မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အဆက်လက္ကရဴ:ယူနဳကုဒ်/ကျေန်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
⟵ အက္ခရ်ဍုင်ဗၟာသၠဲပတိတ်အခိင်-ဗဳ

ကျေန်

အက္ခရ်ဍုင်ဗၟာသၠဲပတိတ်အခိင်-ဨ ⟶

စရၚ်အၚ်မုက်လိက်တဏအ်ပ္ဍဲမဆေၚ်စပ်ကဵု “ကျေန်” မလိက်နကဵုဗီုပြၚ်နမူနာယူနဳကုဒ်၊ ဗါဃှေန် 13.0. မလိက်နကဵုသၠုဲသၠာ်ကုဒ်တၞုၚ်နူကဵု U+AA00 to U+AA5F. All assigned characters in this block have the Script value Cham (Cham).

ကုဒ်မသမ္တီလဝ် ဗီုရုပ် ဗျဉ် General
Category
ယၟု
U+AA00 (43520) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER A
U+AA01 (43521) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER I
U+AA02 (43522) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER U
U+AA03 (43523) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER E
U+AA04 (43524) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER AI
U+AA05 (43525) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER O
U+AA06 (43526) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER KA
U+AA07 (43527) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER KHA
U+AA08 (43528) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER GA
U+AA09 (43529) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER GHA
U+AA0A (43530) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER NGUE
U+AA0B (43531) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER NGA
U+AA0C (43532) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER CHA
U+AA0D (43533) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER CHHA
U+AA0E (43534) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER JA
U+AA0F (43535) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER JHA
U+AA10 (43536) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER NHUE
U+AA11 (43537) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER NHA
U+AA12 (43538) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER NHJA
U+AA13 (43539) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER TA
U+AA14 (43540) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER THA
U+AA15 (43541) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER DA
U+AA16 (43542) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER DHA
U+AA17 (43543) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER NUE
U+AA18 (43544) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER NA
U+AA19 (43545) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER DDA
U+AA1A (43546) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER PA
U+AA1B (43547) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER PPA
U+AA1C (43548) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER PHA
U+AA1D (43549) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER BA
U+AA1E (43550) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER BHA
U+AA1F (43551) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER MUE
U+AA20 (43552) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER MA
U+AA21 (43553) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER BBA
U+AA22 (43554) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER YA
U+AA23 (43555) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER RA
U+AA24 (43556) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER LA
U+AA25 (43557) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER VA
U+AA26 (43558) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER SSA
U+AA27 (43559) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER SA
U+AA28 (43560) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER HA
U+AA29 (43561) Mn
(Nonspacing Mark)
CHAM VOWEL SIGN AA
U+AA2A (43562) Mn
(Nonspacing Mark)
CHAM VOWEL SIGN I
U+AA2B (43563) Mn
(Nonspacing Mark)
CHAM VOWEL SIGN II
U+AA2C (43564) Mn
(Nonspacing Mark)
CHAM VOWEL SIGN EI
U+AA2D (43565) Mn
(Nonspacing Mark)
CHAM VOWEL SIGN U
U+AA2E (43566) Mn
(Nonspacing Mark)
CHAM VOWEL SIGN OE
U+AA2F (43567) Mc
(Spacing Mark)
CHAM VOWEL SIGN O
U+AA30 (43568) Mc
(Spacing Mark)
CHAM VOWEL SIGN AI
U+AA31 (43569) Mn
(Nonspacing Mark)
CHAM VOWEL SIGN AU
U+AA32 (43570) Mn
(Nonspacing Mark)
CHAM VOWEL SIGN UE
U+AA33 (43571) Mc
(Spacing Mark)
CHAM CONSONANT SIGN YA
U+AA34 (43572) Mc
(Spacing Mark)
CHAM CONSONANT SIGN RA
U+AA35 (43573) Mn
(Nonspacing Mark)
CHAM CONSONANT SIGN LA
U+AA36 (43574) Mn
(Nonspacing Mark)
CHAM CONSONANT SIGN WA
U+AA40 (43584) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER FINAL K
U+AA41 (43585) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER FINAL G
U+AA42 (43586) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER FINAL NG
U+AA43 (43587) Mn
(Nonspacing Mark)
CHAM CONSONANT SIGN FINAL NG
U+AA44 (43588) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER FINAL CH
U+AA45 (43589) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER FINAL T
U+AA46 (43590) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER FINAL N
U+AA47 (43591) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER FINAL P
U+AA48 (43592) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER FINAL Y
U+AA49 (43593) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER FINAL R
U+AA4A (43594) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER FINAL L
U+AA4B (43595) Lo
(Other Letter)
CHAM LETTER FINAL SS
U+AA4C (43596) Mn
(Nonspacing Mark)
CHAM CONSONANT SIGN FINAL M
U+AA4D (43597) Mc
(Spacing Mark)
CHAM CONSONANT SIGN FINAL H
U+AA50 (43600) Nd
(Decimal Number)
CHAM DIGIT ZERO
U+AA51 (43601) Nd
(Decimal Number)
CHAM DIGIT ONE
U+AA52 (43602) Nd
(Decimal Number)
CHAM DIGIT TWO
U+AA53 (43603) Nd
(Decimal Number)
CHAM DIGIT THREE
U+AA54 (43604) Nd
(Decimal Number)
CHAM DIGIT FOUR
U+AA55 (43605) Nd
(Decimal Number)
CHAM DIGIT FIVE
U+AA56 (43606) Nd
(Decimal Number)
CHAM DIGIT SIX
U+AA57 (43607) Nd
(Decimal Number)
CHAM DIGIT SEVEN
U+AA58 (43608) Nd
(Decimal Number)
CHAM DIGIT EIGHT
U+AA59 (43609) Nd
(Decimal Number)
CHAM DIGIT NINE
U+AA5C (43612) Po
(Other Punctuation)
CHAM PUNCTUATION SPIRAL
U+AA5D (43613) Po
(Other Punctuation)
CHAM PUNCTUATION DANDA
U+AA5E (43614) Po
(Other Punctuation)
CHAM PUNCTUATION DOUBLE DANDA
U+AA5F (43615) Po
(Other Punctuation)
CHAM PUNCTUATION TRIPLE DANDA