ဝိက်ရှေန်နရဳ:အက္ခရ် အာမေနဳယျာ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ

အဆက်လက္ကရဴဏအ်ဂှ်မဓမံက်ထ္ၜးနကဵုဗျဥ်မအခဝ်မချူစွံလဝ်အက္ခရ်အာမေနဳယျာ

ကဏ္ဍ အက္ခရ်အရေဝ်ဘာသာအက္ခရ်အာမေနဳယျာ ဟွံဆဵု
Armenian alphabet with pronunciations for Eastern Armenian (EA) and Western Armenian (WA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ** 35 36 37 38 39
Capital Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց ՈՒ Ւ Փ Ք Օ Ֆ
Small ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ու ւ փ ք և օ ֆ
Transl. a b g d e z ē ə tʿ ž i l x c k h j ł č m y n š o čʿ p ǰ s v t r cʿ u w pʿ kʿ ew ō f
IPA EA [ɑ] [b] [ɡ] [d] [ɛ]* [z] [ɛ] [ə] [tʰ] [ʒ] [i] [l] [χ] [t͡s] [k] [h] [d͡z] [ʁ] [t͡ʃ] [m] [j]* [n] [ʃ] [ɔ]* [t͡ʃʰ] [p] [d͡ʒ] [r] [s] [v] [t] [ɾ] [t͡sʰ] [u] [v] [pʰ] [kʰ] [ɛv]* [o] [f]
IPA WA [ɑ] [pʰ] [kʰ] [tʰ] [ɛ]* [z] [ɛ] [ə] [tʰ] [ʒ] [i] [l] [χ] [d͡z] [ɡ] [h] [t͡sʰ] [ʁ] [d͡ʒ] [m] [j]* [n] [ʃ] [ɔ]* [t͡ʃʰ] [b] [t͡ʃʰ] [ɾ] [s] [v] [d] [ɾ] [t͡sʰ] [u] [v] [pʰ] [kʰ] [ɛv]* [ɔ] [f]

* ե, ո and և are pronounced as [jɛ], [vɔ] and [jɛv], respectively, at the beginning of the word. Also, յ is pronounced as [h] word-initially in Traditional Armenian orthography.
**ւ is used only in Traditional Armenian orthography.
Note: ու is a digraph and և is a ligature in Traditional Armenian orthography. In Reformed Armenian Orthography those are considered independent letters.