 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER KA
U+1030B (66315) 𐌋 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER EL
U+1030C (66316) 𐌌 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER EM
U+1030D (66317) 𐌍 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER EN
U+1030E (66318) 𐌎 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER ESH
U+1030F (66319) 𐌏 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER O
U+10310 (66320) 𐌐 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER PE
U+10311 (66321) 𐌑 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER SHE
U+10312 (66322) 𐌒 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER KU
U+10313 (66323) 𐌓 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER ER
U+10314 (66324) 𐌔 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER ES
U+10315 (66325) 𐌕 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER TE
U+10316 (66326) 𐌖 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER U
U+10317 (66327) 𐌗 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER EKS
U+10318 (66328) 𐌘 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER PHE
U+10319 (66329) 𐌙 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER KHE
U+1031A (66330) 𐌚 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER EF
U+1031B (66331) 𐌛 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER ERS
U+1031C (66332) 𐌜 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER CHE
U+1031D (66333) 𐌝 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER II
U+1031E (66334) 𐌞 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER UU
U+1031F (66335) 𐌟 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER ESS
U+10320 (66336) 𐌠 No
(Other Number)
OLD ITALIC NUMERAL ONE
U+10321 (66337) 𐌡 No
(Other Number)
OLD ITALIC NUMERAL FIVE
U+10322 (66338) 𐌢 No
(Other Number)
OLD ITALIC NUMERAL TEN
U+10323 (66339) 𐌣 No
(Other Number)
OLD ITALIC NUMERAL FIFTY
U+1032D (66349) 𐌭 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER YE
U+1032E (66350) 𐌮 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER NORTHERN TSE
U+1032F (66351) 𐌯 Lo
(Other Letter)
OLD ITALIC LETTER SOUTHERN TSE