ဝိက်ရှေန်နရဳ:ပညာရမျာင်ပြင်သေတ်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအင်္ဂလိက်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
ဝဳကဳပဳဒဳယာ en
Consonants
  IPA   Examples English approximation
beau beau
doux do
fête; pharmacie festival
gain; guerre gain
cabas; archque; aquarelle; kelvin sky
loup[၁] loop
mou; femme moo
nous; bonne no
agneaux[၂] roughly like canyon; Portuguese nh
passé spy
roue; rhume[၃] voiced counterpart of loch (Scottish English) or voiceless before and after voiceless consonants ; Portuguese rr
sa; hausse; ce; garçon; option; scie sir
chou; schème; shampooing shoe
tout; thé sty
vous; wagon view
hasard; zéro zeal
joue; geai measure
Non-native consonants
camping[၄] camping
jota; khamsin[၅] loch (Scottish English)
Semivowels
fief; payer; fille; travail yes
oui; loi; moyen; web we
huit between yet and wet
Vowels
  IPA   Actual
modern
European
Examples English approximation
patte roughly like pat
pâte; glas[၆] roughly like father (or like bra in conservative accents and Quebec French)
clé; les; chez; aller; pied pay
mère; est; abdomen; faite best
fête; mtre; reine; scène; caisse; rtre[၇] says
si; île; y bee
le; reposer[၈] again (often elided)
ceux; jne roughly like bird (British English)
sœur; jeune bird (British English)
sot; hôtel; haut; bureau roughly like law (British English) or note (American English)
sort; minimum similar to not (British English) or caught (American English)[၉]
coup too
tu; sûr judas
Nasal
sans; champ; vent; temps; Jean; taon[၁၀] roughly like want (British English) or haunt (American English)
vin; impair; pain; daim; plein; Reims; bien[၁၁] roughly like pant
un; parfum[၁၂] roughly like pant (or, in conservative accents or Quebec French, roughly like burnt but without pronouncing the r).
son; nom[၁၃] roughly like don't (American English) or haunt (British English)
 
Suprasegmentals
IPA Example Explanation
moyen /mwaˈjɛ̃/[၁၄] phrasal stress
. pays /pe.i/[၁၅] syllable boundary
les agneaux /lez‿aˈɲo/ liaison[၁၆]

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန်]

 1. The French /l/ is clear, similar to the pronunciation in Spanish and German but unlike the dark /l/ of American English.
 2. In European French, /ɲ/ is often pronounced [nj] .
 3. The French rhotic varies from region to region, but is usually uvular. The more common pronunciations include a voiced uvular fricative [ʁ], a uvular trill [ʀ], and [χ] (after voiceless consonants).
 4. In European French, /ŋ/ is often pronounced [ŋɡ].
 5. /x/ may be replaced by /ʁ/.
 6. In European French, /ɑ/ is normally replaced by /a/.
 7. In European French, /ɛː/ is normally replaced by /ɛ/. In Quebec French, /ɛː/ is often pronounced [aɛ̯].
 8. In French, /ə/ is pronounced with some lip rounding [ɵ̞]; for a number of speakers, it is also more front and may even be phonetically identical to the vowel of neuf [nœf]. In European French, [ə] is rounded and fronted, making it phonetically similar to [ø].
 9. In European French at least, /ɔ/ is partly unrounded, leading it to have somewhat of the quality of nut.
 10. In European French, /ɑ̃/ is actually pronounced [ɒ̃], with rounding. In Quebec French, /ɑ̃/ is pronounced [ã].
 11. In European French, /ɛ̃/ is actually pronounced [æ̃]. In Quebec French, /ɛ̃/ is pronounced [ẽ].
 12. In European French, /œ̃/ is normally replaced by /ɛ̃/, pronounced [æ̃].
 13. In European French, /ɔ̃/ is actually pronounced [õ].
 14. Stress falls on the last full syllable of a phrase, except in emphatic speech.
 15. Used sparingly.
 16. Latent final consonant is pronounced before a following vowel sound.