ဝိက်ရှေန်နရဳ:ပြံၚ်သၠာဲအခဝ်ဗၟာ

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ

These are the rules concerning transliteration in ဗၟာ entries.

ပြံၚ်သၠာဲအခဝ်ဗၟာ[ပလေဝ်ဒါန်]

Burmese IPA MLCTS ALA-LC BGN-PCGN Okell
က /k/ k k k k
ကျ /tɕ/ ky ky ky c
ကြ /tɕ/ kr kr ky c
ကျွ /tɕw/[၁] kyw kyv kyw cw
ကြွ /tɕw/[၁] krw krv kyw cw
ကွ /kw/[၁] kw kv kw kw
/kʰ/ hk kh hk hk
ချ /tɕʰ/ hky khy ch hc
ခြ /tɕʰ/ hkr khr ch hc
ချွ /tɕʰw/[၁] hkyw khyv chw hcw
ခြွ /tɕʰw/[၁] hkrw khrv chw hcw
ခွ /kʰw/[၁] hkw khv hkw hkw
/ɡ/ g g g g
ဂျ /dʑ/ gy gy gy j
ဂျွ /dʑw/[၁] gyw gyv gyw jw
ဂွ /ɡw/[၁] gw gv gw gw
/ɡ/ gh gh g g
/ŋ/ ng ng ng
ငှ /ŋ̊/ hng ṅh hng hng
ငြ /ɲ/ ngr ṅr ny ny
ငြှ /ɲ̊/ hngr ṅrh hny hny
ငွ /ŋw/[၁] ngw ṅv ngw ngw
ငွှ /ŋ̊w/[၁] hngw ṅvh hngw hngw
/s/ c c s s
စွ /sw/[၁] cw cv sw sw
/sʰ/ hc ch hs hs
ဆွ /sʰw/[၁] hcw chv hsw hsw
/z/ j j z z
ဇွ /zw/[၁] jw jv zw zw
/z/ jh jh z z

/ɲ/ ny ñ
ññ
ny ny
ဉှ
ညှ
/ɲ̊/ hny ñh
ññh
hny hny
ညွ /ɲw/[၁] nyw ñv nyw nyw
ညွှ /ɲ̊w/[၁] hnyw ñvh hnyw hnyw
/t/ t t t
/tʰ/ ht ṭh ht ht
/d/ d d d
/d/ dh ḍh d d
/n/ n n n
/t/ t t t t
တွ /tw/[၁] tw tv tw tw
/tʰ/ ht th ht ht
ထွ /tʰw/[၁] htw thv htw htw
/d/ d d d d
ဒွ /dw/[၁] dw dv dw dw
/d/ dh dh d d
/n/ n n n n
နှ /n̥/ hn nh hn hn
နွ /nw/[၁] nw nv nw nw
နွှ /n̥w/[၁] hnw nvh hnw hnw
/p/ p p p p
ပျ /pj/ py py py py
ပြ /pj/ pr pr py py
ပြွ /pw/[၁] prw prv pw pw
ပွ /pw/[၁] pw pv pw pw
/pʰ/ hp ph hp hp
ဖျ /pʰj/ hpy phy hpy hpy
ဖြ /pʰj/ hpr phr hpy hpy
ဖွ /pʰw/[၁] hpw phv hpw hpw
/b/ b b b b
ဗျ /bj/ by by by by
ဗြ /bj/ br br by by
ဗွ /bw/[၁] bw bv bw bw
/b/
/pʰ/
bh bh b
hp
b
hp
ဘွ /bw/[၁] bhw bhv bw bw
/m/ m m m m
မှ /m̥/ hm mh hm hm
မျ /mj/ my my my my
မျှ /m̥j/ hmy myh hmy hmy
မြ /mj/ mr mr my my
မြှ /m̥j/ hmr mrh hmy hmy
မြွ /mw/[၁] mrw mrv mw mw
မွ /mw/[၁] mw mv mw mw
မွှ /m̥w/[၁] hmw mvh hmw hmw
/j/ y y y y
ယှ /ʃ/ hy yh sh hy
ယွ /jw/[၁] yw yv yw yw
/j/
/ɹ/[၂]
r r y
r
y
r
ရှ /ʃ/ hr rh sh hy
ရွ /jw/[၁] rw rv yw yw
ရွှ /ʃw/[၁] hrw rvh shw hyw
/l/ l l l l
လှ /l̥/ hl lh hl hl
လျ /lj/
/j/
ly ly ly
y
ly
y
လျှ /l̥j/
/ʃ/
hly lyh hly
sh
hly
hy
လွ /lw/[၁] lw lv lw lw
လွှ /l̥w/[၁] hlw lvh hlw hlw
/w/[၁] w v w w
ဝှ /ʍ/[၁] hw vh hw hw
/θ/
/ð/
s s th
dh
th
သွ /θw/[၁] sw sv thw thw
သျှ /ʃ/ hsy syh sh hy
/h/ h h h h
ဟွ /hw/[၁] hw hv hw hw
/l/ l l l
/ʔ/ (none) (none) (none)
Burmese IPA MLCTS ALA-LC BGN-PCGN Okell
က /ka̰/ ka. ka ka.
ကက် /kɛʔ/ kak kak‘ ket keʔ
ကင် /kɪ̀ɴ/ kang kaṅ‘ kin kiñ
ကစ် /kɪʔ/ kac kac’ kit kiʔ
ကည် /kì/
/kè/
/kɛ̀/
kany kaññ‘ ki
ke
ki
kei
ke
ကဉ် /kɪ̀ɴ/ kañ‘ kin kiñ
ကတ် /kaʔ/ kat kat‘ kat kaʔ
ကန် /kàɴ/ kan kan‘ kan kañ
ကပ် /kaʔ/ kap kap‘ kat kaʔ
ကမ် /kàɴ/ kam kam‘ kan kañ
ကယ် /kɛ̀/ kai kay‘ ke
ကံ /kàɴ/ kam kaṃ kan kañ
ကာ /kà/ ka ka ka
ကိ /kḭ/ ki. ki ki.
ကိတ် /keɪʔ/ kit kit‘ keik keiʔ
ကိန် /kèɪɴ/ kin kin‘ kein keiñ
ကိပ် /keɪʔ/ kip kip‘ keik keiʔ
ကိမ် /kèɪɴ/ kim kim‘ kein keiñ
ကိံ /kèɪɴ/ kim kiṃ kein keiñ
ကီ /kì/ ki ki ki
ကု /kṵ/ ku. ku ku.
ကုတ် /koʊʔ/ kut kut‘ kok kouʔ
ကုန် /kòʊɴ/ kun kun‘ kon kouñ
ကုပ် /koʊʔ/ kup kup‘ kok kouʔ
ကုမ် /kòʊɴ/ kum kum‘ kon kouñ
ကုံ /kòʊɴ/ kum kuṃ kon kouñ
ကူ /kù/ ku ku ku
ကေ /kè/ ke ke ke kei
ကဲ /kɛ́/ kai: kai kè:
ကော /kɔ́/ kau: ko kaw:
ကောက် /kaʊʔ/ kauk kok‘ kauk kauʔ
ကောင် /kàʊɴ/ kaung koṅ‘ kaung kauñ
ကော် /kɔ̀/ kau ko‘ kaw ko
ကို /kò/ kui kui ko kou
ကိုက် /kaɪʔ/ kuik kuik‘ kaik kaiʔ
ကိုင် /kàɪɴ/ kuing kuiṅ‘ kaing kaiñ

ကွတ်, ဝတ်, etc.[ပလေဝ်ဒါန်]

Burmese IPA MLCTS ALA-LC BGN-PCGN Okell
ကွတ် /kʊʔ/ kwat kvat‘ kut kuʔ
ကွန် /kʊ̀ɴ/ kwan kvan‘ kun kuñ
ကွပ် /kʊʔ/ kwap kvap‘ kut kuʔ
ကွမ် /kʊ̀ɴ/ kwam kvam‘ kun kuñ
ကွံ /kʊ̀ɴ/ kwam kvaṃ kun kuñ
ဝတ် /wʊʔ/ wat vat‘ wut wuʔ
ဝန် /wʊ̀ɴ/ wan van‘ wun wuñ
ဝပ် /wʊʔ/ wap vap‘ wut wuʔ
ဝမ် /wʊ̀ɴ/ wam vam‘ wun wuñ
ဝံ /wʊ̀ɴ/ wam vaṃ wun wuñ

အခဝ်အ[ပလေဝ်ဒါန်]

Burmese IPA MLCTS ALA-LC BGN-PCGN Okell
အိ
/ḭ/ i. ’i
i
i. í
အီ
/ì/ i ’ī
ī
i i
အု
/ṵ/ u. ’u
u
u. ú
အူ
/ù/ u ’ū
ū
u u
အေ
/è/ e ’e
e
e ei
အော
/ɔ́/ au: ’o
o
aw: ò
အော်
/ɔ̀/ au ’o‘
o‘
aw o
Tone Burmese IPA MLCTS ALA-LC BGN-PCGN Okell
High ကဲ /kɛ́/ kai: kai kè:
ကော /kɔ́/ kau: ko kaw:
ကား /ká/ ka: kā″ ka:
ကန်း /káɴ/ kan: kan‘″ kan: kàñ
Creaky က /ka̰/ ka. ka ka.
ကိ /kḭ/ ki. ki ki.
ကု /kṵ/ ku. ku ku.
ကဲ့ /kɛ̰/ kai. kai′ kè.
ကန့် /ka̰ɴ/ kan. kan‘′ kan. káñ
Burmese IPA MLCTS ALA-LC BGN-PCGN Okell
ဆီပုံး /sʰìbóʊɴ/ hcipum: chīpuṃ″ hsibon: hsipoùñ
အုန်းဆီ /ʔóʊɴzì/ un:hci ’un‘″chī on:zi oùñhsi
အညာသား /ʔəɲàðá/ a.nyasa: ’aññāsā″ ănyadha: ănyathà
Burmese IPA MLCTS ALA-LC BGN-PCGN Okell
အက်ယန်
အာကျန်
/ʔɛʔjàɴ/
/ʔàtɕàɴ/
ak-yan
a-kyan
’ak‘yan‘
’ākyan‘
et-yan
a-kyan
eʔyañ
acañ
ကတ်ဝက်
ကာတွက်
/kaʔwɛʔ/
/kàtwɛʔ/
kat-wak
ka-twak
kat‘vak‘
kātvak‘
kat-wet
ka-twet
kaʔweʔ
katweʔ
တန်ဂါ
တာငါ
/tàɴɡà/
/tàŋà/
tan-ga
ta-nga
tan‘gā
tāṅā
tan-ga
ta-nga
tañga
tanga