ဝိက်ရှေန်နရဳ:ပညာရမျာင်အဳဇေတ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
vowels
front back
high i~ u~
low a~
sound changes
language stage dating of change sound change “god”
nṯr
“find”
gmt
“hand”
ḏrt
“his hand”
ḏrt.f
“lotus flower”
z(š)šn
“bow”
pḏt
“scribes”
zẖꜣww
Old Egyptian —————————— —————————————————— ˈnaːkaɾ ˈkʼiːmit ˈcʼaːɾat ˈcʼaːɾatVf zaˈçaːçVn ˈpʰiːcʼat zaçˈʀaːwaw
prehistoric to Old Kingdom, c. 3300–2700 B.C.E.? k(ʰ) > c(ʰ) / environment unclear ˈnaːcaɾ ˈkʼiːmit ˈcʼaːɾat ˈcʼaːɾatVf zaˈçaːçVn ˈpʰiːcʼat zaçˈʀaːwaw
prehistoric to Old Kingdom V̀ > ∅ / posttonic _$ ˈnaːcaɾ ˈkʼiːmit ˈcʼaːɾat ˈcʼaɾtVf zaˈçaːçVn ˈpʰiːcʼat zaçˈʀaːwaw
3rd Dynasty onward ç > ʃ / environment unclear ˈnaːcaɾ ˈkʼiːmit ˈcʼaːɾat ˈcʼaɾtVf zaˈʃaːʃVn ˈpʰiːcʼat zaçˈʀaːwaw
6th Dynasty z > s / _ ˈnaːcaɾ ˈkʼiːmit ˈcʼaːɾat ˈcʼaɾtVf saˈʃaːʃVn ˈpʰiːcʼat saçˈʀaːwaw
late Old Kingdom onward ɾ > j / occasionally _$, especially _# ˈnaːcaɾ ˈkʼiːmit ˈcʼaːɾat ˈcʼaɾtVf saˈʃaːʃVn ˈpʰiːcʼat saçˈʀaːwaw
late Old Kingdom onward, c. 2200 B.C.E. c(ʰ) > t(ʰ) / _(V)([w, j])# except #_
c(ʰ) > t(ʰ) / _(V)[b, h]
c(ʰ) > t(ʰ) / further unclear environments
ˈnaːtaɾ ˈkʼiːmit ˈcʼaːɾat ˈcʼaɾtVf saˈʃaːʃVn ˈpʰiːcʼat saçˈʀaːwaw
by Middle Egyptian j > w / unstressed u_# ˈnaːtaɾ ˈkʼiːmit ˈcʼaːɾat ˈcʼaɾtVf saˈʃaːʃVn ˈpʰiːcʼat saçˈʀaːwaw
Middle Egyptian First Intermediate Period w > j / V́_V̀ except _V̀[w, j] ˈnaːtaɾ ˈkʼiːmit ˈcʼaːɾat ˈcʼaɾtVf >! ˈsaːʃVn ˈpʰiːcʼat saçˈʀaːwaw
early Middle Kingdom onward cʼ > tʼ / _(V)([w, j])# except #_
cʼ > tʼ / _(V)[b, h]
cʼ > tʼ / further unclear environments
ˈnaːtaɾ ˈkʼiːmit ˈtʼaːɾat ˈtʼaɾtVf ˈsaːʃVn ˈpʰiːtʼat saçˈʀaːwaw
Middle Kingdom onward ʕ > j / often _(V)ħ, ħ(V)_
ʕ > j / sometimes +_ in the same word as χ
ˈnaːtaɾ ˈkʼiːmit ˈtʼaːɾat ˈtʼaɾtVf ˈsaːʃVn ˈpʰiːtʼat saçˈʀaːwaw
Middle Kingdom ɾ > ʔ / _$ ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmit ˈtʼaːɾat ˈtʼaʔtVf ˈsaːʃVn ˈpʰiːtʼat saçˈʀaːwaw
Middle Kingdom n(V̀)w > m / _ if n or ʀ is in the word ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmit ˈtʼaːɾat ˈtʼaʔtVf ˈsaːʃVn ˈpʰiːtʼat saçˈʀaːwaw
by the late Middle Kingdom c(ʰ) > t͡ʃ(ʰ) / _
cʼ > t͡ʃʼ / _
ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmit ˈtʼaːɾat ˈtʼaʔtVf ˈsaːʃVn ˈpʰiːtʼat saçˈʀaːwaw
by the New Kingdom, mid second millennium B.C.E. t(ʰ) > ʔ / _$ except V̀_[ɾ, ħ, h] ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmiʔ ˈtʼaːɾaʔ ˈtʼaʔtVf ˈsaːʃVn ˈpʰiːtʼaʔ saçˈʀaːwaw
by the New Kingdom ∅ > ə / frequently #_CV̀ʀV́ ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmiʔ ˈtʼaːɾaʔ ˈtʼaʔtVf ˈsaːʃVn ˈpʰiːtʼaʔ saçˈʀaːwaw
by the New Kingdom ʀ > ɾ / sporadic, in a few words
ʀ > l / sporadic, in a few words
ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmiʔ ˈtʼaːɾaʔ ˈtʼaʔtVf ˈsaːʃVn ˈpʰiːtʼaʔ saçˈʀaːwaw
late Middle Kingdom to early New Kingdom, by c. 1400 B.C.E. ʀ > j / _ ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmiʔ ˈtʼaːɾaʔ ˈtʼaʔtVf ˈsaːʃVn ˈpʰiːtʼaʔ saçˈjaːwaw
late Middle Kingdom to early New Kingdom, by c. 1400 B.C.E. C[j, w] > [j, w]C / often V́_ except V́_V̀[j, w] ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmiʔ ˈtʼaːɾaʔ ˈtʼaʔtVf ˈsaːʃVn ˈpʰiːtʼaʔ saçˈjaːwaw
late Middle Kingdom to early New Kingdom, by c. 1400 B.C.E. waw > wəʔ / [ˈiː, ˈuː]_#
waw > jəʔ / ˈaː_#
[jaw, waj] > wəʔ / V́_#
[w, j]i[w, j] > jəʔ / [ˈaː, ˈuː]_#
[w, j]i[w, j] > ʔəʔ / ˈiː_#
[w, j]u[w, j] > ʔəʔ / V́_#
jaj > ʔəʔ / V́_#
ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmiʔ ˈtʼaːɾaʔ ˈtʼaʔtVf ˈsaːʃVn ˈpʰiːtʼaʔ saçˈjaːjəʔ
late Middle Kingdom to early New Kingdom, by c. 1400 B.C.E. V̀ > ə / _[j, w]# ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmiʔ ˈtʼaːɾaʔ ˈtʼaʔtVf ˈsaːʃVn ˈpʰiːtʼaʔ saçˈjaːjəʔ
late Middle Kingdom to early New Kingdom, by c. 1400 B.C.E. [j, w] > ʔ / posttonic V̀_$ except [j, w]V̀_$
j > ʔ / sometimes V́C_
j > ʔ / V́_V̀
j > ʔ / sometimes V́_$
w > ʔ / sometimes ˈu_$
j > ʔ / pretonic _[V̀, $]
w > ʔ / sometimes in pretonic _[V̀, $]
j > ʔ / _V́ in most verbs (by analogical leveling)
j > ʔ / in a few words _V́
j > ʔ / usually _ˈu
ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmiʔ ˈtʼaːɾaʔ ˈtʼaʔtVf ˈsaːʃVn ˈpʰiːtʼaʔ saçˈʔaːjəʔ
early New Kingdom ˈi > ˈe / _ ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmiʔ ˈtʼaːɾaʔ ˈtʼaʔtVf ˈsaːʃVn ˈpʰiːtʼaʔ saçˈʔaːjəʔ
New Kingdom, by c. 1350 B.C.E. unstressed [a, i, u] > ə / _ except #[ʔ, ʕ]_ and _ʔ#
unstressed [a, i, u] > ə / ʔ_ʔ#
unstressed [i, u] > a / #ʕ_
unstressed i > ə / #ʔ_
AFLMS unstressed a > ɞ / #ʔ_[m, p(ʰ), b, f, w]
unstressed u > ɞ / #ʔ_
unstressed [a, i, u] > a / _ʔ# except ʔ_
ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmaʔ ˈtʼaːɾaʔ ˈtʼaʔtəf ˈsaːʃən ˈpʰiːtʼaʔ səçˈʔaːjəʔ
Late Egyptian New Kingdom, by c. 1200 B.C.E. BFLMS ˈiː > ˈeː / _[ʕ, j] ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmaʔ ˈtʼaːɾaʔ ˈtʼaʔtəf ˈsaːʃən ˈpʰiːtʼaʔ səçˈʔaːjəʔ
F ɞ > a / sometimes
ɞ > ə / _
ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmaʔ ˈtʼaːɾaʔ ˈtʼaʔtəf ˈsaːʃən ˈpʰiːtʼaʔ səçˈʔaːjəʔ
AL unstressed a > ə / sometimes #[ʔ, ʕ]_ if the stressed vowel is ˈiː~ˈe ˈnaːtaʔ ˈkʼiːmaʔ ˈtʼaːɾaʔ ˈtʼaʔtəf ˈsaːʃən ˈpʰiːtʼaʔ səçˈʔaːjəʔ
New Kingdom ʔ > ∅ / _ except #_ and V́_ ˈnaːta ˈkʼiːma ˈtʼaːɾa ˈtʼaʔtəf ˈsaːʃən ˈpʰiːtʼa səˈçaːjə
New Kingdom b > p / V́_# ˈnaːta ˈkʼiːma ˈtʼaːɾa ˈtʼaʔtəf ˈsaːʃən ˈpʰiːtʼa səˈçaːjə
New Kingdom b > β / _ except B _# ˈnaːta ˈkʼiːma ˈtʼaːɾa ˈtʼaʔtəf ˈsaːʃən ˈpʰiːtʼa səˈçaːjə
late New Kingdom, c. 1200–1000 B.C.E. Canaanite shift: ˈaː > ˈoː / _ ˈnoːta ˈkʼiːma ˈtʼoːɾa ˈtʼaʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtʼa səˈçoːjə
late New Kingdom, after c. 1200 B.C.E. ə > ∅ / _#
unstressed a > ə / _#
ˈnoːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼaʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtʼə səˈçoːj
Third Intermediate Period, c. 1000–800 B.C.E. ˈuː > ˈeː / _ ˈnoːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼaʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtʼə səˈçoːj
Third Intermediate Period, c. 1000–800 B.C.E. ˈu > ˈø / _ ˈnoːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼaʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtʼə səˈçoːj
Third Intermediate Period, c. 1000–800 B.C.E. A(L) ˈoː > ˈuː / _[ʔ, ʕ]
A(L) ˈeː > ˈiː / _[ʔ, ʕ]
AL ˈa > ˈo~ˈoː / _[ʔ, ʕ]
ˈnoːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼaʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtʼə səˈçoːj
Third Intermediate Period, starting c. 1000 B.C.E. tʼ > t(ʰ) / _ except _V́
tʃʼ > tʃ(ʰ) / _ except _V́
[kʼ, qʼ] > k(ʰ) / _ except _V́
ˈnoːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼaʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə səˈçoːj
Third Intermediate Period onward ˈoː > ˈuː / [m, n]([h, ħ])_ except B _w ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼaʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə səˈçoːj
Third Intermediate Period to Late Period ˈoː > ˈuː / _[ɾ, l] in Semitic loanwords
ˈeː > ˈiː / sometimes _ɾ
ˈoː > ˈuː / _j
ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼaʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə səˈçuːj
possibly after c. 800 B.C.E. F ɾ > l / in most cases; environment unclear ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼaʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə səˈçuːj
Demotic c. 700–450 B.C.E. B ˈa > ˈoː / _w$ except sometimes _w#
B ˈa > ˈoː / _j$ except sometimes _j#, and except when followed by a suffix pronoun
B ˈe > ˈoː / _w$ except sometimes _w#
B ˈe > ˈeː / _j$ except sometimes _j#
ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə səˈçuːj
c. 700–450 B.C.E. BS ˈa > ˈo / _ except _[ħ, χ, ç, ʕ]
BS ˈe > ˈa / _ except _[h, β, l, m, n, ɾ] and sometimes S _ʔ#
BS ˈø > ˈa / _ except _[ʔ, ʕ]
ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə səˈçuːj
c. 700 B.C.E.–100 C.E. FM ˈa > ˈe / _[ħ, χ, ç, ʕ] ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə səˈçuːj
c. 700 B.C.E.–100 C.E. BS ˈeː > ˈe / _ħ
B ˈoː > ˈo / _ħ
ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə səˈçuːj
c. 700 B.C.E.–100 C.E. FM ˈø > ˈeː / _[ʔ, ʕ] ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə səˈçuːj
c. 700 B.C.E.–100 C.E. M ˈoː > ˈo / _ except _[ʔ, ʕ] ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə səˈçuːj
c. 700 B.C.E.–100 C.E. A ˈew > ˈo~ˈoː / [m, n]([h, ħ])_# ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə səˈçuːj
c. 700 B.C.E.–100 C.E. F ˈø > ˈeː / _j
F ˈe > ˈeː / _j
ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə səˈçuːj
c. 700 B.C.E.–100 C.E. ALMS ˈe > ∅ / _[β, l, m, n, ɾ]C
ALMS ˈe > [β, l, m, n, ɾ] / _[β, l, m, n, ɾ][V, #]
F ˈe > ˈeː or sometimes ˈuː / _[β, l, m, n, ɾ]C
F ˈe > ˈeː[β, l, m, n, ɾ] or sometimes ˈuː[β, l, m, n, ɾ] / _[β, l, m, n, ɾ][V, #]
ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə səˈçuːj
ˈø > ˈe / _ ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə səˈçuːj
ə > ∅ / often except #[ʔ, ʕ]_ and _(ʕ)# ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə sçuːj
wə > uː / #_ ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə sçuːj
Cː > C / generally
Cː > mC or nC / occasionally
ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə sçuːj
p > β / _[t(ʰ), tʼ] except #_
p > β / occasionally [t(ʰ), tʼ]_
ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə sçuːj
B ʕ > ħ / sporadic and irregular ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə sçuːj
S f > ɸ / _uː ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə sçuːj
n > m / _([h, ħ])[p(ʰ), m]
B n > m / _([h, ħ])[β, b]
ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə sçuːj
S k > ŋ / m_#
S nk > ŋ / _#
ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə sçuːj
by c. 600 B.C.E. χ > k / sporadic, in a few words ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə sçuːj
after c. 450 B.C.E. C(V̀)ʕ > ʕ(V̀)C / V́_ ˈnuːtə ˈkʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə sçuːj
Late Period, after c. 400 B.C.E. qʼ > kʲʼ / in Semitic loanwords
kʼ > kʲʼ / in most cases; not fully predictable
k(ʰ) > kʲ(ʰ) / in half of cases; environment unclear
ˈnuːtə ˈkʲʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə sçuːj
Late Period, after c. 400 B.C.E. qʼ > kʼ / _ ˈnuːtə ˈkʲʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə sçuːj
Late Period, c. 400–300 B.C.E. ç > x / _ ˈnuːtə ˈkʲʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
Late Period, c. 400–300 B.C.E. BFLMS χ > ç / in most cases; environment unclear
χ > x / otherwise
ˈnuːtə ˈkʲʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈsoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
Late Period to Ptolemaic Period? s > ʃ / _ in the same word as ʃ
B s > ʃ / _ in the same word as ç
s > ʃ / often if t͡ʃʼ or t͡ʃ(ʰ) follow somewhere in the same word
s > ʃ / often _kʲʼ and _kʲ(ʰ)
ʃʃ > ʃ / _
ˈnuːtə ˈkʲʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈʃoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
Late Period to Ptolemaic Period, c. 450 B.C.E.–100 C.E. B ħ > ʔ / #_a (unstressed)
AS ħ > ʔ / sporadic, in a few words
ˈnuːtə ˈkʲʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈʃoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
by the 1st century C.E. S h > ∅ / Cʰ_ ˈnuːtə ˈkʲʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈʃoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
Ptolemaic Period, c. 100–1 B.C.E. AFLMS Cʰ > C / _ ˈnuːtə ˈkʲʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈʃoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
by c. 50 B.C.E. ˈiː > ˈeː / [m, n]([h, ħ])_ except _[m, n] ˈnuːtə ˈkʲʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈʃoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
by c. 1 C.E. S ə > ∅ / ʕ_# ˈnuːtə ˈkʲʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈʃoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
Roman Period, by c. 100 C.E. ħ > h / _ ˈnuːtə ˈkʲʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈʃoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
Roman Period, after c. 100 C.E. B h > ∅ / sometimes Cʰ_ ˈnuːtə ˈkʲʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈʃoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
Coptic early Roman Period (Demotic to Old Coptic) ʕ > ʔ / #_ and V́_
ʕ > ∅ / otherwise
ˈnuːtə ˈkʲʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈʃoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
Roman Period, c. 200 C.E. FLMS x > h / _ ˈnuːtə ˈkʲʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈʃoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
Roman Period, early Coptic BFLMS ç > ʃ / _
B kʲʼ > t͡ʃʼ / _
B kʲ(ʰ) > t͡ʃ(ʰ) / _
ˈnuːtə ˈt͡ʃʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈʃoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
by c. 900 C.E. ˈeː > ˈiː / often in Greek loanwords ˈnuːtə ˈt͡ʃʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈʃoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
by c. 900 C.E. ˈeː > ˈiː / sometimes if followed by a syllable without iː or ə# ˈnuːtə ˈt͡ʃʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈʃoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
by c. 900 C.E. [ˈeː, ˈe] > ˈa / _ ˈnuːtə ˈt͡ʃʼiːmə ˈtʼoːɾə ˈtʼoʔtəf ˈʃoːʃən ˈpʰiːtə sxuːj
c. 1300–1400 C.E. B p > b / _ except _#
B [tʼ, t] > d / _ except _#
B [t͡ʃʼ, t͡ʃ] > d͡ʒ / _ except _#
B [kʼ, k] > g / _ except _#
ˈnuːdə ˈd͡ʒiːmə ˈdoːɾə ˈdoʔdəf ˈʃoːʃən ˈpʰiːdə sxuːj
c. 1300–1400 C.E. B Cʰ > C / _ ˈnuːdə ˈd͡ʒiːmə ˈdoːɾə ˈdoʔdəf ˈʃoːʃən ˈpiːdə sxuːj
c. 1400 C.E. B p > b / _
B g > k / _
B β > w / _
B t͡ʃ > ʃ / _
B d͡ʒ > ɟ / _
ˈnuːdə ˈɟiːmə ˈdoːɾə ˈdoʔdəf ˈʃoːʃən ˈbiːdə sxuːj
1858–c. 1940 C.E. B Coptic pronunciation reform (introduction of artificial spelling pronunciation based on modern Greek) ˈnuti ˈd͡ʒimi ˈtori ˈtotef ˈʃoʃen ˈfiti sxuj
language stage dating of change sound change “god”
ⲛⲟⲩϯ
nouti ! “find”
ϫⲓⲙⲓ
čimi ! “hand”
ⲧⲱⲣⲓ
tōri ! “his hand”
ⲧⲟⲧϥ
totf ! “lily”
ϣⲱϣⲉⲛ
šōšen ! “bow”
ⲫⲓϯ
phiti ! “scribes”
ⲥϧⲟⲩⲓ
sxoui

ဗျဥ်ဂမၠိုင်[ပလေဝ်ဒါန်]

Consonants
Uniliteral
sign
Transliteration IPA
Old Egyptian
c. 2500 B.C.E.
Middle Egyptian
c. 1700 B.C.E.
Late Egyptian
c. 800 B.C.E.
Egyptological pronunciation
c. 2000 C.E.
A
// // //, //, ∅, (//, //) //
i
j // // //, //, ∅ //
y
ii
y // + // // //
a
// // // //
w
w // // //, //, ∅ //, //
b
b // // //, // //
p
p // // // //
f
f // // // //
m
m // // //, // //
n
n // // //, // //
r
r //, // //, //, //, // //, //, //, //, ∅ //
h
h // // // //
H
// // // //
x
// // // //
X
// // // //
z
z // // // //
s
s // // // //
S
š // // // //
q
q // // // //
k
k // // // //
g
g // // // //
t
t // //, //, // //, //, //, ∅ //
T
// //, //, // //, //, //, ∅ //
d
d // //, // //, // //
D
// //, // //, // //