ဝိက်ရှေန်နရဳ:ပညာရမျာင်ခမေန်

နူ ဝိက်ရှေန်နရဳ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

These are the rules concerning transliteration in ခမေန် entries.

ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအင်္ဂလိက်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia en
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအင်္ဂလိက်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia en
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအင်္ဂလိက်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia en
ဝဳကဳပဳဒဳယာဘာသာအင်္ဂလိက်နွံပရေင်လိက်မဆေင်ကဵု:
Wikipedia en

ဗျဥ်[ပလေဝ်ဒါန်]

Consonants Subscript form Class IPA (letter) IPA (before vowel) IPA (first in cluster) IPA (final) UNGEGN (letter) Wiktionary
Transliteration
Wiktionary
Transcription
្ក 1 /kɑː/ /k/ /k/ /k/ k k
្ខ 1 /kʰɑː/ /kʰ/ /k/ /k/ khâ kh kh
្គ 2 /kɔː/ /k/ /k/ /k/ g k
្ឃ 2 /kʰɔː/ /kʰ/ /k/ /k/ khô gh kh
្ង 2 /ŋɔː/ /ŋ/ /ŋ/ ngô ng
្ច 1 /cɑː/ /c/ /c/ /c/ châ c c
្ឆ 1 /cʰɑː/ /cʰ/ /c/ chhâ ch ch
្ជ 2 /cɔː/ /c/ /c/ /c/ chô j c
្ឈ 2 /cʰɔː/ /cʰ/ /c/ chhô jh ch
្ញ 2 /ɲɔː/ /ɲ/ /ɲ/ nhô ñ ñ
្ដ 1 /ɗɑː/ /ɗ/ /ɗ/ /t/ d
្ឋ 1 /tʰɑː/ /tʰ/ /t/ /t/ thâ ṭh th
្ឌ 2 /ɗɔː/ /ɗ/ /t/ t
្ឍ 2 /tʰɔː/ /tʰ/ /t/ thô ḍh th
្ណ 1 /nɑː/ /n/ /n/ /n/ n
្ត 1 /tɑː/ /t/ /t/ /t/ t t
្ថ 1 /tʰɑː/ /tʰ/ /t/ /t/ thâ th th
្ទ 2 /tɔː/ /t/ /t/ /t/ d t
្ធ 2 /tʰɔː/ /tʰ/ /t/ /t/ thô dh th
្ន 2 /nɔː/ /n/ /n/ n n
្ប 1 /ɓɑː/ /ɓ/ /p/ /p/ p b
្ផ 1 /pʰɑː/ /pʰ/ /p/ /p/ phâ ph ph
្ព 2 /pɔː/ /p/ /p/ /p/ b p
្ភ 2 /pʰɔː/ /pʰ/ /p/ /p/ phô bh ph
្ម 2 /mɔː/ /m/ /m/ /m/ m m
្យ 2 /jɔː/ /j/ /j/ y y
្រ 2 /rɔː/ /r/ /Ø/ r r
្ល 2 /lɔː/ /l/ /l/ /l/ l l
្វ 2 /ʋɔː/ /ʋ/ /w/ v v
្ឝ 1 shâ ś s
្ឞ 2 ssô s
្ស 1 /sɑː/ /s/ /s/ /h/ s s
្ហ 1 /hɑː/ /h/ /Ø/ h h
្ឡ 1 /lɑː/ /l/ l
្អ 1 /ʔɑː/ /ʔ/ /ʔ/ ʾ ʾ
Digraph consonants Subscript form Class IPA (letter) IPA (before vowel) IPA (first in cluster) IPA (final) UNGEGN (letter) Wiktionary
Transliteration
Wiktionary
Transcription
ហ្គ 1 /ɡɑː/ /ɡ/ /ɡ/ /k/ h˳g g
ហ្គ៊ 2 /ɡɔː/ /ɡ/ /ɡ/ /k/ h˳g′ g
ហ្ន 1 /nɑː/ /n/ h˳n n
ប៉ 1 /pɑː/ /p/ /p/ /p/ p″ p
ប៊ 2 /ɓɔː/ /ɓ/ p′ b
ហ្ម 1 /mɑː/ /m/ h˳m m
ហ្ល 1 /lɑː/ /l/ h˳l l
ហ្វ 1 /fɑː/
/ʋɑː/
/f/, /ʋ/ /f/ /f/ fâ, vâ h˳v f, v
ហ្វ៊ 2 /fɔː/
/ʋɔː/
/f/, /ʋ/ /f/ /f/ fô, vô h˳v′ f, v
ហ្ស 1 /ʒɑː/
/zɑː/
/ʒ/, /z/ žâ, zâ h˳s ž, z
ហ្ស៊ 2 /ʒɔː/
/zɔː/
/ʒ/, /z/ žô, zô h˳s′ ž, z
Used in phonetic respellings
ញ៉ 1 /ɲɑː/ /ɲ/ nhâ ñ″ ñ
ម៉ 1 /mɑː/ /m/ m″ m
យ៉ ្យ៉ 1 /jɑː/ /j/ y″ y
រ៉ ្រ៉ 1 /rɑː/ /r/ r″ r
ល៉ ្ល៉ 1 /lɑː/ /l/ l″ l
វ៉ ្វ៉ 1 /ʋɑː/ /ʋ/ v″ v
ស៊ ្ស៊ 2 /sɔː/ /s/ /s/ /h/ s s
Diacritics Examples IPA UN Romanization Wiktionary
Transliteration
Wiktionary
Transcription
a-series o-series a-series o-series a-series o-series a-series o-series
(none) /ɑː/
/ɑ/ (when unstressed in some words)
/ɔː/
/ɔ/ (when unstressed in some words)
â ô a ɑɑ, ɑ ɔɔ, ɔ
កត់ ទប់
យល់
/ɑ/ /u/ (before labial finals)
/ŭə/ (elsewhere)
/ɔ/ (elsewhere, in codaless nonfinal syllables)
á ó á ɑ u, ŭə, ɔ
ស័ក ល័ខ
ទ័ព
/a/ /ĕə/ (before velar finals)
/ŏə/ (elsewhere)
ă
ă a ĕə, ŏə
័យ សម័យ ជ័យ /aj/ /ɨj/ ăy ay ɨy
័រ ជ័រ /ɔə/ ăr ɔə
តា ជា /aː/ /iə/ a éa ā aa
ា់ កាត់ ទាក់
គាត់
/a/ /ĕə/ (before velar finals)
/ŏə/ (elsewhere)
ă
ā́ a ĕə, ŏə
មតិ
កិរិយា
លទ្ធិ
និទាន
/eʔ/ (in stressed syllables)
/e/ (elsewhere)
/iʔ/ (in stressed syllables)
/i/ (elsewhere)
ĕ ĭ i eʾ, e iʾ, i

(with non-glottal coda)
ចិត្ត ជិត /ə/ /ɨ/ i ə ɨ
ិយ ចេតិយ ឥន្ទ្រិយ /əj/ /iː/ iy əy ii
ិះ តិះដៀល ជិះ /eh/ /ih/ iḥ eh ih
បី ពីរ /əj/ /iː/ ei i ī əy ii
ដឹក ទឹក /ə/ /ɨ/ œ̆ œ̆ ə ɨ
ឹះ ឆ្កឹះ គន្លឹះ /əh/ /ɨh/ ẏḥ əh ɨh
ដឺ គឺ /əɨ/ /ɨː/ œ œ ȳ əɨ ɨɨ
វត្ថុ
កុមារ
វិទ្យុ
គុលិកា
/oʔ/ (in stressed syllables)
/o/ (elsewhere)
/uʔ/ (in stressed syllables)
/u/ (elsewhere)
ŏ ŭ u oʾ, o uʾ, u

( with non-glottal coda)
កុន គុណ /o/ /u/ ŏ ŭ u o u
ុះ ចុះ ពុះ /oh/ /uh/ ŏh ŭh uḥ oh uh
កូរ គូ /ou/ /uː/ o u ū ou uu
ូវ ត្រូវ នូវ /əw/ /ɨw/ ūv əw ɨw
កួរ គួរ /uə/ /uə/ ua
បើ ឈើ /aə/ /əː/ aeu eu oe əə
ើះ ចង្កើះ /əh/ oeḥ əh
តឿ ជឿ /ɨə/ /ɨə/ œă œă ẏa ɨə ɨə
តៀប ទៀប /iə/ /iə/ īa
កិរ្តិ៍ គេ /eː/ /ei/ é é e ee ei
េច
( before palatals)
ម៉េច
ចេញ
ភ្លេច
ពេញ
/ə/ (before palatals) /ɨ/ (before palatals) e ə ɨ
េះ សេះ នេះ /eh/ /ih/ éh éh eḥ eh ih
កែ គែ /ae/ /ɛː/ ê ê ae ae ɛɛ
ែះ កែះ /eh/ aeḥ eh
ប្រៃ ព្រៃ /aj/ /ɨj/ ai ey ai ay ɨy
កោរ គោ /ao/ /oː/ o ao oo
ោះ កោះ គោះ /ɑh/ /ŭəh/ aôh ŏăh oḥ ɑh ŭəh
តៅ ទៅ /aw/ /ɨw/ au ŏu au aw ɨw
ុំ ដុំ ទុំ /om/ /um/ om ŭm uṃ om um
ចំ ទំ /ɑm/ /um/ âm um aṃ ɑm um
ាំ ចាំ ជាំ /am/ /ŏəm/ ăm ŏăm āṃ am ŏəm
ាំង តាំង ទាំង /aŋ/ /ĕəŋ/ ăng eăng āṃng ang ĕəng
តះ ទះ /ah/ /ĕəh/ ăh eăh aḥ ah ĕəh
/aʔ/ /ĕəʔ/ ` ĕəʾ
Independent
vowels
UN romanization IPA
â /ʔɑʔ/
a /ʔa/
ĕ /ʔe/
ei /ʔəj/
ŏ /ʔ/
ŭ /ʔu/
ŏu /ʔɨw/
rœ̆ /ʔrɨ/
/ʔrɨː/
lœ̆ /ʔlɨ/
/ʔlɨː/
é /ʔeː/
ai /ʔaj/
, aô, aôy /ʔaːo/
âu /ʔaw/
Diacritics Name Notes
nɨkkĕəʾhət (និគ្គហិត) niggahita; nasalizes the inherent vowels and some of the dependent vowels, see anusvara, sometimes used to represent [aɲ] in Sanskrit loanwords
rĕəh muk (រះមុខ) "shining face"; adds final aspiration to dependent or inherent vowels, usually omitted, corresponds to the visarga diacritic, it maybe included as dependent vowel symbol
yukuəl pintuʾ, yukĕəʾlĕəʾ pintuʾ (យុគលពិន្ទុ) yugala bindu ("pair of dots"); adds final glottalness to dependent or inherent vowels, usually omitted
muusekaʾtŏən (មូសិកទន្ត) mūsikadanta ("mouse teeth"); used to convert some o-series consonants to the a-series
trəysap (ត្រីសព្ទ) trīsabda; used to convert some a-series consonants to the o-series
kbiəh kraom (ក្បៀសក្រោម) also known as bok cəəng (បុកជើង); used in place when the diacritics trəysap and muusekaʾtŏən impede with superscript vowels
bɑntɑk (បន្តក់) used to shorten some vowels
rɔbaat (របាទ)
répheăk (រេផៈ)
rapāda, repha; behave similarly to the tŏəndĕəʾkhiət, corresponds to the Devanagari diacritic repha, however it lost its original function which was to represent a vocalic "r"
tŏəndĕəʾkhiət (ទណ្ឌឃាដ) daṇḍaghāta; used to render some letters as unpronounced
kaak baat, kaakaʾ baat (កាកបាទ) kākapāda ("crow's foot"); more a punctuation mark than a diacritic; used in writing to indicate the rising intonation of an exclamation or interjection; often placed on grammatical particles such as /na/, /nɑː/, /nɛː/, /vəːj/, and the feminine response /cah/
ʾahstaa (អស្តា) denotes stressed intonation in some single-consonant words[၁]
sangyook saññaa (សំយោគសញ្ញា) represents a short inherent vowel in Sanskrit and Pali words; usually omitted
viriəm (វិរាម) a mostly obsolete diacritic, corresponds to the virāma
cəəng (ជើង) a.w. coeng; a sign developed by Unicode​ to input subscript consonants, appearance of this sign varies among fonts

နိဿဲ[ပလေဝ်ဒါန်]